forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

T?V?BU'NUN SPOR KANALI SPORT?V? YAYINA BA?LADI...

Aktif .

ET?KETLER:SportivilTivibuEv

tivibu_evTTNET, Tivibu platformunu geli?tirmeye devam ediyor. Sporun Yeni Yüzü SPORT?V?, Tivibu Web ve Tivibu Cep’te yay?na girdi.

Futbol odakl? fakat sporun her dal?na yer verecek olan SPORT?V?, k?sa süre içinde Tivibu Ev’de de yay?na geçecek.

Futbol odakl? fakat sporun tüm bran?lar?na yer veren, ayn? zamanda güncel olaylara farkl? bak?? aç?lar? getiren SPORT?V?, bünyesinde sporun uzman isimlerini bar?nd?r?yor. Dolu dolu içerikle izleyicilerin kar??s?na ç?kan SPORT?V?’nin Genel Yay?n Yönetmenli?ini Gökhan Dinç yap?yor. Aykut ?nce, Güven Taner, Kadir Çetinçal?, Harun Muslu, Pascal Nouma, Ali Ece, Gürcan Bilgiç, Alp Dar?c?, Deniz Fuat Çimen, Orhan Gencer, Zeynep Özdemir, Kübra Aslan ve Zadik Göko?lu gibi isimler, sporun her alan?na dokunan farkl? yay?nlarla izleyici kar??s?na ç?k?yor.

Spor dünyas?n?n ve taraftarlar?n bulu?ma noktas? olma hedefiyle yola ç?kan ve 24 saat yay?n yapan SPORT?V?, 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle Tivibu Web 77. Kanalda ve Tivibu Cep’te yay?na girdi. SPORT?V?, k?sa bir süre sonra Kablolu Yay?n Lisans? ile ilgili RTÜK prosedürlerinin tamamlanmas?n?n ard?ndan da Tivibu Ev'de 77. kanalda SD yay?nda ve 377. kanalda ise HD yay?nda olacak.

TTNET Hakk?nda

2006 y?l?nda  tüm Türkiye’yi internete ba?lamak ve dünyayla tan??t?rmak amac?yla kurulan TTNET, bugün kurumsal ve bireysel hizmetleriyle sektörde öncü rol oynayan,  mü?terilerine bugünün ve gelece?in ileti?im teknolojilerini sunan, ileti?im ve e?lence ?irketidir. ?leti?im teknolojilerinin üç temel bile?eni olan internet, televizyon ve telefonu birlikte sahiplenen TTNET e?itim, e?lence, ileti?im, güvenlik ve i?letmelere özel ürünleriyle Türkiye’nin tüm ileti?im ihtiyaçlar?n? kar??lamaktad?r. ?irketin ürün portföyünde ba?ta ADSL/VDSL 2-h?zl? internet eri?imi,  WiFi kablosuz internet eri?imi ve iPass i?birli?i ile TTNET WiFi yurtd??? eri?im hizmeti, G.SHDSL, Metro Ethernet, ATM ve Frame Relay internet eri?im hizmetleri bulunmaktad?r. Sinema ve televizyonu ta??nabilir hale getiren Tivibu Web ve ev ortam?nda TV ekran?ndan ula??labilen IPTV hizmeti Tivibu Ev'in yan? s?ra, Avea i?birli?i ile TTNET Mobil markas? alt?nda GSM ve 3G dahil tüm cep telefonu hizmetleri de TTNET mü?terilerine sunulmaktad?r.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri