forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

'?SRA?L GAZETEC?LER? DERHAL SERBEST BIRAKMALI'

Aktif .

ET?KETLER:?srail Krizi

?srail'in dünkü sald?r?s?n? k?nayan G-9 Gazeteci Örgütleri Platformu, ?srail'in gemilerde bulunan 60’? Türkiyeli yakla??k 100 gazeteciyi derhal serbest b?rakmas? ça?r?s?nda bulundu...

Platform taraf?ndan yap?lan aç?klama ?öyle:

?srail askerlerinin Pazartesi günü sabaha kar?? “Rotam?z Filistin, Yükümüz ?nsani Yard?m” kampanyas? çerçevesinde Akdeniz’in uluslararas? sular?nda seyreden gemilere yönelik sald?r?s? her türlü uluslararas? hukuk kural?n?n ayaklar alt?na al?nmas?n?n yan?nda, ahlaken de kar?? olunmas? gereken korsanca bir eylem niteli?inde.

10 ki?inin öldürülüp onlarcas?n?n yaraland??? vah?i sald?r?n?n bir hedefi de gazeteciler oldu. ?srail ordusu ilk i? olarak ele geçirdi?i gemilerden dünyaya haber ak???n? engelleyerek bir karartma uygulamaya ba?lad?.

Olay?n gerçekle?ti?i andan itibaren ?srail sözcülerinin yapt?klar? aç?klamalar, çal?nan minareye k?l?f haz?rlamak için zaman kazanmay? amaçlayan nitelikteydi.

Uluslararas? kurallar?n gazeteciyi “sava?lar?n sava?mayan taraf?” olarak tan?mlamas?na ve onlara dokunulmazl?k tan?mas?na kar??n, ?srail sivillerle dolu bir gemiye sald?r?rken gazetecileri de hedef ald?. Onlar?n dünyay? bilgilendirmelerini engelledi, ileti?im araçlar?na el koydu ve kendilerini tutuklad?.

Biz a?a??da imzas? bulunan gazetecilik örgütleri, gemilerde bulunan 60’? Türkiyeli yakla??k 100 meslekta??m?z?n güvenliklerinden kayg? duymakta ve onlar?n derhal serbest b?rak?lmalar?n? talep etmekteyiz.

Uluslararas? gazetecilik örgütlerini, Birle?mi? Milletleri ve demokratik dünyan?n hükümetlerini, gemilerdeki gazetecilerin özgür haber ak???n? sa?lamalar? için ?srail’e bask? yapmaya ça??r?yoruz.
?srail’in yasa, hukuk, ahlak tan?maz haydutça tav?rlar?n? k?n?yor; gazetecileri susturarak dünya kamuoyundan gerçekleri gizleme gayretlerinin ?srail’i barbarl?kla özde?le?tirmekten ba?ka bir ?eye hizmet etmeyece?ini an?msatmak istiyoruz.
G-9 GAZETEC? ÖRGÜTLER? PLATFORMU
Türkiye Gazeteciler Sendikas?  (TGS)
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Ankara Temsilcili?i
Ça?da? Gazeteciler Derne?i (ÇGD)
Parlamento Muhabirleri Derne?i (PMD)
Türkiye Foto Muhabirleri Derne?i (TFMD)
Ekonomi Muhabirleri Derne?i (EMD)
Diplomasi Muhabirleri Derne?i (DMD)
Profesyonel Haber Kameramanlar? Derne?i (PHKD)
Turizm ve Çevre Gazetecileri Derne?i (TURÇEV)
Avrupa Gazeteciler Birli?i (AEJ)  Türkiye Temsilcili?i
Bas?n Yay?n ve ?leti?im Emekçileri Sendikas? (Haber-Sen)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri