forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

ANADOLU AJANSI'NDA GREV KARARI

Aktif .

anadolu_ajansiAnadolu Ajans? (AA) ile Türkiye Gazeteciler Sendikas? (TGS) aras?nda bir süredir devam eden toplu sözle?me görü?melerinde anla?maya var?lamamas? üzerine grev karar? al?nd?.

TGS ile AA aras?nda geçen y?l ba?layan toplu sözle?me görü?melerinde özlük haklar? üzerinde anla?ma sa?lanamamas? üzerine arabulucu nezaretinde görü?me yap?lm??t?. Bunun da sonuç vermemesi üzerine sendika grev sinyali vermi?ti.

TGS Ba?kan? Ercan ?pekçi, çal??anlar?n istifalar? halinde k?dem tazminat? alamayacaklar?, k?dem tazminatlar?na da genel olarak tavan getirilmesi yönündeki idare teklifini kabul etmelerinin mümkün olmad???n? belirtti. Bunun d???nda ba?ka illere sürgün edilme gibi uygulamalarla kar?? kar??ya kald?klar?n? belirten ?pekçi, bu gibi pürüzler yüzünden ücret zamm? ile ilgili taleplerin süreç içinde masaya getirilemedi?ini söyledi.

?pekçi, AA ile anla?ma sa?lanamamas? halinde ba?ta Ankara, ?stanbul, ?zmir bölge müdürlükleri olmak üzere AA temsilcileklerine grev karar?n?n as?laca??n?, grev kapsam? ile süresinin ise 60 gün içinde netle?ece?ini kaydetti.


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri