forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

ET?KETLER:TV Reklamlar?lMTM
tvMTM Medya Takip Merkezi, 2010’un ilk çeyre?inde televizyon reklamlar?n? mercek alt?na ald?. 12 TV kanal?nda yap?lan reklam ölçüm sonuçlar?na göre geçti?imiz y?l?n ayn? dönemine oranla reklam spotlar?nda yüzde 22 art?? ya?and?.

Ekonomik krizin etkileri azalmaya ba?larken, markalar reklam yat?r?mlar?na da yeniden a??rl?k verdi. Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre, geçti?imiz y?l?n ilk çeyre?ine oranla televizyona verilen reklamlarda yüzde 22’lik bir art?? gerçekle?ti. Ara?t?rma raporundaki rakamlar ortaya iyimser bir tablo ç?kar?rken, raporda dikkat çeken bir di?er detay ise telekomünikasyon sektöründeki büyük rekabet oldu.

YILIN ?LK ÇEYRE??NDE EN ÇOK REKLAM VODAFONE’DAN

MTM’nin 12 TV kanal?n? kapsayan reklam ölçüm raporuna göre, y?l?n ilk çeyre?inde televizyonda reklam spotlar?yla en s?k boy gösteren marka, Vodafone oldu. Spot say?s? geçti?imiz y?l?n ayn? dönemine göre %173 gibi önemli bir art?? gösteren markan?n özellikle, ?afak Sezer ve Orhan Gencebay’l? reklam filmleri ekranlarda s?kça yer buldu. Üç ayl?k süreçte Vodafone toplam 15 bin 285 reklam spotuyla tüketiciye seslenirken, ekranlarda yer buldu?u süre ise 101 saat oldu. Spot adedine göre Türkiye’nin en çok reklamveren birinci markas? olan Vodafone, toplam reklam süresinde ise ikinci s?raya yerle?ti.

TURKCELL, TOPLAM REKLAM SÜRES?NDE VODAFONE’U GEÇT?

Y?l?n ilk çeyre?inde TV mecras?na, spot adedine göre en çok reklam veren ikinci marka olan Turkcell, spot süresi toplam?nda ise Vodafone’u aç?k arayla geride b?rakarak ilk s?raya yerle?ti. Üç ayl?k süreçte 149 saate yak?n reklam veren Turkcell, özellikle “Tosun&Yabanc? Damat” reklam serisiyle büyük be?eni toplad?.

ERPEN’DEN REKLAMA BÜYÜK YATIRIM

Geçti?imiz y?l?n ayn? dönemine göre; reklam yat?r?m?nda en fazla art?? olan bir di?er marka Erpen oldu. Önceki y?la göre spot adedinde otuz kata yak?n art?? tespit edilen Erpen, 10 bin 775 reklam?n? tüketicilerinin alg?s?na sundu. Erpen hijyen ve sa?l??a dair reklam temalar?yla dikkat çekti.

HANG? MARKALAR REKLAM YATIRIMINI ARTIRDI, HANG?LER? AZALTTI?

MTM’nin yapt??? ayn? reklam ölçüm sonuçlar?na göre; geçti?imiz y?l?n ilk üç ay?nda televizyona hiç reklam vermeyen baz? firma/markalar, bu y?l?n ayn? döneminde ise dikkat çekici bir ata?a geçtiler. ??te o markalar aras?nda en çok dikkat çekenler;

• ciceksepeti.com
• 11880
• ?pek Mobilya
• ?? Bankas?
• Luxell
• Kütahya Porselen
• Ucra Group
• Bridgestone

Geçti?imiz y?l?n ilk çeyre?inde ekranlarda s?kça boy gösteren baz? markalar ise bu y?l?n ayn? döneminde sessiz kalmay? tercih ettiler. ??te o markalar aras?nda en çok dikkat çekenleri;

• ?ahin Sucuklar?
• 1045
• Exper
• Cetmen Ma?azalar?
• Hiremco
• Vecta
• Flexi Card
• Biri Adsl
• ?pragaz
• Tamek

??TE ?LK ÇEYREKTE ATA?A GEÇEN SEKTÖRLER

MTM’nin ayn? ara?t?rma sonuçlar?na göre; 2010’un ilk çeyre?inde reklam yat?r?mlar?n? en çok art?ran sektör, in?aat sektörü oldu. Ekonomik kriz nedeniyle zorlu bir süreci geride b?rakan sektör, reklam yat?r?mlar?n? geçti?imiz y?l?n ayn? dönemine göre yakla??k dört kat art?rd?.

Reklam yat?r?mlar?yla dikkat çeken bir di?er sektör ise telekomünikasyon sektörüydü. “Bilinmeyen numaralar” hizmeti sunan markalar aras?nda ba?layan büyük rekabet, pazar?n hareketlenmesinin önemli nedenleri aras?ndayd?. Sektörün TV mecras?na yapt??? reklam yat?r?mlar?, geçti?imiz y?la göre yüzde 75 gibi büyük bir art?? sa?lad?.

2009 y?l? ilk çeyrek sonuçlar?na göre, bu y?l reklama yapt??? yat?r?m? en çok azaltan sektörler ise s?ras?yla ?s?tma/so?utma, bilgi teknolojileri ve ta??mac?l?k/ula??m sektörleri oldu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri