forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character
Yazdır
PDF

Aktif .

Ekim ay?nda, medyada en çok habere konu olan, olaylar ve ki?iler belli oldu. Medya Takip Merkezi'nin yapt??? ara?t?rman?n sonucu ?öyle...
 
Medya Takip Merkezi’nin, her ay düzenli olarak 1700’ü a?k?n gazete, dergi, TV kanal? ve haber sitesinden derleyerek haz?rlad??? “ay?n medya gündemi” raporu yay?mland?. Ara?t?rman?n sonuçlar?na göre, Ekim ay?na damgas?n? vuran konular, Ba?bakan Erdo?an, PKK ve Amerika oldu.
 
TÜRK?YE’YE DÖNEN OTUZDÖRT TERÖR?STE KAR?ILAMA TÖREN?…
 
Abdullah Öcalan'?n talimat?yla aç?l?ma destek için gelen 34 teröristin, DTP’liler taraf?ndan davul-zurnayla kar??lanmas?, Türk medyas?n?n yo?un ilgisini de beraberinde getirdi. Dört savc? ve bir hakim taraf?ndan sorgulanan teröristlerin tamam?n?n serbest b?rak?lmas?n?n ard?ndan, Ahmet Türk’ün konuyla ilgili yapt??? çe?itli aç?klamalar da medyan?n gündemine yerle?ti.
 
Bu geli?melerin de etkisiyle, PKK Terör Örgütü geçti?imiz ay toplam 29 bin 271 habere konu edilirken, “Kürt aç?l?m?” ise 28 bin 91 haberde yer buldu. Kürt aç?l?m? konusuna TV kanallar? ise 529 saat yer ay?rd?.
 
DOMUZ GR?B? TELA?LANDIRDI…
 
Ayn? ara?t?rma sonuçlar?na göre; geçti?imiz aya damgas?n? vuran bir di?er konu ba?l???, domuz gribi’ydi. Virüsün çe?itli ülkelerde ortaya ç?kmas?, domuz gribinden ölenlerin her geçen gün artmas?, dünyada oldu?u gibi ülkemizde de sanc?l? ve endi?eli bir dönemin ba?lamas?na neden oldu. Sa?l?k Bakanl???’n?n domuz gribine yönelik a?? önerisi ve bu a??n?n ilk kez Türkiye’de uygulamaya sokulacak olmas? ay boyunca tart???lan konu ba?l?klar? aras?ndayd?. Domuz gribiyle ilgili 17 bin 586 haber yap?ld?.
 
ERGENEKON DAVASI’NA ?LG? DÜ?T܅
 
Aylard?r Türkiye’nin gündemine yerle?en ve ad? her geçen gün daha büyük sansasyonlarla an?lan Ergenekon Davas?’n?n; Kürt sorunu, PKK, domuz gribi gibi konulara olan ilgi yo?unlu?u nedeniyle, popülaritesi azald?. Ergenekon ay boyunca 7 bin 201 habere konu edildi.
 
Ay?n öne ç?kan di?er ba?l?klar?;
 
Antalya Büyük?ehir Belediyesi’nin deste?iyle Antalya Kültür Sanat Vakf? (AKSAV) taraf?ndan organize edilen 46. Uluslararas? Antalya Alt?n Portakal Film Festivali, 10-17 Ekim tarihleri aras?nda yap?ld?. Festival ay boyunca 3 bin 635 haber ve yaz?ya konu edildi.
 
Türkiye'nin en önemli kültür sanat kurumlar?ndan biri olan ?? Sanat, bu y?l onuncu y?l?n? kutlad?.
 
Mardin'de Sultan II. Abdülhamit zaman?nda süvari k??las? olarak in?a edilen tarihi bina, Sabanc? Vakf? taraf?ndan restore edilerek, ''Sak?p Sabanc? Mardin Kent Müzesi ve Dilek Sabanc? Sanat Galerisi'' olarak hizmete aç?ld?.
 
Bu y?l 19'uncusu düzenlenen Akbank Caz Festivali'nin aç?l?? gecesi Sak?p Sabanc? Müzesi içerisinde yer alan 'The Seed'de gerçekle?ti.
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri