forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

aytuncBir süredir kanser tedavisi gören gazeteci, yazar ve ara?t?rmac?, 68 ya??nda ya?ama veda etti.

Gazeteci yazar ve ara?t?rmac? Aytunç Alt?ndal dün gece hayat?n? kaybetti. Alt?ndal bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Alt?ndal'?n cenazesi, yar?n ö?le vakti ?akirin Camisi'nde k?l?nacak namaz?n ard?ndan Karacaahmet Mezarl???'nda topra?a verilecek.

Aytunç Alt?ndal kimdir?

12 Ocak 1945 tarihinde Bak?rköy'de dünyaya gelen gazeteci, yazar ve ara?t?rmac? Aytunç Alt?ndal tarih ve politika alan?nda faaliyet gösteren Çerkez as?ll? dinler, felsefe, gizli örgütler konular?nda birçok makale ve kitap yazd?.

Aytunç Alt?ndal 1973 y?l?nda Partizan adl? ?iir kitab? nedeniyle 7.5 y?l hapse mahkum oldu ve yurtd???na kaçt?. 1975 y?l?nda ?sviçre'de "Marksist Yakla??mla Türkiye'de Kad?n" adl? kitab? ç?kard?. 1977'de Havass ve1984'de Süreç yay?nlar?n? kurdu. 1982'ye kadar Süreç dergisini yönetti. Daha sonra 1989'da Zürich'te Modus Vivendi Yay?nevi ve Sanat Galerisini yönetti. Yine 1989 y?l?nda Rusya'da Kültür Dan??manl??? görevini yapt?. 1992'de ?ngiltere Edinburg'da ki International Academy For European and Christian Studies kurulu?unda Project Academic Board (Akademik Proje ?dari Heyeti) üyeli?ine seçildi. Ayn? y?l ?ngitere'de yay?nlanan Three Faces Of Jesus(Üç ?sa) adl? kitab? dünya bas?n?nda geni? yank? buldu. Daha sonra 1993'de Rusça'ya çevrildi.

1993'te International Society For The Study Of European Ideas (Uluslararas? Avrupa Dü?ünce Çal??malar? Toplulu?u) Bilimsel Kuruluna üye oldu. Ayn? y?l Avusturya'n?n Graz ?ehrindeki Karl- Franz Üniversitesi taraf?ndan düzenlenen European Seculer Legacy (Avrupa'n?n Laik Vasiyeti)adl? uluslararas? konferansta Oturum ve Bölüm Ba?kanl???na seçildi.

1995'te merkezi New York'ta bulunan Carnagie Council On Ethics And International Affairs örgütüne davet edilen, ilk ve tek Türk Konu?mac? oldu.

Ayn? sene, New York'ta Birle?mi? Milletler ba?lant?l? Global Forum Of Spiritual And Parliamentary Leaders Or Human Survival (?nsan Ya?am?ndan Sorumlu Ruhani ve Siyasi Liderler Global Forumu)'nda Uluslararas? Dan??man üyesi oldu.

Ünlü Fizikçi Isaac Newton'un bugüne kadar hiç bilinmeyen bir kitab?n? da yay?nlayan Alt?ndal, U?ur Mumcu'nun "Sak?ncas?z" adl? eserinin de yap?mc?l???n? üstlendi.

?iir d???nda deneme ve inceleme türlerinde eserler verdi. 1964'ten ba?layarak Haber, Ak?am, Cumhuriyet, Yeni Halkç?, Ulus, Yenigün gibi gazetelerde yaz?lar yazd?. Çeviri yapt?. Dokuz çeviri kitab? yay?mland?. Yedi kitab? yasakland?. Fransa ve ?sviçre'de baz? yaz?lar? yay?mland?. ?iirleri Sanat Edebiyat, Varl?k, Süreç, Bilim-Sanat gibi dergilerde yay?mland?. Baz? ?iirleri Amerika ve ?zlanda dergilerinde yer ald?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri