forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

aydin dogan_gazeteleriAyd?n Do?an ve Vuslat Do?an Sabanc?'n?n da aralar?nda bulundu?u 8 san???n, ''Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'' suçundan yarg?land?klar? dava, zaman a??m? süresi doldu?u gerekçesiyle ortadan kald?r?ld?.

Küçükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duru?maya, taraf avukatlar? kat?ld?. Duru?mada söz alan Hazine avukat? Funda Y?ld?z, san?k avukatlar?n?n celse aras?nda verdikleri dilekçedeki zaman a??m? taleplerinin reddedilmesi gerekti?ini söyledi.

San?k avukatlar?ndan ?ehnaz Yüzer ise müvekkillerinin üzerine at?l? suçlamalar?n unsurlar?n?n olu?mad???n? belirterek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme Hakimi Rahime Akan, san?klar?n üzerine at?l? suçun 5 y?ll?k zaman a??m?na tabi suçlardan olmas? ve suç tarihi itibariyle azami zaman a??m? süresi olan 7, 5 y?ll?k sürecin dolmas? nedeniyle kamu davas?n?n dü?ürülmesine karar verdi.

?DD?ANAMEDEN

Maliye Bakanl???n?n suç duyurusu üzerine 18 ?ubat 2009 tarihinde Bak?rköy Cumhuriyet Ba?savc?l???nca haz?rlanan iddianamede san?klar, ''defter ve kay?tlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak, gerçekçi olmayan veya kayda konu i?lemlerde ilgisi bulunmayan ki?iler ad?na hesap açmak veya defterlere kayd? gereken hesap i?lemleri vergi matrah?n?n azalmas? sonucunu do?uracak ?ekilde tamamen veya k?smen ba?ka defter, belge veya di?er kay?t ortam?nda kaydetmek suretiyle 213 say?l? Vergi Usul Kanunu'na muhalefet ederek vergi kaçakç?l??? yapmak''la suçlan?yordu.

?ddianamede, bu suçtan dolay? dönemin Do?an Holding haberi" alt="Do?an Holding haberi">Do?an Holding Yönetim Kurulu Ba?kan? Ayd?n Do?an, Yönetim Kurulu Ba?kanvekili ?mre Barmanbek, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ali Yalç?nda?, Vuslat Do?an Sabanc?, Do?an Yay?n Holding Yönetim Kurulu üyeleri Barbaros Hayrettin Ça?a, Soner Gedik, Ahmet Toksoy ve Ertu?rul Özkök hakk?nda 1 ile 3'er y?l aras?nda de?i?en hapis cezas? isteniyordu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri