forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Ba?bakanl?k Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü (BYEGM) taraf?ndan yurt d???nda  Türkçe Yay?n Yapan Medya Kurulu?lar? Toplant?s?'n?n ilki Almanya'n?n Köln ?ehrinde düzenlendi.

Devlet Bakan? ve Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'?n kat?l?m?yla gerçekle?tirilen toplant?ya, BYEGM Genel Müdürü Murat Karakaya, Bas?n Yay?n Dairesi Ba?kan? Bahattin Akyön, Enformasyon Dairesi Ba?kan? Arif Gülen ile Almanya'da Türkçe yay?n yapan medya kurulu?lar? temsilcileri kat?ld?.

Ar?nç, toplant?da yapt??? konu?mada, Almanya'da yapt??? temaslar? ve kendisine ba?l? kurumlar hakk?nda bilgi verdi. Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürlü?ü'nün düzenledi?i toplant?n?n bir ilk oldu?unu ve bundan gururland???n? belirten Ar?nç, yurt d???nda ya?ayan vatanda?lar?n Türkiye ile olan ili?kilerinin bas?n kurulu?lar? taraf?ndan sa?land???n? kaydetti. ?nternet medyas?n?n hukuki statüsü konusunda düzenleme çal??malar?n?n devam etti?ini ifade eden Ar?nç, bu konuda bir ilerleme sa?lad?klar?n? belirtti.

Bas?n-Yay?n ve Enformasyon Genel Müdürü Murat Karakaya da yapt??? sunumda, Türkiye'de yerel medyaya verdikleri deste?i yurt d???ndaki Türkçe yay?n yapan medyaya da vermek istediklerini belirtti. Karakaya, düzenlenen ilk toplant?n?n tan??ma ba?lam?nda yap?ld???n? ve sorunlara çözüm için ilk ad?m? att?klar?n? ifade etti.

Toplant?da, daha sonra Almanya'da Türkçe yay?n yapan medya temsilcileri sorunlar?n? ve beklentilerini BYEGM yetkililerine aktard?. (C?HAN)

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri