forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

waps25 Ekim'de Nepal'de toplanan Oktay Ek?i'nin de ynetim kurulu yeli?i yapt??? Dnya Bas?n Konseyleri Birli?i (WAPC) Trkiye'de medya ve ifade zgrl?nn tehdit alt?nda oldu?unu a?klad?. Oktay Ek?i'ye zel vurgunun yap?ld??? a?klamada bak?n hangi konulara de?inildi...


2002 ve 2006 y?llar? aras?nda WAPS ba?kanl??? yapan Oktay Ek?i ?u anda da kurulu?un mali i?lerinden sorumlu ynetim kurulu yeli?ini yapmakta. (http://www.wapconline.org/)

WAPS'?n14 yesi var. ??te yeler...

Media Council of Tanzania, Media Council of Kenya, Independent Media Council of Uganda, Media Council of Zimbabwe, Media Council of Malawi, Swaziland Media Complain Comission, Media Council of Zambia, Honolulu Commnunity Media Council, Bangladesh Press Council, Press Council of India, Azerbaijan Press Council, Nepal Press Council, Turkish Press Council, Turkish Republic of Northern Cyprus...


WAPC Genel Sekreteri Chris Conybare imzas?yla yap?lan a?klama ?yle:

DNYA BASIN KONSEYLER? B?RL??? (WAPC) TRK?YEDE MEDYA VE ?FADE ZGRL?NN TEHD?T ALTINDA OLDU?UNU DEKLARE EDER

Dnya Bas?n Konseyleri Birli?inin (WAPC), Pokhara / Nepalde 25 Ekim 2010 tarihinde gerekle?tirilen toplant?s?nda, Trkiyede medya ve ifade zgrl?ne ili?kin endi?e verici raporlar sunulmu?tur.

Trkiyede gazeteci ve yazarlar aleyhine 5.000den fazla soru?turma ba?lat?lm??t?r. En az 46 gazeteci ve yazar hapse at?lm??t?r ve biro?u tutuklu olarak duru?malar? yap?lmadan veya hkm giymeden hapiste bulunmaktad?r. Hapisteki gazeteciler aras?nda, hkm giymeden veya teminatla sal?verilmeden, iki senedir uzun sredir tutuklu olan Mustafa Balbay ve Tuncay zkanda bulunmaktad?r. Ayr?ca Trkiyede, gazeteciler ve yazarlar aleyhine 700den fazla ceza kovu?turmas? yap?lmaktad?r. Hkmet ve siyaset bask?s? Bekir Co?kunun da aralar?nda bulundu?u gazetecilerin i?ten ?kart?lmas?na sebep olmu?tur.

Yaln?zca birka gn nce hkmet bask?s? ve siyasi bask?, hkmet hakk?nda ele?tirel bir yaz? yazan Oktay Ek?inin gazetesinden istifas?na sebep olmu?tur. Oktay Ek?i 1974 y?l?ndan beri Hrriyet Gazetesinde siyasi konularda makaleler yaz?yordu.

Buna ek olarak, vergi yasas? Do?an Medya Grubuna 3,5 Milyar Dolar?n zerinde bir vergi cezas? uygulanmas? iin kullan?lm?? ve bu durum tm medya organlar?nda cayd?r?c? bir etki yaratm??t?r. Ayr?ca Trkiyede Bilgi Edinme Hakk? Yasas? uygulanm?yor veya gz ard? ediliyor.

Tm bu ceza soru?turmalar?/davalar?, gazeteci ve yazarlar?n hapse at?lmas?, hkmetin ele?tirilmesine kar?? engelleyici yapt?r?mlar ve devlet gcnn medyay? bask? alt?na almak iin kullan?lmas? kurumsalla?mam?? bir demokrasinin birer gstergesidir ve temel insan haklar?na sayg?s?zl?kt?r.
Herkesin kanaat ve ifade zgrl?ne hakk? vard?r; bu hak, mdahale olmaks?z?n kanaat ta??ma ve herhangi bir yoldan ve lke s?n?rlar?n? gzetmeksizin bilgi ve fikirlere ula?maya al??ma, onlar? edinme ve yayma serbestli?ini de kapsar. (?nsan Haklar? Evrensel Beyannamesi Madde 19)

Oktay Ek?iyle ilgili olarak a?ka belirtmek isteriz ki, Say?n Ek?i uzun sredir Dnya Bas?n Konseyleri Birli?i Ynetim Kurulu yesi ve Trkiye Bas?n Konseyi Ba?kan?d?r. Kendisinin WAPCnin iinde bulunmas?ndan onur duyuyoruz ve yasal s?n?rlar iindeki ele?tirilerine kar?? a??r hkmet bask?s?n? k?n?yoruz. Kendisinin Trkiye Bas?n Konseyi Ba?kanl???na devam etmesini ve WAPC al??malar?na kat?lmas?n? destekliyoruz.

Trkiyenin parlak bir gelece?e sahip olma olas?l??? var. Ancak ?u anda izlenen yol, karanl??a ve lkeler aras?nda daha d?k rollere itecek nitelikte.
Trk Hkmetine ve halk?na demokratik idealleri ykseltmeye ve insan haklar? desteklemeyle a??r?yoruz. S?rada hapisteki gazeteci ve yazarlar?n sal?verilmesi ve yarg?lamalar?n h?zl? biimde sonuland?r?lmas? var. Bunun ard?ndan ceza yasas?n?n genel kabul gren demokratik standartlar erevesinde gzden geirilmesi ve ifade zgrl?nn, s?n?rland?r?lmas? yerine, geni?letilmesi gerekir. (http://www.basinkonseyi.org.tr)

OKTAY EK??'YE NEPAL'DEN DE DESTEK

WAPS yesi Nepal Bas?n Konseyi de bir a?klama yapt?.

Bas?n Konseyi'nin internet sitesinde yay?nlanan a?klama ?yle...

NEPAL BASIN KONSEY? AIKLAMASI

Nepal Bas?n Konseyi, Trkiyede medya zgrl?ne ynelik sald?r?lardan ve zellikle hkmetin iktidarla olan AKPnin ele?tirel seslere tahammlszl?nden endi?e duymaktad?r. Bir Dnya Bas?n Konseyleri Birli?i (WAPC) yesi olan Nepal Bas?n Konseyi zellikle son sald?r?n?n, WAPCnin sayman? olan ve daha nce de ba?kanl???n? yrtm? olan deneyimli gazeteci Oktay Ek?iye yap?lm?? olmas?ndan dolay? endi?e duymaktad?r.

Nepal Bas?n Konseyi Trkiyede hkmetin bas?na tahammlszl?ne ili?kin raporlardan kayg? duymakta ve hkmetten (veya hkmet d??? taraflardan) kalemin g ve bask? yoluyla susturulmas? giri?imlerinin kar??s?ndad?r. Biz ayr?ca, uluslararas? medya zgrl? savunucular?n da acilen Trkiyedeki durumla ilgilenmeye davet ediyoruz.

Kishor Shresta
Nepal Bas?n Konseyi

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri