forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Ayd?n Do?an

aydin_dogan_gazeteleriAyd?n Do?an'?n da Ba?bakan Erdo?an'?n att??? "helalle?me" ad?m?n?n ard?ndan baz? davalar? geri çekti?i ortaya ç?kt?.

 

Ahmet Hakan Co?kun'un Ayd?n Do?an'la görü?mü? ve görü?meyi Hürriyet'teki kö?e yaz?s?nda aktarm??...

"Ayd?n Do?an’dan yumu?amaya katk?"

Do?an Holding’in karar? dikkatimi çekti.

Bu karara göre...

Ayd?n Do?an, çe?itli kurum ve ?ah?slara açt??? davalar? geri çekme karar? alm??. Hangi davalar geri çekiliyor, amaç nedir, bu tutum istismar edilir mi türü sorulara yan?t bulmak amac?yla Ayd?n Do?an’la küçük bir mülakat yapt?k. ??te Ayd?n Bey’in sorulara verdi?i yan?tlar:

Ayd?n Bey, hangi davalar? geri çektiniz? Amac?n?z nedir?
Seçim sonras? dönemde, toplumsal tansiyonun dü?ürülmesi için yap?lan baz? giri?imler var. Buna ?iddetle ihtiyac?m?z oldu?unu dü?ünüyorum ve bu giri?imleri çok yerinde buluyorum. Bu ortam?n gerçekten yerle?mesi için, herkesin üzerine dü?eni yapmas? gerekti?ine inan?yorum. Bu çerçevede, baz? bas?n kurulu?lar?na, bas?n mensuplar?na, siyasetçi ve i?adamlar?na ?ahs?m ad?na aç?lm??, ticari olmayan ceza ve tazminat davalar?n? geri çekerek bu yumu?ama sürecine katk?da bulunmay? arzu ettim. Bunu tamamen tek tarafl? olarak, herhangi bir hesap kitaba ve hiçbir beklenti içine girmeden yap?yorum. E?er kal?c? bir toplumsal huzur aray??? içindeysek, herkes üzerine dü?eni yapmak için çaba sarf etmelidir. Bizim yapt???m?z bundan ibarettir.

Sizin bu giri?iminizi rakiplerinizin aleyhinizde kullanaca?? yönünde bir kayg? akl?n?za hiç gelmiyor mu?
?unu öncelikle ifade etmeliyim ki, bizim davalar? geri çekmemiz, dava konusu yay?nda ileri sürülen iddialar?n do?ru, hakl? ve hukuka uygun oldu?unu kabul veya ima etti?imiz anlam?na hiçbir surette gelmiyor. Biz bunu, yarat?lmak istenen ortama katk?da bulunmak için yap?yoruz. Kald? ki, bizim için bu tür ceza ve tazminat davalar? bir hak aray???d?r. Bizim bu davalar? açmam?zdaki amaç hiçbir zaman kar?? taraf? “cayd?rmak” olmad?. Zaten bunun i?e yaramad??? da rahatl?kla görülebilir. Bu yüzden davadan vazgeçti?imizde de bunun bize olumsuz bir etkisinin olmayaca?? inanc?nday?z. Biz yumu?amaya katk?da bulunmak için bir ad?m at?yoruz. Bir pazarl?k aray???nda de?iliz. Bu ortama katk?da bulunmak isteyen kendi ad?m?n? atar. ?stemeyen atmaz. Tansiyonu dü?ürmeye katk?da bulunmay? ba?ka türlü tarif edebilir ve onu o ?ekilde de yapabilir.

“Tansiyonu dü?ürmek için davalar? geri çekece?inize, yay?n politikan?za dikkat edin” diyen olursa, ne cevap verirsiniz?
Yüksek tansiyon her türlü bünyeye zarard?r. Biz ayn? bünyenin muhtelif organlar?y?z. Kendi kendimize zarar verecek bir ?ey yapmam?z ak?l kâr? m?d?r? Bizim yay?n organlar?m?z bu güne kadar hiçbir zaman kas?tl? olarak tansiyonu yükseltici bir yay?n politikas? benimsemedi. Biz sadece gazetecilik yapmaya çal??t?k. Herhangi bir hesab?n içine girip gazetecilikten taviz vermemeye çal??t?k. Bu süreçte, en fazla, kendi d???m?zda yükselmi? olan tansiyonun dalgas?na kap?lm???zd?r. Ancak önümüzdeki dönemde bu konuda da hassasiyetimizi yükseltece?iz. Gazetecili?imizden taviz vermeden ama toplumsal tansiyonun yükseldi?i noktalarda da bu dalgaya kap?lmadan görevlerimizi yerine getirece?iz.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri