forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

kemalozturk_hilmibengiAnadolu Ajans? Genel Müdürlü?ünden emeklili?ini isteyen Hilmi Bengi, Ba?bakan Yard?mc?s? Bülent Ar?nç'?n da kat?ld??? törenle görevini Kemal Öztürk'e devretti.

Görev de?i?imi dolay?s?yla AA Genel Müdürlük makam?nda devir teslim töreni yap?ld?. Genel Müdürlü?e atanan Kemal Öztürk'ü binaya geli?inde kar??layan Hilmi Bengi makam odas?nda bir süre görü?erek, kurum ile ilgili bilgi verdi. 

Törende bir konu?ma yapan Hilmi Bengi, 8 y?l? a?k?n süredir Anadolu Ajans?'nda Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Ba?kanl??? görevini yürütmeye gayret etti?ini belirterek, ?unlar? söyledi:

''Bu ulvi bir görev, kutsal bir görev. Bu görevi yapabilmek hakikaten çok onurlu ve bu göreve lay?k olabilmek bir insan için en büyük mutluluk. Ben bu mutlulu?u, bu hazz? ya?ad?m, tatt?m. Bu mazhariyete eri?en insanlar için en güzel ?ey, kemali hedefle bu görevi devredebilmek.

Bu görevi daha önce bas?n camias?nda görevler ifa etmi?, Ba?bakanl?k'ta ve Meclis'te çok de?erli görevler yürütmü?, hem bas?n camias?n? hem bürokrasi taraf?n? bilen de?erli bir arkada??m?za, karde?imize tevdi etmekten dolay? da büyük onur duyuyorum. Allah hay?rl? eylesin.''

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri