forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 DKM LONDRA- Britanya Türk Gazeteciler Birli?i (BTGB), uzun y?llar Londra’da gazetecilik yapan Birol Yi?itcan’a “Onur Üyeli?i” plaketi verdi.

 

Kuzey Londra’n?n Palmers Green bölgesindeki Rodeo Restaurant’ta düzenlenen yemekte dernek yönetim kurulu karar? ile Birol Yi?itcan’a “Onur Üyeli?i”, görev süresini tamamlayan Anadolu Ajans? temsilcisi Dilek Kocaba?’a da te?ekkür plaketi verildi.

??çi partili politikac?lar Ayfer Orhan, Nilgün Canver, Turkish Forum Ba?kan? Zeren Safa, kad?n Platformu’ndan Nilgün Y?ld?r?m ve i?adam? Ali Sancak’?n da konuklar aras?nda yer ald??? yemekli toplant?da konu?an, dernek ba?kan? Kemal Erdemol, Britanya Türk Gazeteciler Birli?i’nin üyeleri aras?nda sosyal dayan??may? art?rmak amac?yla yemekli toplant?lar? geleneksel hale getirece?ini bildirdi.

Dernek yönetim kurulu karar?yla uzun y?llar Londra’da gazetecilik yapan Birol Yi?itcan’a “Onur Üyeli?i” verilirken, merhum gazeteciler Övül Tezi?ler, Ender Erturan ve Yunus Osmana?ao?lu da derne?in ilk üç üyesi olarak kabul edildi ve rahmetle an?ld?.

Britanya Türk Gazeteciler Birli?i’nin bu y?l ilkini gerçekle?tirdi?i bu etkinli?i her y?l geleneksel olarak sürdürmeyi amaçlad?klar?n? belirten Erdemol, görev süresi sona eren Dilek Kocaba?’a bundan sonraki mesleki hayat?nda ba?ar? dile?inde bulundu.

Birol Yi?itcan’a “Onur Üyeli?i” plaketi derne?in genel sekreteri Sanem ?ahin taraf?ndan takdim edildi. Dilek Kocaba?’?n te?ekkür plaketini ise ba?kan Kemal Erdemol verdi.

“HER YIL B?R ARAYA GELECE??Z”

BTGB Ba?kan? Kemal Erdemol, her y?l geleneksel hale getirilecek olan 21 Kas?m bulu?malar?nda hem e?leneceklerini hem de dayan??ma duygular?n? peki?tireceklerini belirterek ?unlar? söyledi:

“Y?llard?r mesle?imizi çok ciddi sorunlarla bo?u?arak sürdürmeye çal???yoruz. En büyük mücadeleyi de, ucuz habercilik ve sorumsuz, serseri gazetecili?e kar?? veriyoruz. BTGB çat?s? alt?nda meslek onurlar?n?n korunmas? için de bir arada olan meslekta?lar?m?z her y?l birbirleriyle bulu?acaklar. Birbirlerinin ba?ar?lar?yla gurur duyacak ve bunu dile getirecekler”.

“BU BEN?M ?Ç?N BÜYÜK ONUR”

BTGD’nin kendisine “Onur Üyeli?i” vermesi ve bir de günün an?s?na plaket takdim edilmesinden duydu?unu memnuniyetini ifade eden Birol Yi?itcan, meslek hayat?ndan ilginç an?lar?n? anlatt?. Uzun y?llar birlikte çal??t??? Tercüman gazetesinin merhum sahibi Kemal Il?cak ve daha sonra o?lu Mehmet Ali Il?cak ile ilgili an?lar?ndan söz eden Yi?itcan,  Britanya Türk Gazeteciler Birli?i’nin “Onur Üyeli?i”nden onur duydu?unu dile getirdi. Yi?itcan böyle bir etkinli?in gerçekle?mesinde eme?i geçenlere de te?ekkür etti.

BA?ARILI GAZETEC?LERE TE?EKKÜR

Britanya Türk Gazeteciler Birli?i, yemekli etkinlikte, Londra’da uzun y?llar gazetecilik mesle?ini ba?ar?yla temsil eden dernek üyeleri, Nevsal Elevli, Mihri?ah Safa, Faruk Zabc?, Mustafa Köker, Halil Yetkinlio?lu, Celal Sönmez ve Faruk Eskio?lu’na da birer te?ekkür plaketi verdi.

Nevsal Elevli plaketini P?nar Sak’?n elinden al?rken, Mihri?ah Safa’ya Birol Yi?itcan, Mustafa Köker’e Sanem ?ahin, Faruk Eskio?lu’na Ayfer Orhan, Halil Yetkinlio?lu’na ise plaketini i?adam? Ali Sancak takdim etti.  Londra d???nda oldu?u için toplant?ya kat?lamayan Hürriyet Temsilcisi Faruk Zabc? ile yine etkinli?e kat?lamayan Celal Sönmez’in plaketleri de,  onlar ad?na Mihri?ah Safa’ya verildi. 
 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri