forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

TASF?YE L?STES? YAPANLAR BU L?STEY? MUTLAKA D?KKATE ALSIN!

Aktif .

ahmet_kekecEkrem Dumanl?, herhalde "Medyadan tasfiye olacaklar' yaz?s?n?kaleme al?rken bu kadar ilgi ekece?ini tahmin etmiyordu. Konuya k?y?s?ndan k?esinden de?inmeyen k?e yazar? kalmad? desek yeridir.
Tart??mayla ilgili her gn k?elerde ilgin yaz?lara ?ahit oluyoruz. Baz? k?e sahipleri ise liste yapmaya ba?lad? bile... Onlardan biri de Ahmet Keke...
Keke yaz?s?na 'Medyada kim gitsin!" ba?l???n? koymu?koymas?na da detaylarda isim isim mutlaka gitmemesi gerekenleri s?ralam??... Kendisini de listeye koymay? unutmam??..
Di?erleri ise a?a??daki yaz?n?n iinde...
??TE AHMET KEKE'?N YAZISI
MEDYADA K?M G?TS?N!

Murat Tokaya mahcubum... Zaman gazetesi ynetmeni Ekrem Dumanl?n?n ba?latt??? medyada tasfiye olacak gazetecilertart??mas? iin benden de gr? istemi?ti.

Szmde duramad?m.

Murata gerekli a?klamalar? yapaca??m.

?ster affeder, ister kara listesine al?r. Ne yaparsa hakk?d?r.

Ba?lang?ta bu konuya girmeyi d?nmyordum.

Kimin tasfiye olaca??n? zaman, konjonktr ve m?teri memnuniyeti belirlerdi... Bana neydi! Ayr?ca, yekpare bir medya dzeniyoktu; farkl?l?klar ve kar??tl?klar varoldu?u srece, farkl? zaruretlerin ortaya ?kard??? gazeteci tipi de varolacakt?.

Dahas?, medya babam?z?n mal? de?ildi, isteyen istedi?i kadar kalabilirdi.

Me?er baz? kalem sahipleri, byle bir tart??ma ?ksa da, kurtlar?m?z? dksek, az?c?k yanda? pataklasakdiye apartta bekliyormu?.

Mevzu gere?inden fazla uzad? ve kabak sonunda yaz? sahibinin ba??nda patlad?; Sen ne demek istiyorsun, yoksa k?y?da k?ede gizli tasfiye planlar? m? haz?rlan?yorgibisinden.

Oysa Ekrem, mesle?in olmas? gerekenkriterlerini saymak d???nda bir herhangi bir tasfiye listesi yay?nlamam??t?.

Ertu?rul zkk, Dumanl?n?n tespitlerini, zne sald?r? olarak alg?lad? ve ac?kl? bir defans yaz?s?yazarak ?irketteki durumunu sa?lamla?t?rma yoluna gitti.

Ne yani, medya sadece yanda?lara m? kalmal?ym??, farkl?l?klar ne olacakm??, estekmi?, kstekmi?...

Septik bir yaz?yd?...

Hani Fehmi Koru ikide bir, Ayd?n Do?an iyi, onun evresi kt?eklinde yaz?lar yaz?yor ya, Dumanl?n?n tespitlerinden sonra muhtemeldir ki koltu?unu Fehmi Koruya kapt?rmaktan korkmu?tur.

Penis yazar? unvanl? ?ah?s, kendi gideceklerlistesini yay?nlad?.

Penis yazar?n?n dostu unvanl? ?ah?s, Ni?anta??na yak??mayan, gazetecilerin dkmn yapt?.

Ertu?rul zkkn sol husyesi grevini stlenmi? a?z? bozuk serseri ise, konuyu eski hesaplar?n grlmesi iin f?rsatsayd?.

D?ndm ta??nd?m, ben de bir liste yapmaya karar verdim.

Benimki, gitmemesi, mutlaka kalmas? gerekenlerlistesi.

Ertu?rul zkk kalmal?.

En velud ve verimli akma znesidir. Eksik olmas?n, bu sat?rlar?n yazar? a?s?ndan da ekmek kap?s?d?r.

Emre Kongarkalmal?...

Harika ortalar yap?yor. ?lke iin sakal?na sahip ?kt???n? sylyor, ilke iin ba?rtsne sahip ?kanlar? zavall?, kand?r?lm?? gen k?zlar?m?z olarak gryor. Hem seviyor, hem dvyor. Biz de sosyologmu? gibiyapt???nda kendisini ok seviyoruz.

Mehmet Yakup Y?lmazkalmal?...

Esprilidir. Her gn nemlidir ?eklinde deh?etli felsefik aforizmalar? vard?r. Hem de ok bilgilidir... ??te be?endi?im ?ark?lar... Bunlardan bir albm yapaca??m diyen, be?endi?i ?ark?lar?n ismini hep yanl?? yazan bir adamd?r. Ho?tur.

Entelektel yazar zdemir ?ncekalmal?.

?bret-i alem iin kalmal?. Entelektel nas?l olunmaz?sorusuna cevap te?kil etti?i iin kalmal?.

Zlf Livanelikalmal?.

Hkmete Krt a?l?m?nda destek veren, verdi?i destek oran?nda hkmeti borland?ran bir k?ymettir... Beni konsere a??rm?yorlar, Almanyadaki kitap fuar?na gndermiyorlar, UNESCOya Kltr Bykelisi yapm?yorlar, filmlerime devlet deste?i sa?lam?yorlar.

Kalmal? ve kuvzde muhafaza edilmeli.

?lhan Seluk kalmal?. akma liberal Cneyt lsever kalmal?. De?erli dostum Oktay Ek?ikalmal?.

Ben de kalmal?y?m.

Hulasa, K?y?da k?ede gizli tasfiye planlar? yapanlar varsa, bu listeyi dikkate als?nlardiyorum, ba?ka da bir ?ey sylemiyorum.

http://www.stargazete.com/gazete/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri