forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Taraf'?n iddialar?na AA'n?n cevab? sert oldu

Aktif .

ET?KETLER:Taraf

taraf-aaTaraf'?n 'yanda? medya 1.2 milyon TL borç takm??' iddias?na AA'dan aç?klama geldi. 

Anadolu Ajans? (AA) Genel Müdürlü?ü'nden "Kamuoyuna Duyuru" ba?l???yla yap?lan yaz?l? aç?klamada, Taraf Gazetesi'nin bugünkü nüshas?nda "AA havuzda bo?uldu" ?eklinde verilen haberin, "gerçe?i çarp?tan, as?ls?z ithamlarla dolu bilgiler" içerdi?i belirtildi. 

"AA’n?n tahsil edilemeyen borcu varm?? gibi alg? yaratmak istemi?tir" CHP Milletvekili Turgut Dibek’in soru önergesi üzerine verilmi? cevab?n, sadece Taraf Gazetesi’ne servis edildi?i ve gazetenin de bu bilgileri çarp?tarak, eksik vererek, amac?ndan sapt?rd??? vurgulanan aç?klamada ?unlar kaydedildi: "Soru önergesine verilen cevapta, “Anadolu Ajans? alacaklar?n?n sözle?meye ba?l? ve faturaland?r?lm?? olmas? nedeniyle tahsil edilememesi gibi bir durum söz konusu de?ildir” denmesine ra?men, gazete bunu görmezden gelip ba?ka bir bölümünü man?ete ta??yarak sanki AA’n?n tahsil edilemeyen borcu varm?? gibi alg? yaratmak istemi?tir. 

AA’n?n alacaklar?n?n tümü yap?land?r?lm?? ve ödemeler düzenli olarak yap?lmaktad?r. 2013 y?l?ndan kalan borçlar da ödeme planlar? çerçevesinde düzenli olarak tahsil edilmektedir. AA’n?n borçlar?n? ödemeyi reddeden ve bu nedenle 09.06.2014 tarihinde Ankara 31. ?cra Müdürlü?ü taraf?ndan icra takibi ve akabinde haciz i?lemi ba?latt??? tek kurum Taraf Gazetesi’dir. Gazete, borcunu ödememesi nedeniyle haciz memurlar?n?n gazeteye gitmesi üzerine itiraz dilekçesi vermi? ve haciz i?lemi ertelenmi?tir. Taraf Gazetesi haciz i?leminin duyulmas? üzerine dün (23.07.2014) daha önce reddetti?i borcunun bir k?sm?n? ödemi?, ancak yine tamam?n? ödememi?tir. Geri kalan borcu için hukuki süreç ve icra i?lemleri devam etmektedir. Taraf Gazetesi daha önce 12.06.2014 tarihinde ayn? konuyu tekrar haber yapm??, bu kez AA’n?n alacaklar?n?n 10.5 Milyon TL oldu?unu duyurmu?tur. Gazete bugünkü haberiyle bir anlamda kendi kendini tekzip etmi?tir." AA Genel Müdürlü?ü aç?klamada, 30 Mart yerel seçimleri öncesi ve sonras?nda Taraf Gazetesi'nin, AA’n?n itibar?n? zedelemek ve stratejik öneme sahip seçim sonuçlar?n? tart???l?r hale getirmek için yo?un ve as?ls?z haber yapt???n? an?msatarak, söz konusu gazetenin bu haberler nedeniyle 2 defa mahkeme taraf?ndan yalanc?l???n?n tescil edildi?i ve tekzip yay?nlamaya mahkum oldu?u kaydedildi. Taraf gazetesi aleyhine verilen mahkeme kararlar?ndan yola ç?karak Bas?n ?lan Kurumu'na yap?lan ba?vuru neticesinde de Taraf Gazetesi'nin "bas?n ahlak?na ayk?r? haber yapt???" gerekçesiyle 9 gün ilan kesme cezas?na çarpt?r?ld??? hat?rlat?lan aç?klamada, ?u ifadelere yer verildi: "AA bas?n  ve ticari ahlaktan yoksun bu tutumlar nedeniyle, Taraf Gazetesi ile tüm ticari ili?kilerini tek tarafl? olarak feshetmi?tir. Türk bas?n tarihine kara leke olarak geçecek Taraf Gazetesi’nin bu habercilik taz?n?n bugünlerde tekrar etmesinin nedeni yakla?an Cumhurba?kanl??? seçimleridir. AA, bu seçimde de kritik ve hayati bir görev üstlenerek sand?k ba??ndan seçim sonuçlar? verecektir. Bu as?ls?z haberlerin amac? AA’n?n seçim sonuçlar?n? itibars?zla?t?rmak ve tart???l?r hale getirmektir. Nereye ve kime hizmet etti?i bilinmeyen Taraf Gazetesi’yle ilgili kurumumuzca aç?lm?? olan 48 ayr? dava bulunmaktad?r ve her yalan haberlerle birlikte bu say? artmaktad?r."   

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri