forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

erkan_yuksel_250Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ)’nin ev sahipli?ini yapt??? "Sa?l?kta Haklar, Sorunlar ve Sorumluluklar" temas?yla 21-25 Eylül 2010 tarihleri aras?nda gerçekle?tirilen kongrede, Anadolu Üniversitesi’nden Ö?r. Gör. Asuman Kaya, Prof. Dr. Erkan Yüksel ve Ara?. Gör. Pelin Ö?üt’ün haz?rlad???  “Sa?l?k Haberlerinde Mucize Tedaviler” ba?l?kl? bildiri “en iyi bildiri” alan?nda birincili?e lay?k görüldü.KTÜ Hasta Haklar? Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi (HAHUM) olarak Sa?l?k Bakanl???'n?n deste?i ve  Hasta Haklar? ve Sa?l?kl? Ya?am Derne?i'nin (HAKSAY) i?birli?i ile düzenlenen kongrede; genel olarak sa?l?k hizmetini üretenler, sunanlar ve finanse edenler aras?ndaki kar??l?kl? hak ve sorumluluklar ile ya?anan sorunlara ili?kin bildiriler sunularak tart??malar gerçekle?tirildi.

Kongrede “en iyi bildiri” seçilen Ö?r. Gör. Asuman Kaya’n?n Trabzon’da sundu?u bildiride, ülkemizde yay?mlanan yerel, bölgesel ve yayg?n gazetelerdeki sa?l?k haberleri bu y?l?n ilk alt? ayl?k döneminde taranarak, içinde “mucize tedavi” ifadesine yer verilen haberler üzerine içerik analizi uygulamas? gerçekle?tirildi. Sa?l?k habercili?i eti?i aç?s?ndan “mucize tedaviden bahsetme” ilkesinin ne kadar geçerli oldu?unun sorguland??? bildiride, taranan dönemde 124 yaz?da mucize kavram?n?n olumlu (pozitif) ve 45 yaz?da olumsuz (negatif) anlamda kullan?ld??? ve 13 yaz?n?n da nötr bulundu?u kaydedildi. Bildiride ayr?ca yaz?lar?n bilgi kaynaklar?, i?lenen temalar ve “mucize ifadesinin kullan?m biçimleri” gibi kategorilerde de tespitler yap?ld?.

TÜB?TAK ve Anadolu Üniversitesi’nin deste?inde gerçekle?tirilen “Türkiye’de Sa?l?k Konulu Yay?nc?l?k ?lkelerinin Belirlenmesi” ba?l?kl? ara?t?rma projesinden sa?lanan verilerle haz?rlanan bildiri, tam metin olarak kongre CD’sinde de yay?nlanacak.

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri