Yazdır

KAYNA?I BEL?RS?Z HABERLER SORUNUMUZ!

Aktif .


32. Gnde Mehmet Ali Birand, haberin TSK iinden birileri taraf?ndan m? enjekte edildi?ini soruyor... Cevap ?yle: Hay?r... Sadece bu kadar?n? sylyorum ama enjekte edilmi?tir.

GRM?'N TARAF'TA YAYINLANAN YAZISI

Gen subaylar haberinin retilmi? olmas? ve kayna?? belirsiz haberler sorunumuz

nce eski Deniz Kuvvetleri Komutan? Salim Dervi?o?lu konu?tu ve Cumhuriyetin nl Gen subaylar rahats?z man?etinin zaman?nda provokasyon amac?yla retildi?ini syledi (Yeni ?afak, 16-17 Mart 2009). ?imdi de ayn? ?eyi, eski Genelkurmay Ba?kan? Ya?ar Bykan?t gayet a?k bir ?ekilde dile getirdi. Bykan?t, 32. Gn program?nda ilgili soruya aynen ?u kar??l??? verdi:

Gen subaylar rahats?z ibaresi retilmi? bir haberdir, birileri taraf?ndan enjekte edilmi?. Genelkurmay Ba?kanl??? zerinde bask? yarat?r m? d?ncesiyle retilmi? bir ?eydir. Tabii bunu bu kadar a?k syledi?ime gre itimat buyurun byledir.

?imdi art?k bu haberin eni, boyu, yksekli?i ve tabii ki ap? ortaya ?kt???na gre, Trk bas?n?n?n en kirli blmlerinden birini olu?turan kayna?? belirsiz haberler sayfas?n?, bu en kirli sat?r? zerinden biraz didikleyebiliriz.

Fakat oraya gemeden nce, size bu yaz?y? haz?rlarken giri?ti?im kaz? al??mas? s?ras?nda kar??ma ?kan komik bir bulgumu aktarmak isterim...

Googlea Gen subaylar, kronik medya yazd?m ve kar??ma, 7 Kas?m 2004te benim Yeni ?afakta kaleme ald???m (fakat zihnimden uzakla?m??) bir yaz?yla kar??la?t?m. O yaz?dan anlad?m ki, bu me?hur man?et ve benzeri performans ortadayken, Cumhuriyette ?kan bir ba?yaz?da Hkmete yak?n medya, ordu st kademesinde eli?ki yaratmaya al???yor (aynen byle) diye sulan?yormu?. Hatta ve hatta Hrriyetiler bile bu muhte?em zeytinya?? tavr?na sinirlenip, gazetelerinin Ankara kulisi tad?ndaki bir blmnde Gen subaylar man?etini hat?rlatarak Bu i?i as?l siz yap?yorsunuz diye isyan etmi?ler.

?imdi, Balbay Gnlklerinden sonra Cumhuriyetin o ba?yaz?s? iyice pespaye bir sad veriyor. D?nn; bir yanda ?lhan Abi, ?ener Eruygurla i? pi?iriyor, Balbay not tutuyor, gazetelerine dnnce de Hkmete yak?n medya, ordu st kademesinde eli?ki yaratmaya al???yor diye ba?yaz? d?eniyorlar...

Bilin bakal?m, o ba?yaz?da kullan?lan edebi sanata ne ad verilir?

Yoksa, yoksa, tmyle fabrikasyon mu?

32. Gnde Mehmet Ali Birand, haberin TSK iinden birileri taraf?ndan m? enjekte edildi?ini soruyor... Cevap ?yle: Hay?r... Sadece bu kadar?n? sylyorum ama enjekte edilmi?tir.

Bu cevapta, haberin herhangi bir kayna??n?n olmayabilece?i, tersine tmyle fabrikasyon olabilece?i ynnde gl bir ima var. Byle bir ?ey olabilir mi? Ben, bilhassa Ankara gazetecili?inin asker habercili?i varyant?n?n zaman zaman buna dahi tevessl edebilece?inden hep ku?kuland?m. Fakat kayna?? a?klanmam?? haberler meselesinde bunun bir istisnadan teye gitti?ini d?nmyorum. Buradaki as?l sorun ?udur: Gerekte bir kaynak vard?r, gazeteci onun iletti?i enformasyonun eksiklikten yalana uzanan bir dizi defoyla mall oldu?unu bilir ve buna ra?men o enformasyonu haberle?tirir; nk haber militan gazetecimizin de iinde bulundu?u mcadelenin ihtiyalar?yla uyum iindedir. Kayna?? a?klanmam?? haberler konusundaki bu as?l sorunu nceki yaz?lar?mdan birinde ?yle izah etmi?tim:

Trk gazetecili?inin en sorunlu pratiklerinden biri, birtak?m ciddi kaynaklar?n dezenformasyon amac?yla gazetecilerin kulaklar?na f?s?ldad?klar? szde bilgilerin, gazeteciler taraf?ndan hi sorgulanmaks?z?n okurlar?n zerine boca edilmesidir. Aktar?lan bilginin gerekle bir ilgisinin bulunmad???n?n ortaya ?kmas? durumunda ileri srlen standart gazeteci savunmas? da ok can s?k?c?d?r: Beni niye ele?tiriyorsunuz ki, yazd?klar?m? kafadan atmad?m, kayna??m syledi, ben de yazd?m... Gazeteciler zerinden ortal??a dezenformasyon yaymak isteyen kaynaklar iki ?eyi ok iyi bilir... Bir: Bilirler ki, Trk gazetecileri o?unlukla duyduklar? ilgin bilgileri soru?turmak e?iliminde de?ildir. ?ki: Bilirler ki, gerek ok k?sa bir sre iinde ortaya ?ksa bile, dezenformasyonun ilk etkisi yapaca??n? yapar, yalanlamalar pek bir i?e yaramaz.

Fakat ?u da var: Bir ?eyin suyunu ?kar?rsan?z, zamanla o ?eyin etkisi de azal?r. Trkiyede bu teknik o kadar ok kullan?ld? ki, etkisi hayli azald?. ??te bu nedenle dezenformasyon kaynaklar?, yaymak istedikleri bilgileri itibarl? gazeteciler zerinden yaymak isterler. Toplumun, hakk?nda ?yle d?nece?i gazeteciler zerinden: Bu gazeteci bu bilgiye yer verdi?ine gre ba?ka bilgileri de olsa gerek... O mutlaka kendisine iletilen bu bilgiyi de?mi?, inand?r?c? bulmu?tur, yoksa yay?mlamazd?...

E?er siz bu genel yakla??ma itiraz ederseniz; Gen subaylar man?etinin uyan?k kaynaklar?n saf ve iyiniyetli gazetecileri aldatmas? genel ?ablonuna uymad???n?, burada ok daha organize i?ler bulundu?unu sylerseniz hakl? olursunuz... Ben eski yaz?lar?mdan yapt???m bu al?nt?y?, kayna?? a?klanmam?? haberler sorunumuza genel bir ereve olsun diye aktard?m. Benim Gen subaylar man?etiyle ilgili nihai kanaatim, bu haberin, mcadelenin bir paras? olan militan gazetecilerin bile isteye dezenformasyona u?ramas? prati?inin en cretli rne?i oldu?u ?eklindedir. Ben bu prati?e uzun y?llard?r gnll dezenformasyon diyorum.

http://www.taraf.com.tr/

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri