forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Savc?'ya dedim ki; Ba?bakan ve ailesini de dinliyorlar...

Aktif .

ertugrul-ozkok2011 y?l?nda usulsüz dinlemelerle ilgili ifade vermek için mahkemeye ça?r?lan Ertu?rul Özkök, savc?ya, Ba?bakan ve ailesinin yasa d??? dinlendi?ini söyledi?ini ve bu bilgiyi ba?bakana iletmesini istedi?ini aç?klad?. 

Özkök bugünkü yaz?s?nda 28 ?ubat döneminde kendisinin de dinlendi?ini ve kay?tlar?n 13 y?l sonra savc? taraf?ndan önüne kondu?unu yazd?. 

??te Özkök'ün bugünkü yaz?s?ndan ilgili bölüm....

“E?er Ba?bakan’a ula?ma imkân?n?z varsa, lütfen ona söyleyin. O gün bizim arkada?lar?m?z?, e?imizi dinleyenler, bugün de yine bizi dinlemeye devam edenler, hiç ?üphesi olmas?n ki onu ve onun yak?nlar?n?, e?ini, k?z?n? da dinliyorlar. Ve bir gün gelecek bu konu?malar? onun önüne de koyacaklar.”

Y?l 2011’di...

Yaz?n?n tamam? için t?klay?n...

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri