forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com

Mahkeme TMSF'nin Show TV itirazını reddetti...

Aktif .

showtv650Mahkemenin Show TV ile ilgili verdiği gerekçeli yürütmeyi durdurma kararı taraflara tebliğ edildi. 

Bölge İdare Mahkemesi'nin TMSF'nin itirazı doğrultusunda verdiği ve İstanbul 4. İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararını kaldıran gerekçeli kararı şöyle... 

"Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından tesis edilen kurul kararında yer verilen gerekçeler ve dayanaklar tek tek incelendiginde, irdelendiginde ve degerlendirildiginde, fon uhdesinde bulunan Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.S.'nin Show TV logosu ile faaliyet gösteren kanalı dahil olmak üzere Show logosu eklentili ve/veya markalı diger hissedarı oldugu sirketlerdeki hisselerin ve/veya Show logosu eklentili ilgili markaların ve varlıkların her türlü takyidattan ari olarak satılmasında amme alacagının kısa sürede tahsili kapsamındaüstün kamu yararı bulunmakla, kamu yararı ve durumun gerekleri açısından hukuka aykırı davranıldıgı konusunda bilgi ve belgenin de bulunmaması, ayrıca itiraza konu mahkeme kararında dava konusu islemin gerekçesinin hukuken geçerli ve yeterli olmadıgı belirtilmis ise de; anılan kararda bu hususa yönelik olarak hukuken geçerli delillerin gösterilmemesi karsısında, dava konusu islemde hukuka aykırılık bulunmamakta olup, aksi yönde verilen idare mahkemesi kararında ise hukuka uyarlık görülmemistir.

Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen idari islemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların dogması ve idari islemin açıkça hukuka aykırı olması sartlarının birlikte gerçeklesmedigi anlasıldıgından itirazın kabulüne, Istanbul 4. Idare Mahkemesince verilen 14/05/2014 tarih ve E:2013/2176 sayılı kararının kaldırılmasına, yürütmenin durdurulması isteminin reddine, dosyanın ilgili İdare Mahkemesine gönderilmesine 10/06/2014 gününde oybirligiyle karar verildi.

DKM ARŞİVİ