forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

Aktif .

huseyin_gulerceHSEY?N GLERCE: Olay?, ilk Zaman ortaya ?kard?. 22 Eyll'de B?ra Erdal'?n, "niversitede byk fi?leme" ba?l?kl? haberinden ?rendik ki, Ergenekon davas? dosyas?na giren 47 sayfal?k bir fi?leme raporu var.
?stanbul niversitesi'nin btn faaliyetleri ayr?nt?l? ?ekilde takip edilmi?.

Yine ?reniyoruz ki, ?stanbul niversitesi Adl T?p Enstits'nn 18 y?l mdrl?n yapan Prof. Dr. Sevil Atasoy da, kurumunda al??anlar? fi?lemi? ve raporunu 1. Ordu Komutanl???'na gndermi?. Kara Kuvvetleri'ne iletilen bu bilgiler, ana rapora '11 Temmuz 2005 tarihli ek rapor' olarak ilave edilmi?.

Prof. Dr. Sevil Atasoy, 1987'den beri srdrd? ? Adli T?p Enstits mdrl? grevini 26 May?s 2005'te b?rakt?. ?imdi s?k? durun. Kendisinden nce ayn? grevi babas? ?emsi Gk yrtyordu. 1972-1987 y?llar? aras?nda, Sevil Han?m da babas?n?n yard?mc?s?yd?. Yani verdi?i raporlarla, bir adam? ipe de gtrebilen, ipten de alabilen bir kurumun iinde ve ba??nda, toplam 33 y?l grev yapan ve TSK'n?n st yneticileriyle dirsek temas?nda bulunan birinden sz ediyoruz.

Devam edelim. Haberin ertesi gn Taraf'ta Atasoy'la yap?lm?? bir rportaj ?kt?. Atasoy ?yle diyordu: "Raporu ben yazmad?m. Bilgiler bana ait, gnderen mit Say?n..." Prof. Atasoy, dnemin 1. Ordu komutan?, bugn Ergenekon san??? emekli Org. Hur?it Tolon'a, kurumla ilgili bilgi verdi?ini de do?ruluyordu. Gerekesi de ?u: "Ak?l dan??mak iin gr?tm. Adli T?p'taki yeni yap?lanmaya ili?kin kayg?lar? sadece ben de?il Enstit'de grevli ok ki?i de dillendirmeye ba?lam??t?. ?imizde 'nereye gidelim, kime anlatal?m' diye bir tart??ma ya?an?yordu. Tart??malar sonucunda Hur?it Tolon Pa?a ile gr?meye karar verdik."

Akademisyenler, kendi meslekta?lar?n? fi?liyor. Dertlerini rektre am?yor. Bas?na aksettirmiyor. Ak?l dan??mak iin, kalabal?k bir grup olarak 1. Ordu komutan?na gitmeyi kararla?t?r?yorlar. Demokrasi terbiyesi, meslek ahlak? ve onuru, insan ili?kiler sorgulanmaz m? bu olayda?

Daha bitmedi. Alper Grm?'n Taraf'taki tespitlerini de zetleyelim. Fi?leme raporlar?n?n Tolon'a ula?t?r?ld??? gnlerde Adli T?p Enstits Mdr Prof. Atasoy, 11 Eyll 2005 tarihinde Hrriyet gazetesinde yazmaya ba?l?yor. Ama ok zel bir ilgi gryor. Yaz?lar?n anonsu, srman?etten veriliyor. Hrriyet'in yay?n ynetmeni Ertu?rul zkk, bu yeni yazara zel bir tevecch gsteriyor ve Atasoy'la tam sayfal?k bir rportaj yap?yor. zkk, bu yad?rgat?c? tercih iin, "Syle?iyi tamamen kendi merak?m yznden ben yapt?m." diyor. Fakat bu syle?iden iki ay kadar nce (21 Temmuz 2005'te), bugn Ergenekon tutuklusu olan eski adl t?p? mit Say?n'?n, bugn Ergenekon delil klasrlerinde yer alan bir "MSN" yaz??mas?nda konu ?yle geiyor:

"Atasoy arad?... Bugn Ertu?rul zkk ile gr?m?... S?k? dur... E. zkk, Atasoy'un ?ato'ya gitti?ini biliyormu? ("?ato"nun Ergenekon jargonunda Birinci Ordu karargh? oldu?u d?nlyor.-A.G.) Atasoy'a zel bir sayfa yapmay? teklif etmi?. Sonuta Hrriyet'te her istedi?imiz haberi ?kartma serbestisi veriliyor bize... E. zkk bir ?eylerin kokusunu alm?? hocam. O ya? tahtaya basmaz... ?ato'ya gittikten 1 ay sonra bu teklifi veriyor."

Pekiyi, sonra ne oldu? Hrriyet ve yay?n ynetmenini, s?k?nt?lar bast?. Ergenekon ve medya sorgulan?rken, bu kadar m?zrak hangi uvallara s??acakt?? Atasoy'un i?ine sessiz sedas?z 17 May?s 2009'da son verildi.

Her biri tek ba??na, lkeyi sarsacak bu olaylar, drst gazetecili?in de?erini de, sorumlulu?unu da art?r?yor. Art?k o?una yeti?emiyoruz, olaylar?n neminin ve gerek boyutlar?n?n gsterilmesinin hakk?n? veremiyoruz. ?u Ergenekon davas?, hibir i?e yaramasa, sadece Trkiye'deki batakl???, rm?l?, koku?mu?lu?u, jurnalcileri, kimlerin kimlerle i? tuttuklar?n?, herkesin gzleri nne serdi?i iin bile asr?n davas?d?r. Kimilerinin gemisi bat?yor ama orkestralar? almaya devam ediyor...

http://www.zaman.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri