forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

TRT'nin yeni yönetmeli?i Resmi Gazete'de yay?nlanarak yürürlü?e girdi... Peki yeni yönetmelik ne getiriyor...

TRT'de görevli memur statüsündeki personelden üç defa ba?ar? belgesi alarak "Üstün Ba?ar? Belgesi" almaya hak kazananlara en yüksek Devlet memuru ayl???n?n yüzde 200'üne kadar ödül verilebilecek. Ancak bir mal? y?l içinde ödüllendirileceklerin say?s? dolu kadro mevcudunun binde onundan fazla olamayacak.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde ?stihdam Edilen Personel Yönetmeli?inde De?i?iklik Yap?lmas?na Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü say?s?nda yay?mland?. Yeni yönetmelikle, kurumda istihdam edilecek personelde aranacak genel ?artlar? düzenleyen 37. maddenin, birinci f?kras?n?n c bendi "Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmi? olsa bile; kasten i?lenen bir suçtan dolay? bir y?l veya daha fazla süreyle hapis cezas?na ya da affa u?ram?? olsa bile devletin güvenli?ine kar?? suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin i?leyi?ine kar?? suçlar, zimmet, irtikap, rü?vet, h?rs?zl?k, doland?r?c?l?k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar??t?rma, edimin ifas?na fesat kar??t?rma, suçtan kaynaklanan malvarl??? de?erlerini aklama veya kaçakç?l?k suçlar?ndan mahkum olmamak" olarak de?i?tirildi.

Giri? s?nav?nda, yaz?l? s?nav zorunlu olmak üzere, kadrolar?n özelli?ine göre yönetmelikte yer alan s?nav ?ekillerinden biri veya birkaç? bir arada uygulanabilecek. Yap?lan de?i?iklikle; hukuk mü?aviri ve avukat unvanl? kadrolara, Kamu Personeli Seçme S?nav? (B) grubu puan s?ras? dikkate al?narak, aç?ktan atama yap?lacak kadro say?s?n?n be? kat?na kadar belirlenecek adaylar için yap?lacak yaz?l? ve/veya sözlü-mülakat s?navlar?ndaki ba?ar? s?ras?na göre atama yap?lacak.

Kurum içinde, ayr?lmalar dolay?s?yla atanan vekil memurlara vekalet görevinin üç aydan fazla devam eden süresi için; kurum d???ndan veya aç?ktan atananlara ise göreve ba?lad?klar? tarihten itibaren vekalet ayl??? ödenecek.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri