forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

orhan_pamukAnayasa paketinin oylanaca?? 12 Eylül’deki referanduma say?l? günler kala çok say?da ayd?n ve gazeteci oyunun rengini pe?is?ra aç?klamaya ba?lad?. NTV’den Banu Güven'in sorular?n? yan?tlayan Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Orhan Pamuk, referandumda Evet diyece?ini söyledi...
Anayasa de?i?ikli?ini onaylaman?n "AKP’yi desteklemek ya da hükümete güvenoyu vermek anlam?na gelmeyece?ini" belirten yazar Pamuk, referandumda 'evet' oyu kullan?p, seçimlerde AKP’ye oy atmayacak çok say?da ki?i olabilece?ine de dikkat çekti.

"12 EYLÜL'ÜN KEND?S?NDEN MEMNUN DE??L?M"

1980 askeri darbesiyle birçok insan?n büyük s?k?nt?lar ya?ad???n? hat?rlatan, 12 Eylül ile hesapla?mak gerekti?ini ifade eden, yeni Anayasa’y? bu hesapla?man?n yolunu açan bir kap? olarak gördü?ünü vurgulayan Pamuk ?unlar? söyledi:

"Benim Anayasa de?i?ikli?indeki oyum evet... 12 Eylül anayasas?ndan zaten memnun de?ilim. Anayasadan çok fazla anlamam çünkü siyasi ve hukuki bir belgedir. Ben, 12 Eylül'ün kendisinden memnun de?ilim.

Baz? seçmenler de i?in siyasile?mesi yüzünden 12 Eylül’e önem vermiyorlar. Bu, mevcut hükümete hay?r kampanyas? haline sokuldu?u için hay?r diyecekler. Bu anayasa de?i?ikliklerine hay?r diyenlerin bir k?sm?n?n, de?i?kliklerin iyi oldu?unu dü?ündüklerine inan?yorum..."

Anayasa’n?n kabul edilmesi durumunda darbe dönemi yöneticilerine yarg? yolunun açabilece?ine de i?aret eden Pamuk, yarg? süreci ba?lamasa bile referandum sayesinde 12 Eylül’ün vicdanlarda mahkum edilece?ini sözlerine ekledi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri