forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

cumhuriyet_gazetesiCumhuriyet Gazetesi'nde Mustafa Balbay'?n görevden al?nmas? ve ?lhan Selçuk'un hastal??? nedeniyle gazete yönetimini b?rakacak olmas? sonras? su yüzüne ç?kan iktidar kavgas?n? nas?l yorumlamak gerekiyor?  Konuyla ilgili en dikkat çekici yaz?y? Ahmet Kekeç Star'da yazm??... Cumhuriyet gazetesinde ya?anan geçmi? y?llardaki iç kar???kl?klar? ve kavgalar? hat?rlatan Kekeç, Cumhuriyet'te ya?ananlar? "Balbay üzerinden yürüyen bir “iç kap??ma” ve “iktidar sava??”na sahne oluyordur gazete..." diye yorumlam??..

Kekeç'in yaz?s?ndan ilgili bölüm ?öyle:

....

Ö?reniyoruz ki, mesele sadece Balbay de?ilmi?. Depremin daha “deruni” sebepleri varm??.

Mümkündür...

Muhtemelen Balbay üzerinden yürüyen bir “iç kap??ma” ve “iktidar sava??”na sahne oluyordur gazete...

Cumhuriyet gazetesinde depremlere al???k oldu?umuz için son haberleri yad?rgamad?m. Kald? ki, sadece bir gazete de?ildir Cumhuriyet... Bir gazeteden daha fazlas?d?r. Bir ocakt?r, okuldur, ekoldür, dergaht?r, “yolu laik cumhuriyet dü?üncesinden geçenlerin bulu?ma noktas?”d?r...

Bir tarihlerde ?lhan Selçuk depremi vard?...
12 Mart’tan hemen sonra yanl?? hat?rlam?yorsam... Bir gidip, bir gelmi? miydi? Yoksa gelmi?ti de bir türlü gitmek mi bilmemi?ti?

Hasan Cemal depremi vard? örne?in.

U?ur Mumcu depremi vard?.

Nadir Nadi depremi vard?.

Bu depremlerin öyküsü, Hasan Cemal’in “Cumhuriyet’i Çok Sevmi?tim” kitab?nda tafsilat?yla anlat?lmaktad?r... “Okuyun” diyece?im, okumayacaks?n?z... “Bir libo? ve dönekten ö?renece?imiz ne var ki?” diyerek bidon kafa türü “yetersiz yazarlara” sard?racaks?n?z.

Depremlere, daha çok, gazete içindeki, her türlü yenili?e ve de?i?ime kar?? ç?kan “grup” neden oluyor.

Bu grup, vaktiyle ofset teknolojisine de direnmi?ti.

Hasan Cemal’e de direnmi?ti.

Hasan Cemal döneminde daha makul çizgilere çekilen yay?n politikas?na da direnmi?ti.

Denilebilirse, Cumhuriyet gazetesindeki mahut grup, yeni ?eylerden ve yeni isimlerden ho?lanm?yor. Yeni yordamlara, farkl? kavray??lara, ayk?r? seslere tamamen kapal?...

Son kavga görünü?te Balbay üzerinden yürüyor ama mesele Balbay’?n tenzil-i rütbeye u?ramas? de?il bence...

Mesele ?u: Gazete, geçti?imiz hafta içinde üç yeni yazarla anla?t?: Süheyl Batum, Tuna Kiremitçi ve Kür?at Ba?ar.

Kongar’lar, Akbal’lar, Acar’lar, Behramo?lu’lar muhtemeldir ki bundan ho?lanmad?lar. Belki de kendi dönemlerinin kapand???n? dü?ünüyorlard?r ve durumu kabullenmek istemiyorlard?r.

Batum, Kiremitçi ve Ba?ar Cumhuriyet’e ne katarlar, bilmiyorum ama, demokrasi ve farkl? dü?ünü?ler konusunda, “öncekiler” kadar “k?y?c?” olmad?klar? kesin.

Bu da, takdir edersiniz ki, ciddi bir “problem” Cumhuriyet gazetesi aç?s?ndan.http://www.stargazete.com/

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri