forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

tgc_logo_buyukTürkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Kurulu yap?l?yor.  28-29  Nisan tarihlerinde yap?lacak olan genel kurulda, uzun zamand?r çal??malar?n? yürüten ve “De?i?im Grubu” ad? alt?nda birle?en Cemiyet üyeleri, ortak bir bildiri haz?rlayarak seçim için kollar? s?vad?lar. Medya kulislerinde 10 y?ld?r Ba?kan olan Orhan Erinç'in görev süresinin art?k bitmesi gerekti?i dile getiriliyor...


28 Nisan Çar?amba günü ba?layacak genel kurulun ikinci gününde, 29 Nisan Per?embe günü saat 09.00-17.00 saatleri aras?nda oy kullan?lacak.

Bu sene seçimlere iddial? haz?rlanan De?i?im Grubu üyeleri, tüm cemiyet üyelerini Cemiyet’e sahip ç?kmaya ve oy kullanmaya davet ediyor.


De?i?im Grubunun Nuh Albayrak, Celal Toprak, Ünal Tan?k ve Cengiz Kahraman imzas?n? ta??yan bildirisi ?öyle:


Neden “De?i?im” ?

Çünkü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, y?llardan bu yana de?i?meyen isimler ve zihniyet yüzünden her alanda erozyona u?rad?.

Üyeler için hiçbir ?ey yap?lmaz oldu, bundan dolay? TGC ile üyeler aras?ndaki ba?lar kopma noktas?na gelmi? durumda.

Üyeler, adeta TGC’nin yerini unuttu.

TGC’de yönetimin neredeyse tamam?na yak?n?, art?k mesle?i b?rakm?? isimlerden olu?maya ba?lad?.

TGC’nin vurdumduymazl??? yüzünden kamuoyundaki etkinli?i,  giderek azald?. Bu durum, hem Cemiyet’i, hem mesle?i, hem de bireysel olarak gazetecileri olumsuz etkiledi.

Y?llard?r, yönetime damgas?n? vuran anlay??, meslek büyüklerimizin devle?tirdi?i TGC’yi cücele?tirmeye ba?lad?.

Gazeteciler, cemiyetine sahip ç?kma kararl?l???n? ortaya koydu. Art?k bu gidi?e “Dur” demek gerekiyor.

?imdi, “de?i?im ve yenile?me günü” diyoruz. Mesle?in önündeki engelleri kald?rmaya, yönetim devrimi ile ba?layal?m ça?r?s? yap?yoruz.

Her kurumdan bir meslekta??m?z?n yer alaca?? bir anlay?? ile yola ç?k?yoruz. Yeniden meslekta?lar?m?za “elinizi ta??n alt?na koyun” diyoruz.

De?i?im için bize destek verim. Dayan??ma bayra??n? daha yukar?lara çekelim. Yeniden güçlü bir de?i?im için omuz omuza verelim.  

DAHA GÜÇLÜ TGC ?Ç?N ÇALI?MA PROGRAMI

-          Emekli üyelerimizden mesle?ini devam ettirmek isteyenlere, bu imkan telif kar??l??? sunulacak. Bunun için Bizim Gazete daha da güçlendirilecek.

-          “Bab?ali Etkinlikleri” gibi TGC’ye prestij sa?layan aktiviteler artarak devam edecek.

-          Üyeler aras? sosyal dayan??may? üst noktaya çekmek için ay sonu yemekleri gibi etkinlikler artarak devam edecek.

-          Üyelerimizin sa?l?k sorunlar?nda kolayl?k sa?lamak amac?yla Bas?n Dispanseri konusunda yeni ad?mlar at?lacak. Bas?n Dispanseri hem yenile?tirilecek, hem de geli?tirilecek ve üyelerin sa?l?k sorunlar?n?n çözüm noktas? haline getirilecek.

-          Herhangi bir nedenden i?siz kalan meslekta?lar?m?za hem hukuki destek verilecek, hem de i? bulmas? için bir “i? havuzu” olu?turulmas? için ad?mlar at?lacak.

-          ??sizlik fonu güçlendirilecek, i?siz kalan arkada?lar?m?za bu fondan anlaml? destek sa?lanacak.

-          Bas?n özgürlü?ü konusunda gerekli düzenlemelerin yap?lmas? noktas?nda ad?mlar at?lacak.

-          Sahada görev yapan meslekta?lar?m?z?n zaman zaman çe?itli kurumlarla kar?? kar??ya gelmesine neden olan uygulamalar?n yeniden düzenlenmesi için giri?imde bulunacak.

-          Bas?n kart?n?n her kurum ve kurulu?ta kimlik kart? olarak kabul edilmesi için gerekirse yasa de?i?ikli?i zorlanacak.

-          Meclis’te say?lar? 20’ye yak?n gazeteci milletvekilleri ile ba?lant? kurulacak ve meslekta?lar?m?z?n sorunlar?n?n çözümü için birlikte çal??ma yap?lacak.

-          Cemiyet’in etkinliklerine en üst seviyede kat?l?m sa?lanacak. Meslekta?lar?m?z?n ödül ald??? etkinlikler adeta birer zirve toplant?s?na dönü?türülecek.

-          TGC lokali yeniden düzenlenecek. Bütün meslekta?lar?m?z?n bulu?ma noktas?na dönü?türülecek.

-          TGC ?stanbul veya ?stanbul d???nda çe?itli sosyal tesisler açarak üyelerine destek sa?layacak.

-          Bas?n ?lan Kurumu’ndan verilen paran?n tamam?, üyeler için kulland?r?lacak.De?i?im Grubu Sekreteryas?


Nuh ALBAYRAK / Celal TOPRAK / Ünal TANIK / Cengiz KAHRAMAN

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri