forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır

KOMPLOCU YAZARLARI TANIMA KLAVUZU OKTAY EK?? HAKKINDA NE D?YOR?

Aktif .

fkorubiyiksizFehmi Koru Taha K?van k?esinde Oktay Ek?i'nin 'Komplo Teorileri' ieren yaz?lar?n? ele alm??. ?yle yazm?? Koru: Hrriyet yazarlar? son zamanlarda bir ho? oldular da, Oktay Ek?i'nin komploculukla ba??n?n ho?lu?u hayli eski.
FEHM? KORU'NUN TAHA KIVAN K?ES?NDEK? YAZISI
Her yerde komplo var

Bir i?adam?, uzaktan, Art?k komplo yaz?lar? yazm?yorsunuz? siteminde bulundu, glmseyerek... Herkese syledi?imi ona da tekrarlad?m: Ben komplo yaz?lar? de?il komplolar? ortaya ?karan yaz?lar yazar?m; komplo yaz?lar? iin ba?ta Oktay Ek?i olmak zere Hrriyet yazarlar?n? okumal?s?n?z...

Arkamdan bakakald???n? s?rt?mdaki s?cakl?ktan hissettim...

?nanmayan Oktay Ek?i'nin dnk Sorular... ba?l?kl? yaz?s?n? okuyabilir...

nce 'komplocu yazarlar? tan?ma k?lavuzu'ndan ?u blm birlikte okuyal?m: Bir yaz?y?/yazar? 'komplocu' tan?m? ierisine sokan ?ey, en ba?larda bir yerlere yerle?tirece?i 'Ben Komplo teorilerinden ho?lanmam; komplo teorisi say?lacak yaz?lardan nefret ederim' gibi bir inkr? 'Ama' veya 'Fakat' tr bir kar?? cmlenin izlemesidir. Asl?nda yazar?n, o giri?le, 'Bu okuyaca??n?z dpedz bir komplo yaz?s?d?r' demek istedi?ini bilmelisiniz

Bakal?m Oktay Bey yaz?s?na nas?l girmi?: Komplo teorilerinden de, teorisyenlerinden de hi hazzetmedi?imizi okuyucular?m?z?n bildi?ini san?yoruz. Ama ?u hemen hepimizin 'Galiba gerek ortaya ?kt?' dedi?imiz '?slak imzal? belge' hikyesi, giderek zihnimizi daha ok buland?r?yor. O nedenle hi de?ilse orada burada tart???lan sorular? sizlerle payla?mak istiyoruz.

Ard?ndan '?slak imzal? belge' ortaya ?kt???ndan beri fele?ini ?a??rm??lar?n internet ortam?nda retip durduklar? o?u samal???n s?n?r?nda dola?an sorular? Hrriyet okurlar?yla payla??yor Oktay Bey. Neden bu zamanda? diye soruyor mesel. Niteli?i bilinmeyen bir plan ve bunu haz?rlayan bir merkez varm??... Olay kimlerin i?ine geliyormu?... Parantez a?p Bu konuda bizim tahminimiz var da diyor Hrriyet ba?yazar?...

?hbarc? subay?n bylesine k?ymetli bir belgeyi 'posta ile' gndermesine de takm??; Siz olsayd?n?z, kaybolaca??n?, yanl??l?kla y?rt?laca??n? hesap etmez miydiniz? sorusunu, Yoksa ile ba?layan 'komplocu' sorular izliyor...

Hrriyet yazarlar? son zamanlarda bir ho? oldular da, Oktay Ek?i'nin komploculukla ba??n?n ho?lu?u hayli eski.

Henz 'domuz gribi' ile ilgili gr?lerini bizlerle payla?mad?, ancak bundan y?l nce ba?gsteren 'ku? gribi' salg?n?n?n 'komplo' oldu?una inand???n? yazm??t?. Herhalde 'domuz gribi' iin de benzeri 'tahminleri' vard?r.

Oktay Bey'in 'ku? gribi salg?n? bir komplodur' tezini i?ledi?i 'Kafas? kar???k olmak' ba?l?kl? yaz?s? nas?l ba?l?yordu dersiniz? Evet aynen yle, Komplo teorilerinden nefret ederiz diye...

Kafas? kar???k Oktay Bey, nas?l ?imdi internette dola?an '?slak belge' zerine e?itlenmelerden etkilenmi? ise, 19 Ocak 2006 tarihli yaz?s?nda da, ayn? trden ho? mu ho? iddialar? okurlar?yla payla?maktan ekinmemi?ti. Tabii ?imdi yapt??? gibi 'sorular' e?li?inde...

Sorular? okuyal?m m?:

Ku? gribi e?er gmen ku?lar taraf?ndan getirildiyse neden teki lkelere de bu virs ta??mad?lar? Bu ku?lar s?cak iklimlere ula?mak iin sadece Trkiye zerinden mi geiyorlar? rne?in, Avrupa lkelerinden geen yok mu? Oralara neden bu virs ta??mad?lar? / Hadi o srlerin enfekte olmad???n? d?nelim, o zaman bize kom?u lkelerde rne?in Kafkasya'daki kom?ular?m?zda hastal?k neden grlmedi?"

Ne gzel sorular, de?il mi?

Hrriyet'in t?p e?itimi alm??, salg?n hastal?klar konusunda uzman okurlar? bu sorulardan hareketle var?lmak istenen Ku? gribi Trkiye'nin ba??na rlm? bir komplodur tezine ne demi?lerdir acaba?

Neyse, konumuz 2006 y?l?nda ba?gstermi? 'ku? gribi salg?n?' de?il; Hrriyet ba?yazar? 'domuz gribi salg?n?' zerine de?erli d?ncelerini ise henz k?esine ta??mad?. Bu durumda dn ?kan yaz?s?yla ilgilenmekle yetinmeliyiz.

Oktay Bey iki soruya ok nem vermi? ki, onlar? yaz?s?n?n ekseni yapm??... Almanya'da grlmekte olan bir mahkemede 'kan?t' olarak kullan?lan belgelerde 'tarih' tahrifat? yap?l?p yap?lmad??? ara?t?r?lm?? ve 'mrekkebin ya??' zerinden sonuca var?labilmi?... Albay Dursun iek'e ait oldu?u sylenen imzan?n ya?? ara?t?r?ls?n talebinde bulunuyor.

Do?ruya ula??laca??ndan yine de ku?kulu... Kim ara?t?racak bunu? Adli T?p Kurumu... Ya ara?t?rma Adli T?p Kurumu'ndaki 'zel ekibe' havale edilirse? nk ?u ku?kusunu apa?k a?k etmi? Oktay Bey: teki ku?ku konular?n?, rne?in Adli T?p Kurumu'nda yap?lan incelemenin 'zel bir ekip'e havale edilip edilmedi?i sorusunu ilgililer yan?tlar diye d?nelim.

nem verdi?i bir ki?i de, Genelkurmay'?n ilgili dairesinin kulland??? k??tla belgenin k??d? ayn? m?? diye sormu?, bu sorunun da dikkate al?nmas?n? istiyor Hrriyet ba?yazar?...

Bir ara Sedat Ergin Hrriyet'e ba?yazar oluyor denilmi?ti de, Oktay Ek?i emekliye ayr?l?rsa okurlar?n?n hali nice olur? diye karalar ba?layacak noktaya gelmi?tim.

Trkiye iin 60 y?ll?k bir al??kanl?k Oktay Ek?i...

http://yenisafak.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri