forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

?NTERNET ANDICI DAVASINDA FLA? GEL??ME...

Aktif .

internet_andici?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesi, "Kamuoyunu yönlendirme amaçl? internet siteleri" davas? kapsam?nda, 14 san?k hakk?nda yakalama emri ç?kartt?.

?stanbul 13. A??r Ceza Mahkemesi, "Kamuoyunu yönlendirme amaçl? internet siteleri"ne ili?kin davan?n iddianamesini haz?rlayan Özel Yetkili ?stanbulCumhuriyet Savc?s? Cihan Kans?z’?n 22 san?k hakk?nda yakalama emri ç?kar?lmas? konusundaki talebine ili?kin incelemesini tamamlad?.

Mahkeme heyeti, YA? karar?yla Kara Kuvvetleri E?itim ve Doktrin Komutanl???na atanan Orgeneral Hüseyin Nusret Ta?deler, eski 1. Ordu Komutan? emekli Orgeneral Hasan I?s?z, Koramiral Mehmet Otuzbiro?lu, korgeneraller Mehmet Eröz, ?smail Hakk? Pekin, tümgeneraller H?fz? Çubuklu, Mustafa Bak?c?, Tu?amiralAlaettin Sevim, Albay Sedat Özüer, emekli Albay Fuat Selvi, Hulusi Gülbahar, Cemal Gökçeo?lu, Mehmet Bülent Sar?kahya ile Ziya ?lker Gökta? hakk?nda yakalamaemri ç?kar?lmas?na karar verdi.

Heyet, davan?n, ayn? mahkemede görülen "?rtica ile Mücadele Eylem Plan?" davas? ile birle?tirilmesine de hükmetti.
Özel Yetkili ?stanbul Cumhuriyet Savc?s? Cihan Kans?z taraf?ndan haz?rlanan iddianamede, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 312/1. maddesinde "Cebir ve?iddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kald?rmaya veya görevlerini yapmas?n? k?smen veya tamamen engellemeye te?ebbüs eden kimseye a??rla?t?r?lm?? müebbet hapis cezas? verilir" hükmünün yer ald??? belirtilerek, san?klar hakk?nda soru?turman?n 2 y?l? a?k?n bir süredir devam etti?i ve toplanan delillerin bir bütün olarak de?erlendirilmesi durumunda san?klar?n TCK’n?n 312.maddesindeki suçu i?lediklerinin anla??ld??? ifade edilmi?ti.

?ddianamede, ?üphelilerin eyleminin Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun (CMK) 100/3. maddesinde say?lan suçlardan olmas?, bu nedenle CMK’n?n 100/2. maddesiuyar?nca tutuklanma nedeninin var say?lmas? ve eylemin kanunda öngörülen muhtemel cezas? dikkate al?narak san?klar hakk?nda tutuklanmalar?na karar verilmesiamac?yla yakalama karar? ç?kart?lmas? istenmi?ti.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri