forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

aydin_dogan_280Do?an Holding'in medya i?tiraklerinin tamam?n? satmak için Dan??manl?k ?irketi Goldman Sachs ile anla?t??? belirtiliyor.  Do?an Holding'in medyadaki i?tiraklerinin de?erinin 2 milyar dolardan fazla oldu?u tahmin ediliyor...

Konuya yak?n bir kayna??n Reuters'a verdi?i bilgiye göre, "Görü?meler Goldman Sachs arac?l??? ile yürütülüyor. Yurtiçinden dan??man bir ?irket seçmediler. Do?an Grubu ba?lay?c? olmayan teklifleri ald?" dedi ve ekledi: "Her yat?r?mc? farkl? paketler için teklif veriyor. Baz? yat?r?mc?lar baz? TV kanallar? ya da gazeteleri d??ar?da tutarken, baz?lar? tüm TV kanallar? ve gazeteleri için teklif veriyor" dedi.

Bloomberg haber ajans?nda yer alan ve isimsiz kaynaklara dayand?r?lan bir haberde, RTL Group, KKR Co, TPG Capital, Rupert Murdoch'un News Corp ?irketi, Frans?z Vivendi, Alman Axel Springer ve Time Warner'?n bir i?tiraki olan Prag merkezli Central European Media Enterprises'?n, Do?an Yay?n Holding'in varl?klar? ile ilgilendi?i ve varl?klar?n de?erinin 2 milyar dolar civar?nda oldu?u bilgisi yer ald?.

Thomson Reuters servislerinden IFR'da 2 Ekim'de yay?nlanan haberde, Do?an Yay?n Holding'in varl?k sat??? için Goldman Sachs'? yetkilendirdi?i belirtilerek, ilgilenen ?irketler aras?nda KKR, Time Warner ve News Corp'un yer ald??? belirtilmi?ti. Oyak Yat?r?m'?n de?erlendirme notunda da, ?irketin daha önce varl?k sat???na gidebilece?i yönündeki aç?klamas? hat?rlat?larak, "Görü?ümüze göre, dan??manl?k anla?mas? i?tiraklerin yak?nda sat?labilece?ini gösteriyor. RTÜK'ün medya kurumlar?nda yabanc? sahipli?i oran?n?n yüzde 25'ten yüzde 50'ye ç?kar?lmas?na yönelik y?l sonunda kabul edilmesi beklenen yeni düzenlemesinin ard?ndan sat?? görebiliriz" denildi.

HOLD?NGDEN AÇIKLAMA: YEN? B?R DURUM YOK, SÜREÇ DEVAM ED?YOR

Do?an Yay?n Holding i?tirak sat?? süreciyle ilgili yapt??? aç?klamada, dan??man kurulu? e?li?inde çal??malar?n devam etti?ini ve mevcut durum itibariyle aç?klama gerektirecek yeni bir durum olmad??? bildirildi.

DYH'nin do?rudan ve dolayl? ba?l? ortakl?klar? nezdinde faaliyet gösteren baz? gazete ve TV kanallar?n?n sat??? için Goldman Sachs arac?l??? ile görü?meler yürüttü?ü belirtilirken, konuya yak?n kaynaklar ?irketin ba?lay?c? olmayan teklifleri ald???n? söyledi.

Medyada bu konuda yer alan haberler üzerine ?irketten KAP'a yap?lan aç?klamada, "Daha önce konuya ili?kin olarak yapt???m?z özel durum aç?klamalar?nda da belirtildi?i üzere; ?irketimizin ve ba?l? ortakl?klar?n?n yeniden yap?land?r?lmas?na yönelik olarak, ?irketimize yeni ortaklar al?nmas? ve/veya ba?l? ortakl?klar?m?zdaki ortakl?k paylar?n?n tamamen veya k?smen sat?lmas?, varl?k sat??? yap?lmas?, hisse de?i?imi veya stratejik ortakl?klar kurulmas? da dahil olmak üzere, muhtelif i?birli?i olanaklar?n?n ara?t?r?lmas? konular?nda, ilgilenen kurumlar ile çal??malar,dan??man kurulu? refakatinde halen devam etmekte olup, mevcut durum itibariyle kamuya aç?klama yap?lmas?n? gerektirecek herhangi bir durum bulunmamaktad?r" denildi.

Di?er yandan, Hürriyet Gazetecilik Yönetim Kurulu Ba?kan? Vuslat Do?an Sabanc?, CNBC-e televizyonunun haberine göre, i?tirak sat?? sürecinde ba?lay?c? olmayan teklifleri ald?klar?n? söyledi.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri