forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

OKUR TEMS?LC?S?N?N '??DDETE ONAY VAR' DED??? YAZIYI, BASIN KONSEY? NORMAL BULDU

Aktif .

yilmaz_ozdil_ahmet_turkBas?n Konseyi, Y?lmaz Özdil’in 14 Nisan 2010 tarihinde Hürriyet gazetesinde yay?mlanan “Yumru?unu 'adaletin tokma??' yerine koyup, Ahmet Türk’ün burnuna inen ki?i, bu ülkede pek çok ki?inin duygular?na tercüman oldu..” ?eklindeki ifade hakk?nda yap?lan ?ikayetin yersizli?ine karar verdi. Oysa Hürriyet'in Okur Temsilcisi yaz?yla ilgili '?iddete onay var' de?erlendirmesi yapm??t?.


Bas?n Konseyi incelemeyi Star gazetesi yazar? Ahmet Kekeç ve Adana Bar?? Meclisi Üyesi Av. Turgay Bek’in Y?lmaz Özdil ve Hürriyet hakk?nda yapt??? ba?vuru üzerine yapt?.

HÜRR?YET OKUR TEMS?LC?S?, YAZI HAKKINDA '??DDETE ONAY VAR' DEM??T?

Hürriyet'in Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, Y?lmaz Özdil'in yazd??? ve büyük tepki çeken 'Yumruk' ba?l?kl? yaz?s?n? gündemine alm??t?. Yaz?ya gelen ele?tirilere ve okur yorumlar?na de?inen Bildirici Özdil'e Do?an Grubu Yay?n ?lkelerini hat?rlatm??t?...

Yaz?ya ili?kin okur görü?lerini aktaran Hürriyet Okur Temsilcisi Bildirici, “... Ke?ke Özdil, bu sat?rlar?n ard?ndan o yumru?u onaylamad???n? belirten ve ?iddeti ele?tiren bir ifade kullansayd?. Bu ?ekliyle bir onay havas? do?uyor maalesef.” diye yazd?m??t?...

Okuyucular hakl? olarak sorabilir. Peki, yazarlar?n yazd?klar? da okur temsilcisinin ilgi alan?na girer mi? Yan?tlayay?m, elbette yazarlar dü?üncelerini özgürce yazmal?d?r. Ancak gazetecilik meslek ilkeleri yazarlar? da ba?lar. T?pk? haberlerde oldu?u gibi yazarlar da hakaret, a?a??lama, ayr?mc?l?k ve ?iddeti özendirme gibi unsurlara yaz?lar?nda yer vermemelidir.

Y?lmaz Özdil’in 14 Nisan’da ç?kan “Yumruk” ba?l?kl? yaz?s? bu çerçevede geni? bir tart??ma yaratt?. Baz? gazetelerde yank? bulan yaz?ya okurlardan da ele?tiriler geldi. Can Y?lmaz “k?nad???n?” ifade ederken, Ahmet Bilge de yaz?y? ele?tirip, uyard?; “?nsanlar?m?z? ?iddetten uzak tutmak, farkl? fikirlerle bir arada ya?ama kültürünü beslemek hepimizin görevidir.”

Özdil’in yaz?s?ndaki ana fikir, “Aç?n gazetelerin internet sayfalar?n? o haberin alt?na yap?lan yorumlar? okuyun... Yumru?unu ‘adaletin tokma??’ yerine koyup Ahmet Türk’ün burnuna inen ki?i, bu ülkede pek çok ki?inin duygular?na tercüman oldu.” cümlelerinde özetleniyordu. Ke?ke Özdil, bu sat?rlar?n ard?ndan o yumru?u onaylamad???n? belirten ve ?iddeti ele?tiren bir ifade kullansayd?. Bu ?ekliyle bir onay havas? do?uyor maalesef.

Hat?rlatay?m, Do?an Medya Grubu Yay?n ?lkeleri’nin 17.maddesi, özetle ?öyle: “?iddet ve zorbal??? özendirici veya k??k?rt?c?, bireyler, topluluklar ve uluslararas?nda nefret ve dü?manl??? körükleyici yay?n yapmaktan kaç?n?l?r.” Hürriyet / 19 Nisan 2010

BASIN KONSEY?'N?N TARTI?ILACAK KARARI ?ÖYLE:

?NCELEME KONUSU

Bas?n Konseyi Genel Sekreterli?i Ahmet Kekeç ve Tugay Bek’in, Y?lmaz Özdil hakk?nda,   14 Nisan 2010 tarihli Hürriyet Gazetesinde yay?nlanan “Yumruk” ba?l?kl? yaz?s? sebebiyle medyada yer alan beyanlar? do?rultusunda ve Bas?n Konseyi Sözle?mesi’nin 11-E maddesi[1] çerçevesinde, Bas?n Meslek ?lkeleri’nin “?iddet ve zorbal??? özendirici, insani de?erleri incitici yay?n yapmaktan kaç?n?l?r” ?eklindeki 13. Maddesinin ihlal edilip edilmedi?ini belirlemek üzere inceleme ba?latm??t?r. Genel Sekreterli?in inceleme ba?latmas?n?n ard?ndan Turgay Bek Bas?n Konseyi’ne ba?vurmu? ve Y?lmaz Özdil ile Hürriyet Gazetesinin Bas?n Meslek ?lkeleri’nin 13. Maddesini ihlal etti?ini iddia etmi?tir.

?nceleme konusu yaz? ?u ?ekildedir;

Yumruk

Kimse kimseye vurmas?n.

Kimsenin burnu kanamas?n.

Afrika’da açl?k olmas?n.

Yoksul insan kalmas?n.

Nükleer silahlar çöpe at?ls?n.

*
Uzatabiliriz listeyi...

Söylemesi kolayd?r çünkü.

*
Suya sabuna dokunmadan,  “sa?duyu” ça?r?s? yapabiliriz mesela... Nas?l olsa, bol keseden yap?lan sa?duyu ça?r?lar? maa?tan kesilmiyor. Veya sald?rgan kahveciymi? diye, ne ?ekerli ne sade bana müsaade deyip, bu mevzunun kenar?ndan kenar?ndan s?yr?labiliriz y?l???kça...

Ya da, entel dantel barlar?nda kafas? kar??m?? k?zlara ?irin görünmek için “esefle k?n?yorum” da diyebiliriz.

*
Ama...
Bu tür köfte laflar?n, kafas? kar??m?? k?zlar dahil, kimseye faydas? olmaz.
*
Soral?m dolay?s?yla... Bu ülkenin çocuklar?na ate? edip öldürmek “demokratik hak” kabul ediliyorsa, parti liderine giri?mek niye“?rkç?l?k” oluyor?
*
May?n demokrasiyse...

Yumruk niye fa?izm?

*
Dün seyrediyorum televizyonu, papyonlu bir arkada?,  “?zmir-Bursa hatt?nda, Trabzon-Samsun hatt?nda tehlikeli yap?lanmalar var, oralara dikkat” diyordu...  

“Hakkâri-Diyarbak?r hatt?”nda olan ne peki? Oraya dikkat çekmeye gerek yok mu, Allah’?n papyonu?

*
Bir tanesi de “?lk kez bir parti liderine sald?r?l?yor” diyordu..

Mesut Y?lmaz’?n burnunu k?rmad?lar m??

Demirel’e yumruk at?lmad? m??

Özal’a ate? edilmedi mi?

Ecevit’e ?zmir’de kur?un s?k?lmad? m??

*

Normaldir demiyorum...

Niye “ilk” deniyor?
*
Ba?bakan geçmi? olsun diye aram?? Ahmet Türk’ü, ki aramal?... Peki, Deniz Baykal’a niye geçmi? olsun yok? Ta? atmak, yumurta f?rlatmak ?iddete girmiyor mu? Light linç olur mu?

*
Samsun’da polisler aç??a al?nd?, ki derhal al?nmal?... Van’dakiler niye yerinde duruyor hâlâ? Kandil’den gelenlerle otobüsün üstüne ç?k?p ?ehir turu atmad??? için mi suçludur Baykal?

*
Bu kadar soru yeter...

Cevaba gelelim.

*
Aç?n gazetelerin internet sayfalar?n?, bu haberin alt?na yap?lan yorumlar? okuyun... Yumru?unu “adaletin tokma??” yerine koyup, Ahmet Türk’ün burnuna inen ki?i, bu ülkede pek çok ki?inin duygular?na tercüman oldu... Çünkü, teröristi me?ru hale getiren “aç?l?m” saçmal???, sadece bir tarafta de?il, öbür tarafta da “e?k?yay? kahraman” yapmaya ba?lad?.

*
Hukuku guguk haline getirirsen...

“Ona göre ba?ka, buna göre ba?ka” i?letirsen, olaca?? budur.”


??KAYET ED?LENLER?N YANITI:

Gazeteci Y?lmaz Özdil Bas?n Konseyi Ba?kan? Oktay Ek?i’ye bir mektup göndermi? ve Ertu?rul Özkök’ün 15 Nisan 2010 tarihli Geçmi? Olsun Say?n Baykal” ba?l?kl? yaz?s?n?, Rahmi Turan’?n 15 Nisan 2010 tarihli ve “Hak aramak böyle olmaz” ba?l?kl? yaz?s?n?, Bekir Co?kun’un 21 Nisan 2010 tarihli “Burun fark?yla” ba?l?kl? yaz?s? ile U?ur Dündar’?n çe?itli programlardaki görü?lerinin kendi görü?leri oldu?unu belirtmi?tir.

DE?ERLEND?RME VE SONUÇ:

Bas?n Konseyi Yüksek Kurulu 2 Haziran 2010 tarihli toplant?s?nda dosyay? ele alarak a?a??daki de?erlendirmeyi yapm??t?r.

?nceleme konusu yaz?, Gazeteci Y?lmaz Özdil’in somut vak?alar? yorumlayarak kaleme ald??? ve siyasi iktidar?n politikalar?na yönelik ele?tirisini dile getirdi?i bir fikir yaz?s?d?r. Y?lmaz Özdil yaz?s?nda siyasi bir figüre yönelik fiili sald?r?y? de?erlendirmi? ve daha önce ya?anan benzer olaylar? da kamuoyunun gündemine getirerek de?erlendirmelerde bulunmu?tur.

Somut vak?ada ifade edilen görü?ler bir ?iddet olay?na ili?kindir ve yazar bu konuyu ele alarak çe?itli dü?üncelerini ileri sürmü?tür. ?lke olarak ifade özgürlü?ü olabildi?ince geni? yorumlanmas? gerekse de, yaz? bir ?iddet eylemine ili?kin oldu?undan, bu özgürlü?ü s?n?rlar?n?n dikkatli bir biçimde belirlenmesi ve özellikle de ?iddeti me?ru gösterebilecek ifadelerin bu kapsam?n d???nda b?rak?lmas? gerekecektir.

Y?lmaz Özdil yaz?s?n?n ba??nda Ahmet Türk’e yap?lan sald?r? sonras?nda yap?lacak sa?duyu ça?r?lar?n?n ve bu sald?r?n?n k?nanmas?n?n bir i?e yaramayaca??n? belirtmi?tir. Yaz?da ayr?ca “May?n demokrasiyse…Yumruk niye fa?izm” gibi ifadelere de yer vermi?tir. Bunlar?n yan?nda yazar, Ahmet Türk’e yönelik sald?r? için “Normaldir demiyorum… Niye ‘ilk’ deniyor” ifadelerine de yer vermi?tir. Ayr?ca Ba?bakan’?n Ahmet Türk’ü aramas?n? ve olay?n meydana geldi?i Samsun ili Emniyet Müdürü’nün aç??a al?nmas?n? onaylad???n? belirtmi?tir. Buna kar??l?k Van’da Deniz Baykal’a yönelik sald?r?da ayn? hassasiyetlerin gösterilmedi?ini ve bunun da toplumu rahats?z etti?i ifade etmi?tir.  “Aç?n gazetelerin internet sayfalar?n?, bu haberin alt?na yap?lan yorumlar? okuyun... Yumru?unu “adaletin tokma??” yerine koyup, Ahmet Türk’ün burnuna inen ki?i, bu ülkede pek çok ki?inin duygular?na tercüman oldu... Çünkü teröristi me?ru hale getiren “aç?l?m” saçmal???, sadece bir tarafta de?il, öbür tarafta da “e?k?yay? kahraman” yapmaya ba?lad?.” ?eklindeki en somut ele?tiride de yazar, toplumun Ahmet Türk’e yönelik sald?r?y? gerçekle?tiren ki?iyi tasvip eder hale geldi?i belirtilmi? ve farkl? muamelenin her iki tarafta da “e?k?yay? kahraman” yapt??? belirtilmi?tir. Yaz?n?n genelinden e?k?ya ifadesinin Ahmet Türk’e yönelik sald?r?y? gerçekle?tiren ki?i için de kullan?ld??? anla??lmaktad?r. Yaz?n?n sonunda da hukukun fakl? i?lemesi halinde “olaca?? budur” ifadesine yer verilmi?tir.

?iddetin k?nanmas?n?n sonuç do?urmad??? ve bir taraf ?iddet kullan?rken di?er taraf?n da bu yola ba?vurmas?n?n normal oldu?u izlenimi veren bölümler, yaz?n?n bütünlü?ü d???nda ele al?nd???nda ifade özgürlü?ü s?n?rlar?n? a?ar gibi görünmektedir. Bununla birlikte yaz?n?n mant?k dizini içinde farkl? muamelenin ?iddeti artt?rd??? ve “e?k?yay? kahraman” yapt??? belirtilerek ?iddet e?kiyal?k olarak gösterilmi?tir. Yaz?n?n bütünü ele al?nd???nda bu ifadelerin ?iddeti yüceltme amac? gütmedi?i anla??lmaktad?r ve ileti?im (bas?n) özgürlü?ü s?n?rlar? içinde de?erlendirilmeleri gerekir. Bu sebeple Bas?n Meslek ?lkeleri’nin 13. Maddesi ihlal edilmemi?tir.

Yukar?da aç?klanan Y?lmaz Özdil ve Hürriyet Gazetesi hakk?ndaki ?ikayetin “yersizli?ine” oybirli?iyle karar verilmi?tir.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri