forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

EMASYA 'THE END'

Aktif .

?çi?leri Bakan? Be?ir Atalay, EMASYA protokolünün bugün itibariyle yürürlükten kald?r?ld???n? aç?klad?. Taraf Gazetesi'nin yay?nlad??? Balyoz Darbe Plan? iddialar?ndan sonra Emasya tart??maya aç?lm??t?.


7 Temmuz 1997'de hükümet ve Genelkurmay Ba?kanl??? aras?nda imzalanan protokolle valilik talep etmese bile askere toplumsal olaylara müdahale etme yetkisi veriyordu. Protokolün içeri?i ?imdiye kadar tam olarak hiçbir zaman aç?klanmad?.

EMASYA Protokolü'nün kald?r?laca?? sinyalini ilk olarak Ba?bakan Erdo?an vermi?ti. Erdo?an, geçti?imiz hafta sonu verdi?i bir röportajda EMASYA protokolününün gündemden ç?kar?laca??n? belirterek, "Bu protokolü ortadan kald?raca??z" demi?ti.

''Harekat ve darbe planlar?n?n gerekçesi olarak iç tehdit tan?m? veya buna ba?l? EMASYA protokolü gibi ?eyler söylendi. Mevcut Milli Güvenlik Strateji Belgesi yakla??m? bunlar? onaylayan bir tarzda m?d?r?'' sorusu üzerine Erdo?an, ?u yan?t? vermi?ti:

''Ç?karmam?z gerekenleri tamamen ç?kart?r?z ve buna göre de ad?mlar?m?z? atar?z. Aslolan ?udur; milli birlik ve karde?lik projesiyle ilgili ve demokratik aç?l?m süreciyle ilgili olarak sorun alanlar?n? buralardan ç?karmak istiyoruz. Sorun alanlar?n?n burada kalmamas? gerekir. Bunlar üzerinde ?u anda ekiplerimiz çal???yor. Ona göre de bu görü?meyi yapaca??m?z toplant?da, bunlar? ileri sürece?iz ve ad?mlar?n? ataca??z. Bakan?m?z?n da ifade etti?i ?ekliyle EMASYA Protokolü'nü gündemimizden ç?karaca??z. EMASYA Protokolü diye bir ?ey olamaz, olmayacak. Bunun ad?m?n? at?yoruz, ataca??z. ?u anda arkada?lar haz?rl?klar?n? yap?yorlar ve bu i?i bitirece?iz. Zaten bu bir protokol, kanun filan de?il. Kanun, Genelkurmay, ?çi?leri burada mü?terek bir çal??ma yapar. Yasal düzenleme gerekiyorsa, yasal düzenleme de yapaca??z. Protokolü ortadan kald?raca??z, bunun ad?m?n? ataca??z. Bununla ilgili koordinatör bakan?m?z çal??malar?n? yürütüyor. K?sa zamanda bu i?i bitirece?iz.''

Genelkurmay Ba?kan? Orgeneral ?lker Ba?bu?, dün Hürriyet'e verdi?i röportajda EMASYA'n?n kalkabilece?ini söylemi?ti. Ba?bu?, "Gizlili?i i?in içine kat?ld?, EMASYA'ya a??r? önem verildi. Olmad?k yerlere çekildi. Bu protokollere gerek yok, kalkabilir" demi?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri