forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

trtlogoTRT'nin yapt??? yaz?l? aç?klamada, “Hürriyet gazetesinde bugün yay?nlanan Tufan Türenç imzal? ''TRT de 'yanda? medya'ya kat?ld?'' ba?l?kl? haberin ''yalan ve iftiralar?n? ispatlamak'' için aç?klama yap?lmas? gere?i duyuldu?u belirtildi.

TRT Genel Müdürlü?ü’nden yap?lan yaz?l? aç?klamada, ''Tufan Türenç'in iktidara yak?n ki?ilerin TRT'de program yapt???n? iddia etti?i'' belirtilerek, ''?sim isim bu ki?ileri aç?klamak zorunda. TRT yönetimi olarak 13 TRT kanal?nda kimlerin hangi ücretle program yapt???n? herkese aç?klayabiliriz'' ifadeleri kullan?ld?.

Hürriyet gazetesinde bugün yay?nlanan Tufan Türenç imzal? ''TRT de 'yanda? medya'ya kat?ld?'' ba?l?kl? haberin ''yalan ve iftiralar?n? ispatlamak'' için aç?klama yap?lmas? gere?i duyuldu?u belirtilen aç?klamada, ?u ifadelere yer verildi:

''Tufan Türenç, bu sorulara yan?t veremezse kendisini kamuoyu önünde 'güvenilmez, yalan yazan' biri ilan ediyoruz. Tufan Türenç yaz?s?n?n yalan,  iftira olmad???n? kendisinin de güvenilir bir yazar oldu?unu iddia ediyorsa önce ?unlara cevap vermelidir:

TRT bütçesi hakk?nda yazd?klar? yanl??t?r. TRT'nin bütçesini yazarken 'Nas?l oluyor da TRT yönetimi 5 kanaldan 13 kanala ç?k?p ayn? bütçe içerisinde para artt?rmay? ba?ar?yor?' sorusunu cevaplamal?d?r. Malum, daha bir kaç y?l önce TRT, çal??anlar?n?n maa?lar?n? ödeyemiyordu. Bugünse 9 yeni televizyon 5 yeni radyo 3 dergi kurmas?na ra?men gelir fazlas? veriyor!

Tufan Türenç iktidara yak?n ki?ilerin TRT'de program yapt???n? iddia ediyor. ?sim isim bu ki?ileri aç?klamak zorunda. TRT yönetimi olarak 13 TRT kanal?nda kimlerin hangi ücretle program yapt???n? herkese aç?klayabiliriz. Kimler iktidara yak?n? Tufan Türenç ile ayn? gurupta çal??anlar m?? TRT'de Tufan Türenç ile ayn? grupta çal???p program yapan onlarca profesyonel gazeteci var. Tufan Türenç, yanda? ar?yorsa yak?n arkada?lar?yla tan??s?n ve TRT'nin kaç lira ücret ödedi?ini bizzat onlara sorsun. Böylece iftiralar?yla okuyucusunu yan?ltmaz!

TRT Genel Müdürü ?brahim ?ahin'in tek bir akrabas? TRT'de çal??mamaktad?r! E?er bunun aksini iddia eden biri varsa (Tufan Türenç dahil) hemen iddias?n? ispatlas?n. Düzmece isimlerle, hem?ehrilik ba?lant?lar?yla 'akraba yalan?n?' atanlar bunu ispatlamak zorundad?r. 8 bin TRT çal??an? içinde tek bir ?brahim ?ahin akrabas? yoktur. Ancak Tufan Türenç isimli yazar kendi e?ini hangi kurumlara, hangi partilere refere etti?ini çok iyi biliyor.''

''YSK, SADECE TRT'Y? DE??L B?R ÇOK KURULU?U UYARDI''

Aç?klamada, Türenç'in, ''(yanda? bas?n) diye tabir etti?i bir tak?m bas?n kurulu?lar?ndan TRT'ye eleman al?narak kadrola?ma yap?ld???n?'' iddia etti?i aktar?larak, ?unlar kaydedildi:
''Tufan Türenç'in bahsetti?i 6 bas?n kurulu?undan al?nan personel say?s?, merkez medyadan ya da 'Tufan Türenç'in sevdi?i medya kurulu?lar?ndan' al?nan personel say?s?ndan çok daha azd?r. 8 bin TRT personeli içinde bahsedilen 6 bas?n kurulu?undan al?nan personel say?s? sadece 28'dir.

TRT, 13 televizyon kanal?yla sadece yurt içinde de?il yurt d???nda da Türkiye'nin gururu olmu? ve bas?n?m?zdaki tröstlere en büyük darbeyi vurmu? bir kamu kurulu?udur. TRT'nin tarafs?zl???na laf atanlar önce TRT yay?nlar?n? izleyip sonra çevresindekilere bu yay?nlar? sormal?d?rlar. ?deolojinin deli gömle?ini giyip, Cumhuriyetimizin en köklü kurumlar?ndan birini karalamak ve bilgisizce yaz?lar yazmak ancak Tufan Türenç'e yak???r!

Yüksek Seçim Kurulu sadece TRT'yi de?il, Tufan Türenç'in çok sevdi?i televizyonlar? da içine alan birçok bas?n kurulu?unu uyarm??t?r. TRT'nin taraf tuttu?unu belgeleyen tek bir mahkeme karar? yoktur!

TRT, açt??? 4 uluslararas? kanalla ülkemiz ad?na çok iyi sonuçlar almaya devam ederken, ülkemizdeki yerel kanallar? da unutmad? ve 28 Ekim günü yüzün üzerinde yerel yay?n yapaca?? TRT Anadolu'yu aç?yor. Bu aç?l??tan sonra da milyonlarca ö?rencimizin tutkunu olaca?? TRT E??T?M kanal?n? açaca??z. Tufan Türenç'in yazd?klar? do?ru olsayd? acaba TRT'ye alt?n ça??n? ya?atan TRT yönetimi bu ba?ar?lar? gösterebilir miydi? Çok de?il, daha iki hafta önce 'TRT'de dinci kadrola?ma var' diyen ODATV ve HABERSEN, mahkeme karar?yla mahkum edilmi?tir. TRT'deki kadrola?ma iddialar? mahkeme karar?yla yalanlanm??ken, Tufan Türenç'in hezeyanlar? da hukuk önünde hesap verecektir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri