forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

taraf_akpgulenTaraf Gazetesi'nin yay?nlad??? ve alt?nda Dursun Çiçek'in imzas?n?n olan '?rticayla eylem Plan?' isimli belgenin gerçek oldu?unu Genelkurmay da kabul etti. Genelkurmay Dursun Çiçek'in askeri savc?l?k taraf?ndan tutuklanmas? istemiyle mahkemeye sevkedildi?ini ancak Çiçek'in mahkeme taraf?ndan serbest b?rak?ld???n? aç?klad?.

??te Genelkurmay internet sitesinde yer alan aç?klama:

1. Yürütülen bir soru?turma kapsam?nda, bir ?üphelinin bürosunda yap?lan aramada ele geçirilen ve bilahare 12 Haziran 2009 tarihinde bir gazetedeki habere konu olan fotokopi belgeye ili?kin yap?lan inceleme sonucunda, Genelkurmay Askerî Savc?l??? taraf?ndan 24 Haziran 2009 tarihinde "Kovu?turmaya Yer Olmad??? Karar?" verilmi?ti.

2. Say?n Genelkurmay Ba?kan? taraf?ndan, 26 Haziran 2009 tarihinde yap?lan Bas?n Toplant?s?nda; "Kovu?turmaya Yer Olmad??? Karar? kesin de?ildir. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devleti ilkelerine de sad???z. Bu belgenin do?ru oldu?una ili?kin yeni delil, bilgi, emare vs. ç?karsa elbette bu soru?turma tekrar aç?labilir." ?eklinde aç?klamalarda bulunulmu?tu.

3. 26 Ekim 2009 tarihinde baz? gazetelerde söz konusu belgenin ?slak imzal? asl?n?n bulundu?una ili?kin haber ve iddialar?n yer almas? üzerine, Genelkurmay Ba?kanl??? Askerî Savc?l??? taraf?ndan yeniden soru?turma ba?lat?lm??t?.

4. 16 ?ubat 2010 tarihinde ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l??? taraf?ndan "Belge"nin Genelkurmay Askerî Savc?l???na gönderilmesini müteakip, söz konusu belgenin ?slak imzal? asl?n?n mevcudiyeti iddialar?n? do?rulayabilecek baz? delillerin elde edilmesi nedeniyle, 24 Haziran 2009 tarihli karara esas te?kil eden gerekçelerin yap?lmakta olan soru?turmada geçerlili?ini yitirmi? oldu?u dikkate al?nm?? ve Genelkurmay Askerî Savc?l???nca verilen "Kovu?turmaya Yer Olmad??? Karar?" kald?r?lm??t?r.

5. Bu kapsamda devam olunan soru?turma s?ras?nda, ifadesi Askerî Savc?l?k taraf?ndan yeniden tespit edildikten sonra, Dz.P.Kur.Alb. Dursun Ç?ÇEK tutuklama talebiyle Askerî Mahkemeye sevk edilmi? ve 01 Mart 2010 tarihinde Genelkurmay Askerî Mahkemesi taraf?ndan tutuklama talebinin reddine karar verilmi?tir.

6. Soru?turmaya Askerî Savc?l?k taraf?ndan devam edilmektedir. Herkesin; soru?turman?n gizlili?i ve masumiyet ilkelerine sayg?l? olmas?n?, bu ba?lamda sorumlu hareket etmesini ve yarg? sürecinin sonucunu sab?rla beklemesini bir kez daha hat?rlatmakta yarar görülmektedir.

Kamuoyuna sayg? ile duyurulur.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri