forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

 ?nternetin en h?zl? geli?en içerik seçeneklerinden biri video...  Video payla??m siteleriyle ivme kazanan videoya dayal? içerik aktar?m?, internetteki Web TV’lerle yeni bir boyuta ta??nm?? durumda.
Video içeri?inin kolay tüketilmesi nedeniyle geni? kitlelere ula?abilmesi bu içerik seçene?ine olan ilgiyi büyük bir h?zla art?r?yor.

Popüler haber siteleri bu güçlü enstrümandan yararlanmak üzere, ?imdiye kadar a??rl?kl? olarak yaz?l? ve görsel içerikten olu?an portföylerine videoyu, daha do?rusu Web TV’leri de dahil ettiler. Hemen her gün anasayfalardan birçok Web TV haberinin kullan?c?lar?n dikkatine sunuldu?unu görebiliyoruz. Siyasetten spora, magazinden mizaha birçok farkl? kategoride sunulan videolar, ilgiyle takip ediliyor. Sitelerde yer alan videolar, genel olarak haber ajanslar?na ait videolardan olu?uyor ya da e?er varsa haber sitesinin ait oldu?u gruba ait televizyonlardan derleniyor. Böylece televizyonda da görebilece?iniz içerik, platform de?i?tirerek internette kar??n?za ç?k?yor. Bu konuda Habertürk ve Ntvmsnbc gibi web sitelerini örnek vermek mümkün. Normalde Habertürk TV’de ya da NTV’de yay?nlanan içerikler, web siteleri üzerinden parçalar halinde kullan?c?lara sunuluyor. Böylece ziyaretçi, haber okumak ya da televizyonu takip etmek yerine, istedi?i haberin videosunu izleyerek geli?melerden haberdar oluyor.

Web sitesine özel içerik

Fakat bu alandaki ihtiyac? gözetip, sadece web sayfas?na özel içerik üreten örnekler de yok de?il.Yak?n zamanda yay?n hayat?na ba?layan Hürriyet Web TV bu alandaki örneklerin ba??nda geliyor. Hürriyet ?nternet Grubu Portal ve ?? Geli?tirme Koordinatörü Erhan Acar, “Web TV’de yay?nlanan birçok video tamamen Web TV’ye özel bir ekip taraf?ndan i?leniyor, montajlan?yor ve yeniden yarat?l?yor. Web TV’yi di?er video izleme kanallar?ndan ayr??t?ran en önemli özellik de bu.” diyerek farkl?l??a dikkat çekiyor.

Hürriyet Web TV, 5 Ekim’de resmi olarak yay?na ba?lad?. Bu tarihten sonra ilk hafta içinde yani 5-12 Ekim aras?nda 115,000 ziyaretçi toplam 6,300,000 sayfa görüntüledi. Her gün ortalama 20 adet video Web TV ekibi taraf?ndan montajlanarak yay?na al?n?yor. Yay?nlanan videolar aras?nda kullan?c?lar?n en çok ilgi gösterdi?i konular s?ras?yla haber, magazin ve spor videolar? oluyor.

Reklamveren videoyu seviyor

?çeri?in platforma özel olarak haz?rlanmas? birçok avantaj? beraberinde getiriyor. Böylece kullan?c?ya ba?ka yerde bulamayaca?? bir içerik sunulmu? oluyor. Bu da kullan?c?lar?n tüketti?i içeri?e verdi?i önemi art?r?yor. Üstelik internet kullan?c?s?n?n ihtiyaçlar? göz önünde bulundurularak haz?rlanan videolar daha fazla ilgi görüyor. Bu ilgi reklam gelirlerinde etkisini gösteriyor. Ne arad???n? bilen ve onu talep eden bir kullan?c? kitlesi reklamverenler aç?s?ndan oldukça de?erli bir hedef haline geliyor. Erhan Acar bu durumu ?öyle aç?kl?yor. “Reklamverenler profesyonel içeri?i daha çok tercih ediyor. Bu noktada haber, röportaj ve premium içerik daha da öne ç?k?yor. Montajl?, anlat?m? olan, aç?klamalar? olan video içeri?i daha fazla de?er ta??yor. Dolay?s?yla reklam gelirleri aç?s?ndan profesyonel içeri?i olan, de?erli içerikler sunan video yay?n kanallar? daha önde oluyor. Bunun dünyada birçok örne?ini de görebiliyoruz. Youtube ve Hulu örne?inde oldu?u gibi, Hulu.com çok daha az trafik almas?na ra?men Youtube ile hemen hemen ayn? gelire sahip.”

Hürriyet Web TV, yay?n hayat?na ba?lad??? Ekim ay?ndan bu yana web sitesini ziyaret eden kullan?c?lar?n yakla??k yüzde 10’unun ilgisini çekti. Erhan Acar bu rakam?n zamanla çok daha yukar?lara ç?kaca??n? ifade ediyor. Kullan?c?lar?n izledikleri videolar? Facebook, Myspace ve Twitter gibi sosyal a?larda payla?abiliyor olmas? da videolar?n izlenirli?ini art?r?yor.

Digiturk de web’e yöneldi

Streaming teknolojisi kullanan Web TV modeli sadece haber siteleri için bir enstruman olu?turmuyor. Televizyon aboneleri üzerinden bir gelir modeline sahip Digiturk de Web TV üzerinden yeni bir gelir modeli olu?turma çabas?nda. 2008 y?l?ndan bu yana hizmet veren Digiturk WebTV bu çaban?n bir ürünü. Televizyonda yay?nlanan programlardan futbol maçlar?na, belgesellerden sinema filmlerine kadar birçok farkl? kategoride içerik, kullan?c?lara istedikleri anda ve istedikleri yerde tüketilmek üzere sunuluyor. Canl? maç yay?n? da yapan Digiturk WebTV, isteyen kullan?c?lar?n maçlar? canl? olarak, internet üzerinden izlemesine olanak tan?yor.

?çeri?in yasal olmas? önemli

Sunulan içerik oldukça geni? olunca, kullan?c?lar?n akl?na telif haklar?yla ilgili soru i?aretleri geliyor. Digiturk Pazarlama Müdürü Bahad?r Karalar bu duruma ?öyle aç?kl?k geitiryor. “Her içeri?in haklar?na göre belirli bir lisans süresi bulunuyor. Baz? içeriklerin iki gün lisans? olurken, bir k?s?m içerikler yedi gün lisans süresine sahip. Lisans süresi, içeri?i sat?n ald?ktan sonra de?il izlemek için lisans? indirdikten sonra ba?l?yor. Lisans dosyalar? sadece lisans?n al?nd??? bilgisayarda çal???yor, dolay?s?yla içerik ba?ka bir bilgisayara ta??n?p izlenemiyor. Bu DRM (?çerik Haklar? Yönetimi) sisteminin en temel ve kritik özelliklerinden biri. Zaten kulland???n?z DRM sistemi bu korumay? sa?lamad??? sürece içerik üreticilerinden Web TV’de yay?n haklar?n? almak mümkün de?il.”

Digiturk Web TV, yasal içeri?e uygun fiyatlarla ula?abilmek aç?s?ndan önemli bir giri?im. Normal ?artlarda bir DVD’ye ödenen paran?n oldukça alt?nda ücretlerle Web TV üzerinden film izlemek mümkün. Bahad?r Karalar özellikle bu konunun alt?n? çiziyor ve ekliyor, “?nternet sitelerine eri?imin k?s?tlanmas?na harcanan çaban?n, telifli içeriklerin yasad??? olarak izlenmesi ve payla??lmas?n?n önüne geçmek için harcanm?yor olmas? bizi rahats?z ediyor. Biz de?erli içerikleri sunabilmek ad?na haklar? için milyonlarca dolar  öderken, internette payla??m programlar? ile bütün bu içerikler 1 saatte indirilip izlenebiliyor.”

Web TV’ler kullan?c?lara IPTV’ye giden yolda, istedi?i yerde ve zamanda, istedi?i içeri?e ula?ma imkan? sunuyor. Kullan?c?lar bu sayede televizyon ekran?na ba?l? olmadan zengin bir içeri?e ula??yor. Streaming teknolojisini kullanan ?irketler ise gerek Hürriyet örne?inde oldu?u gibi reklam pastas?n? geni?leterek, gerekse Digiturk örne?inde oldu?u gibi do?rudan gelir modelleri olu?turarak bu f?rsat? de?erlendiriyor. 

Kaynak: Digital Age / Mevlana M. Gürbulak

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri