forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

Russell_Viers_2Zaman Gazetesi’nin düzenledi?i 1T Tasar?m Günleri’nin ikinci gününde Adobe Yaz?l?m Dan??man? Russell Viers, tasar?m yaz?l?mlar? konulu bir sunum yapt?. Adobe yaz?l?mlar? ve gelece?in medya teknolojilerini içeren sunumunda, Viers ilginç teknikleriyle kat?l?mc?lar? ?a??rtt?.

Ayn? anda binlerce foto?raf üzerinde nas?l de?i?iklik yap?labilece?ini gösteren Viers, “Çok k?sa bir zamanda birçok foto?raf? ve bilgisini ayn? anda ve ayn? h?zda yapabilirsiniz” dedi.Viers, photoshop program?n? kullanarak,sokakta çekilen bir foto?raf? bile gazete dergide yay?nlanan bir foto?raf haline nas?l getirdi?ini gösterdi. Vakit kayb? en aza indirgemek için k?sa yollar gösteren Russell Viers, önceki y?llarda kaydedilen bir dosyan?n bile nas?l k?sa bir ?ekilde bulunabilece?ini anlatt?.“Dünyadaki birçok tasar?mc? ayn? ?ekilde çal???r, ayn? ?ekilde dü?ünür”diyen yaz?l?m dan??man? tasar?mc?lar dünyan?n neresine giderse gitsin bir ba?ka tasar?mc?yla kolay anla?abilece?ini belirtti.Viers, sunumunun sonunda kat?l?mc?lar?n sorular?n? cevaplad?.

Bar?? Özcan: Her tasar?mc? asl?nda bir habercidir

E?itimde ders veren di?er bir isim ise Adobe Medya ve Yay?nc?l?k uzman? Bar?? Özcan’d?. Gelece?in yay?n teknolojisinden bahseden Özcan, dijital yay?nc?l?kta ve tasar?mda sosyal medyan?n önemine dikkat çekti.

2000’li y?llarda herkesin haberkayna?? oldu?unu söyleyen Özcan, yay?nc?lar?n dijital deneyimlerle dünyay? de?i?tirme imkan?na sahip oldu?unu ifade etti. “Tasar?m haberciliktir” diyen Özcan, kat?l?mc?lara sosyal medyay? kullanarak dijital yay?n ve tasar?mlarla habercilik yapabileceklerini ileri sürdü. Özcan,”Art?k çok daha birle?mi? bir dünyada ya??yoruz. Bu yüzden ben sadece tasar?mc?y?m ya da yazar?m demek do?ru de?ildir” diye konu?tu.“Tasar?mc?l?k, as?l de?er olan fikirleri daha iyi ifade etmekten, ete kemi?e büründürmeden ba?ka bir ?ey de?ildir” diyen Özcan, tasar?mc?n?n yazar?n fikrini görselle?tirmeye çal??t???n?,zaman içinde sadece araçlar?n de?i?ti?inin alt?n? çizdi.

iPad gazetecili?i de konu?uldu

Gazete Tasar?m Günleri’nin ikinci günündeiPad gazetecili?i de konu?uldu.Türkiye’de ilk kez iPad gazetecili?ini Dipnot uygulamas?yla ba?latan gazeteci Cüneyt Özdemir, genç kat?l?mc?lara dijital gazetecili?in önemini ve onlara neler yapabilece?ini anlatt?.

Teknolojinin art?k hayat?n kendisi oldu?unu belirten Özdemir, “Yeni teknoloji ayg?tlar? ne kadar çok kullan?yor olsa bile, kurumsal yap?larda çok çabuk adapte olunam?yor. Bu sebeple, biz kendi medyam?z? olu?turmak için yola ç?kt?k ve k?smen dijital yay?n grubunu kurduk” dedi.

Normal ?artlarda bir yay?n?n çok fazla insanla ve daha pahal?ya mal oldu?unu belirten Özdemir ?unlar? söyledi: “Büyük bir gazete kurma, da??t?m sistemi, abonelik, tasar?m derken uzun bir zaman ve mali kay?p. Art?k bunlar?n hepsini bypass etti?imiz bir zaman dilimine girdik. Dijital medyada çok cüzi rakamlar ödeyerek, daha az zamanda daha iyi i?ler yap?labiliyor.”

Dijital tasar?m ve yay?nc?l???n büyük bir devrim oldu?una dikkat çeken Özdemir, birçok medya kurulu?unun henüz bunu anlamad???n?, hala üretimin konvansiyonel medyaya yönelik yap?ld???n? kaydetti.

“Tasar?ma gelmeden önce bu i?in arka plan?n? bilmek gerekiyor” diyen Cüneyt Özdemir, yeni bir medya dünyas? kuruldu?unu, tasar?m, içerik ve sermayenin bu dünyan?n bir parças? oldu?unu anlatt?. Özdemir, tasar?ma giden yolda teknoloji, içerik ve mecran?n üç önemli yap? oldu?unun alt?n? çizdi.

Yeni medya düzeninde arac?lar kalk?yor

“Dipnot Tivi’de payla?t???m foto?raf ve videolar? ben reklamla asla 174 bin ki?iye izletemezdim.” diyen Cüneyt Özdemir, hiçbir reklamla twitter ve facebook da ula?t??? kadar takipçiye ula?amayaca??n?, sosyal medyan?n haber da??t?c?s? haline geldi?ini belirtti. Özdemir, içine girdi?imiz yeni medya düzeniyle arac?lar?n kakt???n?, normal ?artlarda sizli bizli konu?ulan insanlarla senli benli olundu?unu, teknolojinin mesafeleri kald?rd???n? anlat?. 

“Be? y?l sonra gazeteleri hareketli ka??tlar olarak görece?iz”

“Dijital yay?nc?l?k müzik yazarl???n?n da boyutunu de?i?tirecek.” diyen gazeteci, be? y?l sonra gazetelerin hareketli ka??tlar olarak görülece?ini ileri sürdü. Özdemir, dijital medyada reklam dünyas?nda olmayan reklam bölümleri oldu?unu ve sadece dokunulabilir medyaya reklam üretmesi gereken bir medyaya ihtiyaç duyuldu?unu payla?t?. “Dipnot yeni medyan?n yeni bir medya grubu.” diyen gazeteci, Dipnot sosyal medya, tivi, dergi, web english, mobile, youtube, tivibu, NTV, dipnot production uygulamalar?yla yazd?klar? ?eyi hikaye gibi, dilden dile dola?t?rmak istediklerini söyledi diyen Cüneyt Özdemir, sunumun ard?ndan kat?l?mc?lar?n sorular?n? yan?tlad?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri