forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

  Türkiye gündeminin bir numaral? gündem maddesi olan referandum, gazetelerde nas?l haber oluyor. Gazetelerde en çok ‘Evet’i destekleyen haberler mi yer ald? yoksa, 'Hay?r'? öne ç?karan haberler mi? Medya Takip Merkezi (MTM)'nin ara?t?rmas?ndan, bas?n?n referandum haberlerinden ilginç sonuçlar ç?kt?...

Türkiye ad?m ad?m 12 Eylül'de yap?lacak referanduma do?ru giderken, meydanlardaki hareketlilik de artt?. Bir genel seçim havas?nda ilerleyen ve s?k? siyasi çeki?melere sahne olan halkoylamas? süreci, sanatç?lar?n ve fikir önderlerinin sürece dahil olmas?yla daha da k?z??t?.

Meydanlardaki propaganda çal??malar? sosyal medyaya da ta??nd?!

Bir referandumdan çok, partiler aras?ndaki yar??a dönü?en süreç, tüm taraflar?n sert söylemleri ve iddialar? ile k?yas?ya bir rekabet ortaya ç?kar?yor. Olu?an yo?un mesaj bombard?man?na ra?men, Anayasa de?i?ikli?i ile ilgili ne oy vermesi gerekti?i konusunda vatanda??n akl? kar???k. Konu meydanlardan, sosyal payla??m platformlar?na da ta??nd?. Siyaset dünyas?n?n liderleri, Twitter ve Facebook gibi payla??m a?lar?n? da kullanarak, taraftar toplamaya çal???yor.

VATANDA?IN B?LG? KAYNA?I BASIN, REFERANDUM HAKKINDA NASIL MESAJLAR VER?YOR?

Sokaklarda ve dijital dünyada devam eden referandum tart??malar?n?n en önemli haber ve bilgi kaynaklar?ndan biri de gazeteler. Medya Takip Merkezi (MTM), A?ustos ay?nda ulusal gazeteleri mercek alt?na alarak, referandum konulu haberleri tek tek inceledi. Ulusal gazetelerde ve eklerinde yay?nlanan her bir haber ve yaz?y?, ‘evet’i destekleyen, ‘hay?r’? destekleyen ve tarafs?z/karars?z bir tav?r sergilenen haber olarak s?n?fland?ran MTM, referanduma bas?n?n nas?l yakla?t???n? ortaya koydu.

A?ustos ay?n? kapsayan ara?t?rma raporuna göre, bir ayl?k süreçte 44 ulusal gazetede toplam 5 bin 251 haber yay?nland?. Bu haberlerin % 19 gibi önemli bir dilimi gazetelerin 1. Sayfalar?ndan okuyuculara ula?t?.

‘EVET’ VE ‘HAYIR’I DESTEKLEYEN HABER SAYISINDA BÜYÜK YAKINLIK!

Medya Takip Merkezi’nin uzman analiz kadrosu taraf?ndan haz?rlanan ara?t?rma raporuna göre, gazetelerde yay?nlanan haberlerin yüzde 27’si EVET’i destekleyen haber ve yaz?lardan olu?tu. Anayasa de?i?ikli?i ile ilgili olumlu bir tablo çizen bu haber/yaz?lar ki?ilere yakla??k 715 milyon 323 bin kez ula?t?.

Ulusal gazetelerde okura sunulan haberlerin yüzde 25’inde ise anayasa de?i?ikli?ine HAYIR görü?ü öne ç?kt?.

Anayasa de?i?ikli?ine kar?? olumsuz bir duru? sergilenen haber/yaz?lar gazeteler arac?l???yla ki?ilere 417 milyon 611 bin defa ula?t?.

Bas?nda EVET ve HAYIR görü?ü ba?a ba? giderken, referandum haber/yaz?lar?n?n yüzde 48’lik diliminde ise tarafs?z/karars?z bir duru? sergilendi. Bu haberler ile ula??lan eri?im 1 milyar 175 milyon 619 bini buldu.

ÜNLÜ ?S?MLER?N BÜYÜK KISMI ANAYASA DE????KL???NE EVET DED?!

MTM’nin A?ustos ay?n? kapsayan ara?t?rma raporuna göre, i? dünyas?, medya, sivil toplum kurulu?lar?, sanat ve spor dünyas? gibi çe?itli alanlardan ünlü isimler de referanduma yak?n ilgi gösterdi. Toplumun görü?lerine önem verdi?i ve fikirlerini takip etti?i bu isimlerin bir k?sm? anayasa de?i?ikli?ini desteklerken, kimisi kar?? duru? sergiledi. Bas?n, ünlü isimlerin görü?lerini sayfalar?na s?kça ta??d?.

MTM’nin bas?n analiz raporuna göre,

• Gazetelerde yay?nlanan referandum haberlerinin yüzde 33’ünde kanaat önderlerinin görü?lerine yer verildi.

• Kanaat önderlerinin görü?lerinin yer ald??? haberlerin yüzde 68’inde ki?iler anayasa de?i?ikli?i konusundaki oyunu aç?klamaktan kaç?nd? (veya karars?z kald???n? belirtti).

• Bu haberlerin yüzde 32’sinde ise kanaat önderinin referandumda kullanaca?? oy aç?klanarak, kamuoyunun dikkati çekilmeye çal???ld?.

• Kullanaca?? oyu aç?klayan (EVET veya HAYIR’? destekleyen) kanaat önderleri ile ilgili haberlerin yüzde 66’s?nda anayasa de?i?ikli?ine EVET görü?ü öne ç?kt?. Anayasa de?i?ikli?ine kar?? ç?kan kanaat önderlerinin bas?n yans?malar? ise, bu haberlerin yüzde 34’ünü olu?turdu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri