forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

TRT PERSONEL YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

Aktif .

TRT'nin yeni yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi... Peki yeni yönetmelik ne getiriyor...

TRT'de görevli memur statüsündeki personelden üç defa başarı belgesi alarak "Üstün Başarı Belgesi" almaya hak kazananlara en yüksek Devlet memuru aylığının yüzde 200'üne kadar ödül verilebilecek. Ancak bir malı yıl içinde ödüllendirileceklerin sayısı dolu kadro mevcudunun binde onundan fazla olamayacak.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yeni yönetmelikle, kurumda istihdam edilecek personelde aranacak genel şartları düzenleyen 37. maddenin, birinci fıkrasının c bendi "Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak" olarak değiştirildi.

Giriş sınavında, yazılı sınav zorunlu olmak üzere, kadroların özelliğine göre yönetmelikte yer alan sınav şekillerinden biri veya birkaçı bir arada uygulanabilecek. Yapılan değişiklikle; hukuk müşaviri ve avukat unvanlı kadrolara, Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının beş katına kadar belirlenecek adaylar için yapılacak yazılı ve/veya sözlü-mülakat sınavlarındaki başarı sırasına göre atama yapılacak.

Kurum içinde, ayrılmalar dolayısıyla atanan vekil memurlara vekalet görevinin üç aydan fazla devam eden süresi için; kurum dışından veya açıktan atananlara ise göreve başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenecek.

DKM ARŞİVİ