forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

ET?KETLER:Fevzi Kahraman

fevzi-kahramanTürkiye Gazetesi’nde ba?layan yeniden yap?lanma Fevzi Kahraman’?n ayr?l???yla devam etti.

Türkiye Gazetesi Genel Koordinatörlü?ü, ?hlas Haber Ajans? Genel Müdürlü?ü, Türkiye Gazetesi Genel Yay?n Müdürlü?ü, ?hlas Holding Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?l???n?n yan?s?ra gazetede kö?e yazarl??? da yapan Fevzi Kahraman dün hüzünlü bir mesajla veda etti.

Kahraman'?n veda mesaj? ?öyle.. 

K?ymetli Mesai Arkada?lar?m,

16 Eylül 1971 Cumartesi günü Türkiye Gazetesi sahibi merhum Enver Ören A?abeyimle tan??t?m. Kendisini dinlemek, o anda verdi?i emre Peki demek nasip oldu. Böylece, fahri ve kadrolu olarak ?hlas yolculu?um ba?lad? ve bu yolculuk 42 y?l sürdü, sürecek.

Bu 42 y?l?n 10 y?l? ?zmir’de Kamu görevinin yan?nda fahri olarak kurumun hizmetleriyle geçti. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle Kamu görevimden ayr?ld?m ve Gazetecilik mesle?ine ba?lad?m. 1981-1991 y?llar? aras?nda mesle?imi ?zmir’de sürdürdüm. Enver Ören A?abeyimizin emriyle 1 Kas?m 1991’de ?stanbul’da Türkiye Gazetesi Genel Koordinatörlü?ü’ne getirildim. 1994-2012 y?llar? aras? ?hlas Haber Ajans? (?HA) Genel Müdürlü?ü görevini yürüttüm. Bu arada k?sa bir süre Türkiye Gazetesi Genel Yay?n Müdürlü?ü görevine getirildim. 4, 5 ay süren bu görevden 28 ?ubat darbesiyle al?nd?m. ?hlas Haber Ajans? Genel Müdürlü?ü görevine geri getirildim.  2012 ?ubat ay?na kadar süren bu görevimden sonra ?hlas Holding Yönetim Kurulu Ba?kan Yard?mc?l???’na tayin edildim. Bu görevim s?ras?nda Türkiye Gazetesi’nde kö?e yazarl???na ba?lad?m. 14 Eylül 2013’te “Bu Hafta Benim Hikayem” ba?l?kl? makalemle Türkiye Gazetesi okurlar?na veda ettim.

?hlas Holding Yönetim Kurulu Ba?kan?m?z, Say?n Mücahid Ören Bey’in Türkiye Gazetesi’nde ba?latt??? yeniden yap?lanma çerçevesinde, genç kadrolara f?rsat tan?mak niyetiyle 32 y?ld?r ?hlas Holding ve ?hlas Yay?n Holding bünyesindeki her türlü kadrolu görevlerimden 31 Ekim 2013 tarihi itibariyle, Mücahid Ören Bey’in de mutabakat?yla ayr?lm?? bulunmaktay?m.

Bu kadar uzun çal??ma y?l? içerisinde sorumlu oldu?um ?irketlerde mesai arkada?l???, karde? ?irketlerde i? ili?kisi esnas?nda olumlu olumsuz zamanlar?m?z geçmi? olabilir. Bu vesileyle içeride ve d??ar?da herkese hakk?m? helal ettim, sizde haklar?n?z? helal ediniz lütfen.

Merhum Enver Ören A?abeyin düsturlar?na tabi olarak, Mücahid Ören Bey’in koydu?u hedeflere ula?mas? için her zaman Enver A?abeyden duydu?umuz “yek cihet, yek vücut, yek kalp” olarak k?yamete kadar devam edece?ine inand???m, hepimizin son nefesimize kadar sürdürmemiz gereken temel hizmetlerimize “vak?f, kitap vs.” fahri olarak devam edece?im.

Bugün Hicri yeni y?la girmi? bulunuyoruz. Bu vesileyle hicri yeni y?l?n?z? tebrik eder, bundan sonraki çal??malar?n?zda sa?l?k, huzur, ba?ar? ve saadetler dilerim.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri