forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

TELEV?ZYON PROGRAMLARININ YAZILI BASIN KARNES?

Aktif .

televizyon_odasiMedya takip ?irketi Interpress’in ulusal yay?n yapan kanallar? içeren ‘Televizyonun 2010 Y?l? Medya Karnesi’ ara?t?rma raporu aç?kland?. Geçti?imiz y?l boyunca yaz?l? bas?nda, otuz sekiz televizyon kanal?nda yay?nlanan, ekonomiden magazine, haberden spora elli alt? kategorideki, yedi yüzü a?k?n program hakk?nda, toplam 76 bin 104 haber ve yaz?n?n yay?nland??? tespit edildi.

Spor programlar?n?n ?ampiyonu ‘Tele Gol’ oldu


Geçti?imiz y?l televizyonda yay?nlanan spor tart??ma programlar? içinde, Serhat Ulueren’in sundu?u;  Ziya ?engül, Gökmen Özdenak, Sinan Engin ile Ahmet Çakar’?n kat?l?mlar?yla gerçekle?en ‘Telegol’ hakk?nda ç?kan toplam 301 haberle ilk s?rada yer ald?.

Erdo?an Ar?kan’?n yönetti?i ‘Stadyum’ 242 haberle ikinci ve Burcu Çetinkaya‘n?n sundu?u‘Spor Aktif’ program? da 73 haberle üçüncü oldu.

Ulusal kanallar?n ana haber bültenlerinin ard?ndan yay?nlanan ve günün spor haberlerinin aktar?ld??? programlar aras?nda ise, Alp Özgen, Bar?? Kuyucu ve Nebil Evren’in dönü?ümlü olarak sundu?u ‘Spor Vizyon’ birinci olurken, Emre Tilev’in anlatt??? ‘Spor Gündemi’ ile De?er Soysal’?n aktard???, ‘Spor Sayfas?’ ikinci ve üçüncü s?ray? olu?turdular.

Interpress’in ara?t?rma raporunda, spor yorumlar?n?n yap?ld??? programlar içinde ilk s?rada Güntekin Onay ile R?dvan Dilmen’in yorumlar?n yer ald??? ‘Yüzde Yüz Futbol’ yer al?rken, analiz programlar? içinde ise; Derya Oruço?lu’nun sunumu ile gerçekle?en ‘Spor Laboratuar?’  geçti?imiz y?l? birinci bitirdiler.

 ‘Beyaz Show’ haberde tart??mas?z birinci

 2010 y?l?nda televizyondaki talk show programlar? toplamda 2 bin 482 defa yaz?l? bas?nda haber olurken, ‘Beyaz Show’ hakk?nda ç?kan bin 17 haberle birinci oldu. ‘Disco Kral?’ program? 639 haberle ikinci s?ray? al?rken,  Eylül ay?nda yay?na giren ‘Gecekondu’ program? ise hakk?nda ç?kan 233 haberle üçüncü s?rada yer ald?.

 Sohbet programlar? içinde ‘Saba Tümer’ ilk s?ray? ald?

?ki bine yak?n gazete ve dergide ç?kan kanal haberlerinin tek tek incelenmesi neticesinde olu?an rapora göre, yirmi sekiz kanalda yay?nlanan sohbet programlar? hakk?nda yaz?l? bas?nda toplam 4 bin 445 haber yay?nland?. Saba Tümer’in, magazin, sanat, i? ve spor dünyas?ndan birbirinden ünlü konuklar? a??rlad???  ‘Saba Tümer ile Bu Gece’ program? bin 121 haberle birinci oldu. ?kinci s?rada 380 haberle Güneri C?vao?lu’nun siyasetten sanata pek çok ünlü konu?u a??rland??? ‘?effaf Oda’ yer al?rken, Bilal Özcan’?n sundu?u ‘Laf Aram?zda’ program? ise toplam 225 haberle üçüncü oldu.

Kad?n programlar?nda geçti?imiz y?l yo?un rekabet ya?and?

Ara?t?rma raporuna göre, kad?n programlar? y?l boyunca toplam 2 bin 299 habere konu oldu. ?lk s?rada hakk?nda ç?kan 560 haberle Show TV’de yay?nlanan özel tarifler, püf noktalar? ve keyifli sohbetleriyle Derya Baykal’?n sundu?u ‘Deryal? Günler’ program? al?rken, Show TV’de yay?nlanan ve Seda Sayan’?n sunuculu?unu yapt??? ‘Sabah?n Sedas?’ program? 376 haberle ikinci s?ray? ald?. ATV’de sunuculu?unu Esra Erol’un yapt??? ‘Esra Erol ile Evlen Benimle’ program? ise 229 haberle üçüncü oldu.

 ‘Söz Sende’ tart??ma programlar?n? birinci s?rada bitirdi

Ara?t?rmada, Balçiçek Pamir’in sanat, siyaset, spor ve i? dünyas?n?n gündemdeki isimlerini a??rlad??? ‘Söz Sende’ program? hakk?nda ç?kan 380 haberle y?l? birinci s?rada tamamlad?. ?kinci s?rada gazeteci Ahmet Hakan’?n sundu?u siyasetten magazine, sanattan spora tüm gündem maddelerinin ele al?nd??? ‘Tarafs?z Bölge’ toplam 369 haberle yer ald?. Ali K?rca’n?n sunumuyla y?llard?r ekran?n vazgeçilmez tart??ma programlar? aras?nda yer alan ‘Siyaset Meydan?’ ise 365 haberle y?l? üçüncü s?rada tamamlad?.

 Yar??ma programlar?n?n ?ampiyonu ‘Passaparola’ oldu

Kanallar?n yay?nlad??? çe?itli yar??ma programlar?ndan 20 tanesi, toplamda 5 bin 311 haberle yaz?l? bas?nda ç?kt?. ?lk s?rada Metin Uca’n?n sundu?u, televizyonun en uzun soluklu kelime ve bilgi yar??mas? olan ‘Passaparola’  ç?kan 502 haberle yer ald?. Kenan I??k’?n sundu?u, verilen kelimenin tabu sözcüklere ba?vurulmadan anlat?lmas?n? hedefleyen ‘Kelimenin Gücü’ program? 354 haberle ikinci, yar??mac?lar?n mutfaktaki hünerlerini misafirlerine sergiledikleri ‘Yemekteyiz’ program? da 336 haberle üçüncü s?rada yer ald?.

 ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ y?l?n tart??mas?z galibi

Televizyonda yay?nlanan komedi programlar? içinde Kanal D’de yay?nlanan ve BKM Mutfak bünyesinde olu?turulan ‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ ç?kan bin 80 haber rakiplerine fark atarak y?l? birinci s?rada tamamlad?. Star TV’de yay?nlanan Tolga Çevik’in oynad??? ‘Komedi Dükkan?’ 311 haberle ikinci olurken, Kanaltürk’te yay?nlanan ‘Medyatip’ program? bu dizileri 73 haberle üçüncü s?radan takip etti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri