forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:RTÜK

rtukReklamlar?n uzun süreleriyle izleyicide b?kk?nl?k olu?turdu?unu belirten RTÜK, yeni düzenlemeye gidiyor.

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, RTÜK Ba?kan? Davut Dursun, izleyiciden çok ?ikâyet geldi?ini belirterek, “Özellikle program tan?t?mlar?nda problem var, reklama giriyor, program tan?t?yor, yine reklam, sponsor sunumu derken b?kk?nl?k olu?turuluyor.” dedi.

 

Reklamlarla ilgili Türk toplumunun 2011’den önceki  yasaya göre tecrübesi oldu?unu aktaran Dursun, son dönemde izleyiciden çok fazla ?ikâyet geldi?ini ifade etti. RTÜK Ba?kan? Davut Dursun, “Yeni yasayla birlikte yapt???m?z düzenlemede bir saatlik yay?n süresinin 3-4 kez kesilmesi ho? kar??lanmad?. Biz böyle bir aç?l?m getirmi?tik. Reklam ve sponsorlukla ilgili ihlalleri de dikkate alarak bir de?i?iklik çal??mas? yap?yoruz.” diye konu?tu.

 

Ba?kan Dursun, reklamlarla ilgili bir di?er s?k?nt?n?n da bitkisel g?da takviyelerinin tan?t?m?nda ya?and???n? dile getirdi. G?da takviyelerinin ilaç gibi tan?t?lmas?n?n büyük bir problem oldu?una de?inen Dursun, “Baz? yay?nlar, normal sa?l?k programlar? gibi gözüküyor ama bakt???n?zda içerikte tamamen tan?t?m var. Bu bizi çok yordu, vatanda? sürekli ?ikâyet etti, yay?nc?lar sürekli ceza al?yor.” ifadelerini kulland?. Dünyan?n hiçbir yerinde reçeteli ilaçlar?n tan?t?m?n?n yap?lmad???n? belirten Dursun, ?öyle devam etti: “Bize bak?nca ‘?unu kullan?nca tansiyon dü?üyor, k?s?rl?k kalk?yor, saç dökülmüyor’ diye tan?t?m yap?yorlar. Bunlar ilaç de?il ama ilaç gibi tan?t?mlar? yap?l?yor. Bir g?da takviyesinin reklam? yap?labilir ama hastal?k iyile?tiren ilaç gibi tan?t?l?nca bizim kavgam?z ba?l?yor. Sa?l?k, Tar?m, Ticaret bakanl?klar?, Rekabet Kurulu taraflar?yla bir araya gelip konuyu masaya yat?raca??z. Vatanda? yan?lt?lmas?n, aldat?lmas?n istiyoruz. Sa?l?k Bakanl??? reklam yasaklayabilir, g?da takviyelerini toplatabilir. Bizim böyle reklam yasaklama yetkimiz yok, sadece yay?nlay?nca ceza veriyoruz.” 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri