forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

B?R GAR?P ?ST?FA OLAYI: ESK? KARISININ YAZISINA KIZDI VATAN'DAN AYRILDI...

Aktif .

 Vatan Gazetesi kö?e yazar? Tuna Kiremitçi, yaz?lar?na son verdi?ini aç?klad?. Kiremitçi, medyatava.com'da yay?nlanan aç?klamas?nda bu karar?na ayn? gazetenin yazarlar?ndan eski e?i ?clal Ayd?n'?n yaz?s?n?n neden oldu?unu belirtti.

Eski e?inin bugünkü yaz?s?n? okuduktan sonra yaz?lar?na son veren Kiremitçi, karar?n? ?öyle duyurdu:

"Efsanevi çello sanatç?s? Jacqueline du Pré (1945-1987) hakk?nda kaleme ald???m (ve Çar?amba günü yay?mlanan) metne, gazetemizin bir yazar?ndan yan?t geldi. Yan?t?n içeri?i ve düzeyi, kabul edemeyece?im bir iftiray? sergiliyor. Üç y?ld?r kendimi evimde hissetmemi sa?layan Vatan ailesine bu nedenle te?ekkür ediyor ve izninizi istiyorum.

Sevgi ve sayg?lar?mla."

'AYAR ÇEKER?M GÖRÜRSÜN'


?clal Ayd?n, bugün 'Ayar çekerim görürsün' ba?l?kl? kö?e yaz?s?nda eski e?ine hitaben, ''Hayat?na giren her yeni kad?na kö?esinden güzelleme yazarken eskileri gömmeden, bir biçimde onlar? yeni hikâyesinin altyap?s? haline getirmeden de bunu ba?arabilece?ini ö?retmeli art?k biri ona... Tuna’ya yani... “En sevdi?im kad?n budur” demenin daha ??k, daha yak???kl? yollar? vard?r mutlaka. Kö?esinde müzisyen sevgilisi çello çalarken o da roman?n? nas?l yaz?yormu? onu anlatm??. Demek ki romana da geri dönmü?. Biz temelli b?rakt? san?yorduk. Neyse birkaç kez daha b?rak?r, geri döner, gider gelir art?k...'' ifadelerini kulland?.

'JACQUELINE VE BEN'


?clal Ayd?n'?n bu yaz?y? yazmas?na neden olan ise Kiremitçi'nin dün kaleme ald??? 'Jacqueline ve ben'' ba?l?kl? yaz?s?...Kiremitçi kö?esinde ?öyle yazm??t?: ''Jacqueline ve ben, sakin bir hayat? seçtik: Ak?amlar? o çellosunu çal?yor, ben roman?ma çal???yorum. Kendisi, hayat?mda gördü?üm en uyumlu hayat arkada??. Bir geceyi daha ayn? çat? alt?nda, Jacqueline ile beraber, çal??arak geçirdik i?te. Jacqueline ezan sesinde tatl? bir hüzün buldu?unu söyler hep. Özellikle de sabah ezan?nda... Bense y?llard?r yan?lm?? oldu?umu dü?ünerek ?a??r?yorum: Bir ba?kas?yla ayn? evde ya?amak mümkünmü? me?er...''

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri