forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 Hayata veda eden Ömer Lütfi Mete, geçti?imiz y?l?n 30 Temmuz'unda ciddi bir kalp krizi geçirmi? ve aylarca yo?un bak?mda tedavi gördükten sonra tedavisine evinde devam edilmi?ti.
 
 
Mete yakla??k 16 ayd?r geçirdi?i kalp krizinin olumsuz etkileriyle mücadele ediyordu.
 
 
Mete, son olarak Bugün gazetesinde kö?e yaz?lar? yazm??t?. ?lk kalp krizi geçirmeden iki gün önce yani 28 Temmuz 2008'de Bugün gazetesindeki kö?e yaz?s?n?n ba?l??? "Lanet olsun içimdeki gazetecilik sevgisine' idi. Mete bu yaz?da esasl? bir medya ele?tirisi kaleme alm??t?.
 
  
'LANET OLSUN ?Ç?MDEK? GAZETEC?L?K SEVG?S?NE!'
28.07.2008 / Bugün Gazetesi

Özgür dü?üncenin en büyük dü?man? liberalizm...Zira dü?ünce özgürlü?ünün zirvesi olarak kendisini dayat?r ve ufuk k?rar! Bu dayatmayla birlikte 'marka' putlar?ndan akan paralar liberalizmi biricik 'küresel düdük' yapm??.

?nsanl???n kan?n? emenler taraf?ndan u?ak liberalizmine mahkûm edilen diyarlarda bu düdük, dü?ünce özgürlü?ünü fiilen 'kökten bat?c?l?k' ile özde? hale getirmi?tir.

Ergenekon iddianamesi ile ilgili günlük haber ve yorum yapan yay?n organlar?m?za bakt?kça gördü?ümüz, çat??an kutuplar?n bile gerçekte u?ak liberalizminin teorik kökten yasakç? s?n?rlar?na mahkûmiyetleridir. Ülkenizde bir iki liberalizm kar??t? m? var?

Bundan daha deh?etli yasak olamaz! Liberalizm; kirli, sivri ve sevimsiz birkaç ki?inin a?z?ndan kendisini lanetlettirerek sorgulanmaz hale geliyor!

'Marjinallerle ayn? çizgide görünmektense liberalizme sata?mayay?m daha iyi' diyoruz. Bu deh?etli yasak, Ergenekon iddianamesinden haber üretirken de beynimizi yönetiyor. Patronlar?m?z veya ideolojilerimiz için hangi malzemenin öne ç?kar?lmas? gerekiyorsa, zekâm?z? o yönde i?letiyoruz! Siyasi, ideolojik veya ekonomik aç?dan 'sahibinin silah?' olmaya mahkûm yay?n organ?nda ekmek paras? için çal??mak çaresizlik!

??, aslan?n a?z?nda... En temiz yüreklisi, hiç de?ilse yapt??? i?i kutsamaz, ülkedeki kutupla?man?n getirdi?i önyarg? tuza??na dikkat etmeye çal???r. Ülkeyi geren kutupla?ma mesle?i daha da güvencesiz hale getirmi?ken medya çal??an?, hakikat ve erdem kayg?s?n? geçim gailesinin önüne nas?l geçirsin?

Bu a??r ?artlarda vicdan muhasebesini önemseyen ve ya?ayan meslekta??m?z en fazla iyi niyetini koruyabilir...

Kald? ki iyi niyeti bile korumak zor! Tabii iyi niyet vehminden söz etmiyorum! Onu en vah?i tetikçi gazeteci bile ya??yor zaten. Hakiki iyi niyet, üstüne kafa yorulan ve çilesi çekilendir. Yoksa her meslekta??m?z, 'Kar?? taraf o kadar kötü ki, ister istemez tetikçiye kar?? tetikçilik yapmak zorunda kal?yoruz' diyerek bir ?ekilde avuntu liman?na kapa?? atabilir. Küresel liberal devlerin köklü gaflet ve dalaletimiz üstüne in?a ettikleri kutupla?ma fitnesi içinde güzelli?in k?r?nt?s?na raz?y?z!

Hani neredeyse Kurtlar Vadisi'nin Muro karakterindeki kadar haysiyet çilesini meslekte görsek sevinece?iz: 'Lanet olsun içimdeki bu meslek a?k?na' deyip fele?in cilvesiyle e?lenebilen, haram lokmadan ve 'büyük laf' ?ehvetinden elden geldi?ince sak?nmaya gayret eden medya adam? bile ilaç oldu.

Yaln?z; bizdeki kirlilik, bat?dan çok a??r ve yo?un diye pe?in bir mesleki a?a??l?k duygusu içinde de?ilim! Ayd?nlanmac?l?k mümini kökten bat?c? meslekta?lar?m?z?n kutsad??? BBC gibi kurumlar bile derin ve rafine tetikçilikten münezzeh de?illerdir. Aram?zdaki fark, demokrasilerimizdeki gibidir.

Demokrasi yalan?n? bizden daha inand?r?c? k?lmay? becerdikleri gibi, dürüst medya görüntüsü vermeyi de o ölçekte ba?ar?yorlar! Her yerde paray? veren düdü?ü çal?yor! Para ister 'marka' denen putlardan gelsin, ister 'gizli hükümet' yönetimindeki organlarda oldu?u gibi kamu maliyesinden! Lanet olsun içimdeki gazetecilik sevgisine!

 
 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri