forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ULUSLARARASI MEDYA SEMPOZYUMU ?STANBUL'DA BA?LIYOR

Aktif .

Dünyaca tan?nm?? medya kurulu?lar?ndan ünlü isimler, akademisyenler, ara?t?rmac?lar ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile yerli ve yabanc? birçok medya mensubunun kat?laca?? Sempozyum, Do?u ve Bat? dünyas?ndan farkl? bak?? aç?lar?, yakla??m ve deneyimlere sahip gazetecileri de ayn? platformda bir araya getirecek.    


Sempozyum ayr?ca, dünya genelinde alternatif medyan?n teorisyenleri ve uygulay?c?lar?, ülkelerinin demokratikle?me hareketinde öncü olmu? isimler ve globalle?en dünyan?n yeni gazetecilerinin kat?l?m?yla, küresel medyan?n ikibinli y?llardaki ilk büyük bulu?mas?n? gerçekle?tirecek olmas?yla da öne ç?k?yor.

Konvansiyonel Medya-Sosyal Medya: Kim kazanacak?

Küreselle?me ve medya ili?kisini temel alan Sempozyum'da birçok önemli oturum ba?l??? yer al?yor: Ulusal ekonomik krizler, Afrika'n?n yazg?s?, Filistin trajedisi, Haiti depremi, Pakistan sel felaketi gibi olaylarda uluslararas? medyan?n kendini konumland?r???, "Uluslararas? Medya Tan?k m?, Taraf m??" ba?l???yla,  konvansiyonel medyan?n internet tabanl? ileti?im araçlar?yla girdi?i rekabet, "Konvansiyonel Medya ile Sosyal Medyan?n Meydan Sava??" adl? oturumla, medyan?n demokratik talepler kar??s?ndaki refleksleri, "Medya ?ktidar? ve Demokratik Sorumluluk" gibi çarp?c? ba?l?klarda düzenlenecek panellerde uluslararas? isimler tebli?lerini sunacaklar. Sempozyumda ayr?ca Bab?âli'den Ba?c?lar'a geçi?te Türk medyas?n?n ya?ad??? de?i?im de, "Bab?âli'den Plazalara Medyada De?i?en ?li?kiler" ba?l?kl? bir panelle tart???lacak.

Dünyaca ünlü STK'lar bir arada

Uluslararas? Medya Sempozyumu, dünyaca ünlü mesleki örgütler ve sivil toplum kurulu?lar?n? da bir araya getiriyor. Aralar?nda Uluslararas? Gazeteciler Federasyonu, Amerikan Gazeteciler ve Yazarlar Toplulu?u, Uluslararas? Kad?n Medya Vakf?, Gazetecileri Koruma Derne?i gibi kurumlar?n da yer ald??? meslek örgütlerin temsilcileri de Sempozyuma kat?larak, ilgili ba?l?klarda düzenlenen oturumlarla görü? ve bildirilerini kamuoyuyla payla?acaklar.

"Küreselden Yerele" ba?l???yla medyada ya?anan de?i?imin manas?na uyan konumuyla, Türkiye'nin en büyük medya kurulu?lar?n?n yer ald??? Ba?c?lar ilçesinin seçildi?i Sempozyumda ayr?ca "Bar?? Gazetecili?i" alan?nda ödüller de verilecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri