forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgs_logo_300Türkiye Gazetesciler Sendikas? ?stanbul ?ubesi Ba?kan? U?ur Güç ve iki üst düzey yönetici istifa etti. ?stifayla ilgili yap?lan aç?klamada genel merkeze suçlamalar var...

TGS ?STANBUL ?UBES?'NDEN YAPILAN AÇIKLAMA ?ÖYLE

"Biz, a?a??da imzas?  bulunan Türkiye Gazeteciler Sendikas? (TGS) yöneticileri, TGS ?stanbul ?ubesi Yönetim Kurulundaki görevlerimizden bugün istifa ettik.

30 May?s 2010 tarihinde yap?lan ?stanbul ?ube Genel Kurul seçimlerinde, TGS'nin, tüm bas?n emekçilerini kucaklayan etkin bir örgütsel yap? haline gelmesi ve bas?n emekçilerinin ya?ad??? i?ten at?lma, editoryal ba??ms?zl?k, hak kayb?, çal??ma ko?ullar?n?n olumsuzlu?u gibi konularda çözüm üretecek, demokratik, kat?l?mc? bir sendikal anlay?? olu?turulmas? için mücadele saikiyle göreve geldik.

Ancak, arzulanan ve olmas? gereken sendikal anlay???n, TGS'nin bir önceki ve 27 Aral?k Pazar günü yap?lan Genel Merkez seçimleri sonucunda yine yeniden olu?an yönetim yap?s? ile hayata geçirilemeyece?i gerçe?iyle bir kez daha yüzle?tik. Tek bir kuruma hizmet eden, sadece o kurumdaki üyelerin ç?karlar? için çabalayan bir sendika anlay???n?n hakim oldu?u TGS'de, sektörün genelini kucaklayan bir anlay???n olu?amayaca??na inand?k.

Genel merkez ile ?ube aras?ndaki diyalogsuzluk, sendikal anlay?? fark?, karar alma süreçlerinde ?ube yönetiminin yok say?lmas? gibi ba?l?ca gerekçeler bizi bu noktaya getirdi. Bu gerekçeler, etkin, demokratik ve hak mücadelesine dayal? örgütlenmenin önünde engelte?kil etmektedir. Bunlar? yok say?p yönetimdeki görevimize devam edemeyece?imize karar verdi?imizden, TGS ?stanbul ?ube Yönetim Kurulundaki görevlerimizden istifa ettik.

Sayg?yla duyurulur,

U?ur Güç (TGS ?stanbul ?ube Ba?kan?)
?ehriban K?raç (TGS ?stanbul ?ube Mali Sekreteri)
Andaç Hongur (TGS ?stanbul ?ube Sekreteri)"

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri