forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

twitterrReferandum öncesi "Hay?r'da hay?r vard?r" slogan? ile Türkiye'yi kar?? kar?? gezerek vatanda?lardan 'hay?r' oyu isteyen CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu bugün oy kullanamayarak bir skandala imza att?... Sanal alemin en popüler sitelerinden olan Twitter'da gazeteciler de Kemal K?l?çdaro?lu ile dalga geçti.

Milliyet.com.tr'nin haberine göre, i?te medyadan tan?nan isimlerin yollad??? K?l?çdaro?lu mesajlar?:

Özge Uzun

* Hay?r diye ba??ran lider, Hay?r diyemiyorsa, kendi sökü?ünü dikemiyorsa seçmen ?imdi ne yaps?n?.

* KK'n?n oyunu kullanamamas?n?n ard?nda asl?nda daha büyük bir skandal var.. Bunun hesab?n? kim verecek? Hadi bakal?m yeni polemi?imiz..

* Kilicdaroglu kendine Hayri yok

Y?ld?ray O?ur

* K?l?çdaro?lu'nun bile HAYIR diyemedi?i bir pakete hay?r demek...

* k?l?çdaro?lu oy veremediyse komik ya bu, gülün kasmay?n bu kadar.

* Aylard?r herkesi Hay?r oyu vermeye ça??rmas?na ra?men kendisi Hay?r oyu veremeyen bir Ba?bakan..Do?an Medya'ya yetmez ama evet...

Erdil Ya?aro?lu

* Bir oyla evetçiler kazan?rsa, en çok K?l?çdaro?lu üzülür.

Ahmet Tezcan

* "Kendi oyuna sahip olamayan bir lider, milleti nas?l oy kullanmaya yönlendirdi" diyor Cengiz Çandar.

* Önder Sav ekibi,K?l?çdaro?lu'nu komik duruma dü?ürüp genel ba?kanl?ktan uzakla?t?rmak için seçmen kayd? i?ini sümenalt? etmi? olabilir mi?

* E?i oy kullanabilen bir Genel Ba?kan'?n kendisi oy kullanam?yorsa, "suçlu" CHP'nin içindedir, Baykal'? deviren, Kemal Beyi de "yok" sayd?r?r.

* Baykal; Türkiye'nin en çok Ba?bakan olamayan genel ba?kan? idi, K?l?çdaro?lu oy kullanamayan tek genel ba?kan? oldu. CHP Yönetim ?stifa!

* Kim demi? Allah'?n sopas? yok diye?

* Genel Ba?kan? oy kullanamayan CHP Yönetimi'nin tamam? istifas etmelidir. Sorumlu K?l?çdaro?lu de?il, yönetimdekilerdir. Ba?ta ?stanbul ?l.

Canda? Tolga I??k

* Bir daha soyleyeyim: Kemal Bey'in etraf?ndaki dan??man, yard?mc?, v.s... arkada?lar?n birer 'kereste' oldu?undan ?üphem kalmad?.

Cüneyt Özdemir

* Aran?yor.. Kemal K?l?çdaro?lu ortada yok. Cidden yok... Nerede oldu?unu bilen de yok..

* 62 ya??nda.. Parti lideri... Hay?rc?... Kendisinden haber al?nam?yor...

Fuat U?ur

* Kemal bey sözünde duramayaca??ndan korktu?u için sand?k ba??na gitmemi? olabilir mi? Mesela hay?r yerine Evet vermek gibi...

Ahmet Hakan

* Kemal bey'in oy kullanamamasini naifligine versek....

* Çok uyan?k liderdense biraz naif lider her zaman daha iyidir.

* Tayyip Erdogan oyunu kullanamayacak denli bir zay?fl?k gösterseydi, hemen onun yan?nda yer al?rd?m ben... Zay?fl?k çeker beni kendine....

D??ER YORUMLAR

* BDP'den son dakika aç?klamas?: K?l?çdaro?lu'na oy kullanmamas? yönünde herhangi bir bask?da bulunmad?k!!!
* BDP'den yeni aç?klama: K?l?çdaro?lu'nun boykot edece?ini bilseydik seçim ittifak? yapard?k.
* Türk Siyasal Hayat? seni hiç unutmayacak KK ve aylarca meydanlarda co?an oy sand???na ko?amayan genel ba?kan olarak biz de unutmayaca??z..
* CHP referandumun iptali için Anayasa Mahkemesi'ne gidecekmi?. "Bizim ba?kan oy veremedi say?lmaz" diyolarm??..
* Kemalin dedi?ini yap yapt???n? yapma :)
* ?imdi recep bey demez mi, "daha oy kullanmay? bile beceremeyen adam ülke yönetimine talip oluyo" diye... haks?z m? yani?
* say?n KILIÇDARO?LU ne yap?p yap?n sand??a gidin deyip de, kendin sand??a gidemeyi?ini hangi mizah dergisine havale edeceksin?
* KK ve e?i evdelerdir. e?i elma portakal soyuyordur. KK: Soy da ver han?m. E?i: Sus bi oy bile veremedin, yok sana elma melma!
* K?l?çdaro?lunun oy kullanamamas?n? CHP Hay?r diyerek yalanlad?, KK ise bu konuyu arkada?lar?m ara?t?r?yor rapor haz?rlanacak, çözeriz dedi.
* KK oy kullanmamas? (do?ruysa) siyasal intihara yak?n bir olay. Nas?l yani ya? Meydanlarda ba??r ça??r sonra sand??a gitme...
* acaba KK dünkü maçtan çok etkilenip son salisede oy kullanarak kahraman olaca??n?m? san?yo:S
* KK'ye gelsin bu ?ark?: oy oy oy oy oyyy oyy aman!
* KK hay?rs?z ç?kt?! Madem oy kullanmayacakt?n niye meydanlarda nutuk att?n o zaman. Soyad?n? K?l?çdaroylu olarak de?i?tirebilirsin
* KK'n?n bu ?ekilde oy kullanamamas? Türk demokrasisinin hali aç?s?ndan da çok üzücü.. CHP'de birileri hesab?n? verse bari..
* oy'una sah?p c?kamayan kk, bir ülkeye nasil sahip c?kabilir allah ask?na
* iyi güzel de bu KK oy kullanamad???n? bugün mü ke?fetti? nerde benim seçmen ka??d?m demedi mi?
* Ama sabah Ankara'da oy kullanacak dediler KK için, olmad? yani. Sen o ka hay?r mitingi yap bir hay?r'? esirge, hay?r's?z insan.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri