forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

TARAF'LA STAR ARASINDA 'MATBAA' TARTI?MASI...

Aktif .


star_tarafStar Gazetesi'yle Taraf Gazetesi aras?nda matbaa krizi ç?kt?... Taraf'?n bask?s?n?n yap?ld??? Star Matbaas? ödemelerde ya?anan problemden dolay? Taraf'?n bask?lar?nda problem ç?kar?nca Ahmet Altan Star Gazetesi'nin ele?tiren bir yaz? kaleme ald?. Star yönetimi de bir aç?klamayla  Taraf ve Ahmet Altan'a cevap verdi...Taraf Genel Yay?n Yöneteni Ahmet Altan, Taraf’?n cumartesi günü matbaa taraf?ndan bas?lmad???n? yazd?. Cumartesi günü ya?anan süreci aktaran Ahmet Altan, “Benin anlad???m Karaalio?lu seyahatteyken “bir el” gazetenin matbaas?na uzand? ve bizim gazetenin bas?lmas?n? engelledi.” iddias?nda bulundu.

Taraf’? basan Star Matbaac?l?k’tan bugün bir aç?klama yap?ld?. Aç?klamada Taraf’?n ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmedi?i için bask?s?n?n yap?lmayaca?? bildirildi?i ama tüm sorunlara ra?men bask?n?n yap?ld??? duyuruldu.

AHMET ALTAN'IN BUGÜNKÜ YAZISI

Gazete nas?l bas?lmad?

Cumartesi gecesi saat dokuz civar?nda benim odada Yasemin Çongar, Mustafa Cesur, Y?ld?ray O?ur gazetenin Anadolu bask?s?n? göndermenin rahatl???yla yemek yemeye haz?rlan?p lafl?yoruz.

O s?rada, sayfa editörlerimizden biri, matbaan?n “biz sizi bugün basm?yoruz, niye sayfalar?n?z? gönderdiniz” dedi?ini söyledi.

Ba?ar Arslan’? aray?p, “Star Gazetesi bizi basm?yormu?, bir sorun mu var” dedim, “hay?r, hiç bir sorun yok, daha iki gün önce çeklerini verdik, herhalde size yanl?? haber geldi” dedi.

Mustafa Cesur matbaay? arad?. Haber do?ruydu. Gazeteyi basm?yorlard?.

“Kâ??t yok, basmayaca??z” dediler.

Yeniden Ba?ar’? arad?m. Hay?r, kâ??t sorunu da yoktu. Sadece iki günlük kâ??t eksi?imiz vard?. Bizim bir ayl?k kâ??t giderimizin Zaman ya da Hürriyet Gazetesi’nin bir günlük giderine tekabül etti?i dü?ünülürse “bizim iki günlük kâ??t eksi?imiz” çok cüzi bir miktard?.

Ne oldu?unu anlayabilmek için Mustafa yeniden matbaay? arad?. Devreye bizim genel müdür Hilmi Bey girdi. O da matbaay? arad?.

Defalarca konu?uldu. Cevap netti. Basm?yorlard?. Sonra, matbaadan bir yetkili, “sadece dört bin gazete basar?z, nerede istedi?inizi söyleyin orada dört bin gazete basal?m” dedi.

Biz ortalama 85 bin gazete bas?yoruz günde, dört bin gazete basman?n bir anlam? yoktu, Mustafa, eski arkada?? olan matbaa yöneticisine “böyle vicdans?zl?k yapmay?n, dört bin gazete basman?n ne anlam? var” dedi.

Defalarca telefondan sonra gazetenin bas?lmayaca?? ortaya ç?kt?.

Saat o s?rada art?k on bir olmu?tu. Ba?ka matbaa arad?k. Onu da bulamad?k.

Gazete ç?kmayacakt?.

Saat ikiye do?ru matbaadan yeniden arad?lar, “talimat geldi gazeteyi basaca??z” dediler. “Kâ??t yok onun için basm?yoruz” laf?n?n do?ru olmad???n? anlad?k.

O saatte bas?lan gazetenin Anadolu’ya gitme ihtimali kalmam??t?, sabaha kar?? ikide bas?lacak bir gazete Anadolu ?ehirlerine ancak ertesi ak?am varabilirdi.

“Sadece ?ehirlerde bas?n” dedik.

Epeyce üzgün bir ?ekilde da??ld?k.

Sabahleyin ben gazeteye geldim. Yasemin Çongar arad?:

“?imdi Star’?n Genel Yay?n Müdürü Mustafa Karaalio?lu bana telefon etti, ‘Ahmet Bey matbaa müdürlerine ba??rm??, oraya gelirsem matbaay? yakar?m demi?, matbaa müdürleri de onun için k?z?p gazeteyi basmam??lar, gazetenin bas?lmamas?n?n, sizin att???n?z AKP man?etiyle bir ilgisi yok, ben öyle bir ?ey yapmam,’ dedi. Ben de kendisine, ‘biz hep birlikteydik Ahmet Bey matbaadan kimseyle konu?mad?,’ dedim.”

Bunun üzerine ben Karaalio?lu’nu arad?m.

Ba?bakan’la birlikte gitti?i Libya’dan yeni dönmü?tü.

Ona, “ben sizin matbaadan kimseyle konu?mad?m, bu yalan” dedim.

“Onu yanl?? söylemi?im. Siz ba??rmam??s?n?z, sizin ad?n?za arayan biri ba??rm??,” dedi.

“Benim ad?ma arayan Mustafa Cesur bütün telefon konu?malar?n? benim yan?mdan yapt?, kimseye ba??rmad?. Bu da yalan.”

“Ben bir daha ara?t?ray?m, tekrar konu?al?m” dedi.

Biraz sonra gene arad?.

“Gazetenin bas?lmamas?n? siz istemi?siniz” dedi. “Matbaadakiler, ?stanbul ?ehri basmayacaklar?n? söylemi?ler, siz de hiçbir yeri basmay?n demi?siniz, onun için basmam??lar.”

“Bu da yalan” dedim, “çünkü öyle bir talimat vermedim. Kim, gazetesinin bas?lmas?na engel olur?”

Sonra da as?l dü?üncemi aç?klad?m.

“Sana bu kadar çok yalan söylediklerine göre biri bilinçli bir ?ekilde, gazeteyi sabote etmek için basmam??. Aksi takdirde durumu aç?klamak için niye birbirini tutmayan bu kadar çok yalan söylesinler?”

Karaalio?lu, “bizim gazeteden kimse Taraf’? sabote etmez. Burada benden habersiz böyle bir ?ey yapamazlar. Bizimkiler, ‘baz? yerlerde dört bin gazete eksik basaca??z’ demi?ler, siz yanl?? anlay?p sadece dört bin gazete bas?laca??n? san?p, hiçbirini basmay?n demi?siniz.”

“Bu da yalan,” dedim, “çünkü matbaayla en az on be? kere konu?tular, ben hepsini dinledim, bir konu?ma yanl?? anla??l?r, on be? konu?ma yanl?? anla??lmaz. Gazetenin bas?lmas?n? istemesek bir defa söyleriz, neden on be? kere aray?p bast?rmak için ?srar edelim?”

Karaalio?lu’na “bir para sorunu mu var” diye de sordum, “hay?r, bir para sorunu yok, hepsinin çeklerini ödediniz, kâ??t konusu da önemli de?il, çok az bir aç???n?z var, bas?lmamas?n?n nedeni bunlar de?il, sadece yanl?? anla??lma,” dedi.

Ben de “yanl?? anla??lma olamayaca??n?, artarda bu kadar çok ve birbirini tutmayan yalanlar söyleyenlerin gazeteyi bilinçli olarak sabote ettiklerini,” tekrar edip gerçe?i ortaya ç?karmas?n? rica ettim.

Karaalio?lu da gerçe?in sadece “yanl?? anla??lma” oldu?unda ?srar etti.

Benin anlad???m Karaalio?lu seyahatteyken “bir el” gazetenin matbaas?na uzand? ve bizim gazetenin bas?lmas?n? engelledi.

“O elin” kimin eli oldu?unu birileri biliyordur.

Yak?nda hepimiz ö?reniriz.

Böyle büyük “mesleki günahlar?n” suçlusu hiçbir zaman gizli kalmaz.

Bu tür “günahlar?” da ne gazeteciler affeder, ne de okurlar affeder.STAR MATBAACILIK A.?.’DEN YAPILAN AÇIKLAMA


Taraf Gazetesi Genel Yay?n Yönetmeni Say?n Ahmet Altan’?n bugünkü (30 Mart 2010) tarihli yaz?s? gerçek d??? ifadelerle müessesemizi hedef almaktad?r.

Say?n Ahmet Altan’dan, Star Matbaac?l?k için beklenen ancak bir te?ekkür yaz?s? olabilirdi.

Esasen aylardan beri en zor ve en gergin günlerde bask? hizmeti verdi?imiz bu gazetenin birdenbire bas?lmamas? için komplo teorilerinden ba?ka mant?kl? bir sebep de olamaz. Nitekim müessesemizi hedef alan bu yaz?n?n yer ald??? dünkü nüsha da yine Star Matbaac?l?k tesislerinde bas?lm??t?r.

Taraf gazetesi 13 Mart 2009 tarihinden itibaren kesintisiz olarak Star Matbaac?l?k’?n ?stanbul, Ankara, ?zmir ve Adana tesislerinde bas?lmaktad?r. Dahas? bu hizmet, defalarca ?srarla talep etmemize ra?men, Taraf gazetesinin kaç?nmas? nedeniyle sözle?me imzalanmadan tek tarafl? güvenle sürdürülmektedir.

Cumartesi günü ne oldu?

Öncelikle belirtelim ki, Taraf’?n okura ula?abilmesi için anla?ma kapsam?m?z d???nda olmas?na ra?men ta?ra bask?lar?na ilaveten ?stanbul bask?s?n? da gerçekle?tirdik.

Taraf’la anla?mam?z, gazete kâ??d?n?n kendileri taraf?ndan gönderilmesi, bask?n?n ise taraf?m?zdan yap?lmas? ?eklindedir. Aylardan beri devam eden ka??t tedariki sorunu o gün de söz verilmesine ra?men çözülemedi?i için, do?al olarak baz? ta?ra bask?lar?nda bask? adedinin azalt?laca?? Taraf yönetimine bildirilmi?tir.

Bu hakl? ve zaten stok nedeniyle kaç?n?lmaz da olan talebimiz kar??s?nda üstü örtülü olarak “bize bask? yap?l?yor“ tepkisiyle kar??la?t?k. Buna ra?men, Taraf’?n sadece ta?rada de?il, ?stanbul’da da herhangi bir matbaa bulamad??? anla??l?nca bütün bölgelerde gazete bask?s?n? gerçekle?tirdik.

Cumartesi günü Taraf’?n bas?lmad??? iddias? tamamen yaland?r. Nitekim birçok merkezde gazete okuruna ula?m??t?r. Bas?lamayan k?sm?n sorumlu?u ise, Taraf yönetiminin bu istikamette verdi?i talimatta aranmal?d?r.

Hal böyleyken, konunun kamuoyuna çe?itli yollarla ve üstelik çarp?t?larak ta??nmas? iyi niyetle ba?da?mamaktad?r.

Problem tamamen ticari ve operasyoneldir.

Mü?terimiz Taraf gazetesi uzun bir süreden beri taahhüt etti?i kâ??d?n tedarikinde sorunlar ya?amaktayd?. Mesela, bu nedenle gazetenin ekleri mü?terimizin de bilgisi dâhilinde bas?lamamaktad?r. Ayn? mant?k yürütülecek olursa bunda da “gizli el” aramak gerekirdi.

En zor ?artlarda dahi, Taraf gazetesi matbaalar?m?zda bas?l?rken de gizli bir el söz konusu de?ildi, bu gazete uzun süre yükümlülüklerini yerine getirmemesine ra?men risk alarak gösterdi?imiz ticari tolerans sayesinde bas?l?rken de ortada gizli bir el yoktu. Aksi takdirde Taraf’?n bugüne kadar tesislerimizde bas?lmas?nda da o “gizli el”i veya ima edilen o siyasi tesiri aramak gerekir.

Esasen, Taraf Gazetesi bask? tesislerimize mecbur da de?ildir. Ticari yükümlülüklerini yerine getirdi?i müddetçe her gazete istedi?i her matbaadan bask? hizmeti alabilir. Herhangi bir gazetenin herhangi bir nedenle bas?lmamas? gibi bir durum bask? piyasas?ndaki büyük rekabet nedeniyle bugün art?k imkans?zd?r.

Bu vesileyle, Say?n Altan’?n aram?zdaki ticari ili?ki bir yana güven ili?kisini de zedeleyen yaz?s?ndan sonra, Taraf’?n içinde “gizli el”ler olmayan matbaalar bulaca??n? dü?ünmekteyiz.

Ve elbette gerçekleri ortaya ç?karmak konusunda Taraf’? yaln?z b?rakmayaca??m?z?; gizli elleri, bask?lar?, meslek suçlar?n? ve mutlaka “hakkaniyet”in teminini ?srarla takip edece?imizi de kamuoyuna duyururuz.

Star Matbaac?l?k A.?.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri