forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

PKK MEHMET MET?NER'E SU?KAST YAPACAKMI?...

Aktif .

ET?KETLER:Mehmet Metiner

mehmet_metiner_radikalRadikal Gazetesi'nin man?et haberine göre, Polis gazeteci-yazar Mehmet Metiner'e suikast haz?rl???ndaki bir ki?iyi yakalad?. Zanl? bir süredir Metiner'i yak?ndan takip ediyormu?. 

Radikal Gazetesi'nin haberi ?öyle...

PKK ile ili?kisi oldu?u iddias?yla K.B’yi bir süredir ‘adli takibe’ alan polis, ad? geçen ?ahs?n Mehmet Metiner’i öldürmek için eylem haz?rl???nda oldu?unu saptad?. Bu bilgi üzerine hemen Metiner bilgilendirildi. Yazar?n evinin önüne 24 saat nöbet tutan polis noktas? kuruldu, korumalar? artt?r?ld?. K.B ise yak?n izlemeye al?nd?. ?ahs?n eylemi her an yapabilece?ine kanaat getirilince de K.B 11 ?ubat sabah? gözalt?na al?nd?. 

11 ?ubat’ta yakaland?
PKK’n?n 15 ?ubat’tan sonra yava? yava? ate?kesi bitirece?iyle ilgili istihbarat alan polis, bir süredir olabilecek eylemlere kar?? önlem almak için yo?un olarak çal???yordu. ?üphelinin telefonlar?n?, gitti?i yerleri, görü?tü?ü ki?ileri ve kulland??? mail’i yak?ndan takibe alan polis, bu takibat sonucunda K.B’nin Mehmet Metiner’e suikast düzenleyece?ini ö?rendi. Asl?nda ?ahs?n suçüstü yakalanma olas?l??? da dü?ünüldü ancak olay? ?ansa b?rakmamak için 11 ?ubat sabah? K.B’nin bulundu?u eve bask?n düzenlendi. Bu bask?n sonucu K.B gözalt?na al?nd?. Yar?n savc?l??a sevk edilecek olan K.B polise verdi?i ifadesinde Metiner’i öldürmeyi dü?ündü?ünü, ancak bundan son anda pi?manl?k duyarak vazgeçti?ini söyledi. 

K.B, eylemden vazgeçme nedenleri olarak Metiner’in a?abeyinin arkada?? olmas?n? ve kendisinin de inançl? olmas?n? s?ralad?. 

Ke?ifler yapm??
Metiner’in kaçta evden ç?k?p saat kaçta Kanal 24’e gitti?i, k?z?n? hangi günler üniversiteye b?rakt??? gibi detaylar, i?in ciddiyetini ortaya koyuyor. Hatta K.B, Metiner’in program yapt??? Kanal 24’ün önünde iki kez ke?if bile yapm??. 

K.B, Metiner’i öldürmek için iki kez Yenibosna’da Kanal 24 televizyonun bulundu?u yerde ke?if yapt???n? da itiraf etti. Bir ak?amüzeri ikinci ke?if için Kanal 24’ün çapraz?nda bir otopark?n önünde beklemeye ba?layan K.B, saat 21.45 sular?nda Metin Metiner’in üç korumas?yla birlikte televizyon binas?ndan ç?kt???n? görmü?. Yazar?n beyaz renkli arac?n sa? taraf?na oturdu?unu ve araçla kendisinin bulundu?u yerden geçerek uzakla?t???n? söyleyen K.B, Metiner’e yapaca?? silahl? sald?r?y? bekledi?i yerden arac?n geçmesi esnas?nda yapmaya karar verdi?ini belirtiyor. 

Bomba e?itimi alm??
Bu arada K.B, eylemi yapaca?? silah?n yerini de polise söyledi. Polisde verilen adreste 7.65 çap?ndaki ruhsats?z silah? buldu. 

?ddialara göre K.B’ye örgüt taraf?ndan bomba e?itimi de verildi. ?fadesi al?nan aile bireyleri de K.B’nin örgütle olan ili?kisinden rahats?z. Hatta ailesi K.B’yi pek çok kez bu konuda uyarm??. 

Kim bu Zeynep?
K.B yak?n çevresine Dicle Üniversitesi’nde okuyan ve bir süre görü?tükleri Zeynep adl? bir k?za â??k oldu?u için böyle bir eyleme imza ataca??n? söylemi? ve Zeynep’in kendisiyle görü?ebilmesi için örgütün bu eylemi ?art ko?tu?unu anlatm??. 
Bu eylem için K.B’nin seçilmesinde iyi silah kullanmas?n?n da belirleyici oldu?u öne sürüldü. 

PKK’n?n seçimlerden önce kaos plan?
PKK’n?n geçen a?ustostan beri sürdürdü?ü ate?kesi, 1 Mart itibariyle sona erdirece?i konu?uluyor. Bu konuda Abdullah Öcalan’?n da çe?itli aç?klamalar? kamuoyuna yans?m??t?. 

1 Mart’tan sonra PKK’n?n hem d da?da hem de baz? ?ehirlerde kanl? eylemde bulunaca?? tahmin ediliyor. Yine istihbarat raporlar?nda örgütün ya da örgüt uzant?s? baz? hücrelerin siyasetçi, yazar ve toplumun sevdi?i ki?ilere yönelik baz? eylemler yapaca?? yer al?yor. 
Ba?ka hedefleri de var 

??te Mehmet Metiner’e yap?lacak bu eylem de bu çerçevede de?erlendiriliyor. Polis raporda ad? geçen baz? gazeteci ve siyasetçileri yak?ndan korumaya ald?. 

‘Sadece ac?d?m ve üzüldüm’ Mehmet Metiner suikast haz?rl??? konusunda k?sa süre önce uyar?ld???n? belirterek ?unlar? söylüyor: “Sadece ac?d?m, üzüldüm. Demokrasi isteyen bir örgütün kendi halk?ndan birini s?rf benim gibi dü?ünmüyor diye öldürmeyi hedeflemesi üzücü. Korkmuyorum. Ben bir yazar?m, ayn? zamanda bir siyasetçiyim. Ak Parti’nin siyasetini tasvip ediyorum. Onlar?n Kürt aç?l?m?na destek veriyorum. Ba?bakan Erdo?an ile geçmi?ten gelen bir hukukumuz var. 

Herhalde bu nedenlerden dolay? hedef seçildim. Bence PKK’n?n Kürtlük vadisinde yeri yok, beni tehdit edenler utans?n! Onursuz, korkak bir hayat sürmektense ölmek evlad?r.

http://www.radikal.com.tr/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri