forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

adnanoktar-beyaztvAdnan Oktar'?n ?slam'la ilgili sözlerinden rahats?z olan Beyaz Tv Genel Yay?n Koordinatörü Osman Gökçek, canl? yay?nda ayar verdi.

Gökçek, ?slami konularda yap?lan tart??malarda Türkiye’de kabul edilen kurumun Diyanet ??leri Ba?kanl??? oldu?una dikkat çekerek “Diyanet ??leri Ba?kanl???’n?n yay?nlar?n? bu konularda kendimize öncü ve do?ru olarak kabul ediyoruz. ?slamiyetin sadece do?ru olarak kabul edilece?i tek ?ey ise Kur’an-? Kerim’dir.” dedi. 

Adnan Oktar’?n program?n bir bölümünde  “Ben cahilim ve baz? konularda bilgisizim”dedi?ini hat?rlatan Gökçek sözlerini ?öyle sürdürdü: 

“Cahil oldu?umuz ve bilmedi?imiz konularda -Allah muhafaza- yapm?? oldu?umuz yorumdan dolay? ?irke gireriz ve bundan dolay? dinden bile ç?kabiliriz. Bu ak?am bizi izleyen bir çok izleyicimiz var. Bu izleyicilerimize bilgi sahibi olunmad??? konularda, bilgi vermenin çok sa?l?kl? olmad???n? dü?ünüyorum.” 

PROGRAMI TADINDA BIRAKIN 

Osman Gökçek, bu aç?klamalar?ndan sonra “Bu süreçten sonra program? çok fazla uzatmay?p, tad?nda bitirip kesmek gerekti?ini dü?ünüyorum” dedi. Program?n moderatörü Latif ?im?ek ise Osman Gökçek’in bu uyar?s?n? dikkate alarak yay?na son verdi. 

Adnan Hoca'dan 'Alemciyim' itiraf?

Beyaz TV'nin gündüz ku?a?? programlar?nda kad?nlar?n dekolte k?yafetle gözüktü?ünü hat?rlatan Oktar, kendisini tan?mlarken "Alemciyim, ne?eliyim ve kad?nlardan ho?lan?yorum" dedi.

"Peygambere çekmi?im"

Adnan Oktar'?n kad?nlardan ho?lanma ?ekli üzerine gelen soruya kendisini Hazreti Muhammed'e benzeterek verdi?i yan?t ise program?n moderatörü taraf?ndan tepkiyle kar??land?.

Kendisinin Seyyid oldu?unu belirten Adnan Oktar'?n tepki çeken sözleri ?öyle;

"Ben o yönden Resulullah'a çekmi?im. Dedeme çekmi?im. Peygamberimiz diyor ki bana üç ?ey sevdirildi. Birincisi namaz, ikincisi güzel kokular, üçüncüsü ise kad?nlar.. "

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri