forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

taraf_maretKuruldu?u günden beri, derin devlet ve ordunun içindeki kanunsuz yap?lanmalar? gündeme getiren Taraf, ?imdi de g?da sektöründeki derin yap?lanmaya el att?. Gazete, önce Burger King'in kulland??? hamburger etinde virüs bulundu?unu man?et yapt?, sonra da Koç Grubu'na ba?l? Maret'in etlerinde "listeria" virüsü oldu?unu gündeme getirdi.Ahmet Altan ise ?u can al?c? soruyu dünkü yaz?s?nda gündeme getirdi: " Bak?n bakal?m bizim medyaya, Maret'in etleri konusunda kaç?nda haber göreceksiniz. Umar?m yan?l?r?m ama ben hiçbir gazetede göremeyece?inizi dü?ünüyorum. Bu haberi veren, Koç firmas?n?n ilanlar?n? kaybeder çünkü."


ALTAN'IN TARAF'TAK? YAZISI

Anayasa ve hamburger

Bu ülke beni deh?ete dü?ürüyor.

Kendi halk?na kar?? böylesine nefret dolu bir devlet herhalde yeryüzünde yoktur.

Ve, ya?ad?kça nas?l korkunç bir tuza??n içinde oldu?umuzu daha iyi görüyorum.

Öyle bir sistem kurmu?lar ki halktan ba?ka herkesi koruyorlar.

Bizim Kaz?m Çeliker, müthi? bir haber yakalad?.

Burger King’e verilen etlerin 12 tonluk bir bölümünde virüs bulunmu?.

Özellikle hamileler ve çocuklar için çok tehlikeli bir virüs bu.

Hastal?kl? etlerin ne yap?ld??? ise belli de?il.

Bir at?k tesisine gönderildi?i söylenmi? ama söylenen adreste öyle bir tesis bulunamam??, ard?ndan köpeklere verildi?i söylenmi? ama o miktarda eti o kadar köpe?in yemesi mümkün de?il.

Asl?nda köpeklere de verilememesi laz?m çünkü hayvanlar için de tehlikeli.

Ama insana ald?rmayan köpe?e hiç ald?rm?yor.

Olaya müdahil olan Tar?m Bakanl??? bu konuda gerekeni yapm?? ve raporlarla birlikte mahkemeye ba?vurmu?.

Kaz?m, virüslü hamburgerleri ara?t?r?rken ba?ka belgelere de ula?t?.

Maret firmas?n?n baz? ürünlerinde de, hamburgerinde, jambonunda “listeria” denilen bu tehlikeli virüsten bulunmu?.

Bu etlerin sakland??? “deponun” sahipleri bu ürünleri “karantinaya” alm??lar, imha etmek için karar bekliyorlar.

Peki, siz yedi?iniz hamburgerlerde, jambonlarda virüs tehlikesi oldu?unu biliyor musunuz?

Hay?r.

Normalde, halk?n hemen bu konularda uyar?lmas?, o depodaki ürünlerinde virüs bulunan Maret’in piyasadaki bütün ürünlerinin derhal denetime al?nmas?, gerekirse imha edilmesi gerekmez mi?

Gerekir.

Niye, çok ba?ar?l? i?ler yapt???na tan?k oldu?umuz Tar?m Bakanl??? halk? uyarmad??

??te, bu noktada kar??la?aca??n?z gerçek sizi de benim gibi deh?ete dü?ürecek.

Kökü bir anayasa maddesine dayanan bir yasa, Bakanl???n bu gerçe?i aç?klamas?na engel oluyor.

Halk?n tüketti?i g?dada bir hastal?k bulundu?unda Bakanl?k mahkemeye gidiyor, mahkeme karar?ndan sonra ancak gerekenler yap?labiliyor.

O arada halk zehirli g?dalar? tüketmeye devam ediyor.

?u de?i?tirilmesine kar?? ç?kt?klar? hukuk sistemi, halk? de?il, firmalar? ve firma sahibi zenginleri koruyor.

Halk?n hastalanmas?na, zehirlenmesine, hamilelerin çocuklar?n? dü?ürmesine ald?rm?yor.

Nisan ay?nda, AB uyum yasalar? çerçevesinde yeni bir yasa ç?kar?lm?? bu saçmal??? düzeltmek için.

Bu ülkenin halk?n?, Avrupa Birli?i’nin ölçüleri, bu devlete kar?? koruyor.

Eski yasa, bakanl???n elini kolunu ba?larken, medya da zaten kendili?inden sessizli?e bürünüyor.

Maret, Koç Holding’e ait.

Bak?n bakal?m bizim medyaya, Maret’in etleri konusunda kaç?nda haber göreceksiniz.

Umar?m yan?l?r?m ama ben hiçbir gazetede göremeyece?inizi dü?ünüyorum.

Bu haberi veren, Koç firmas?n?n ilanlar?n? kaybeder çünkü.

Bir yan?n? yasayla, bir yan?n? parayla ba?lam??lar.

Halka istedi?in gibi zehirli mal? yedirebilirsin.

Devlet ve zenginler önemlidir çünkü.

Halk önemsizdir.

??te size bizim rejimin özeti.

Bizim ulusalc?lar?n nefret etti?i Bat?’da ne oluyor peki?

Çok bilgi sahibi de?ilim ama iki örnek biliyorum.

Fransa’da özerk bir devlet kurulu?u bu konularda derhal aç?klamalar yap?yor ve halk? uyar?yor.

Amerika’da ise Food and Drug Administration diye bir kurulu? var.

?çeri?inde “gümrük belgesi bulunmayan ceviz” olan bisküvinin sat???n? bile, gerekçesini halka aç?klayarak derhal durduruyor.

Neredeyse her gün yeni ara?t?rmalar?n sonucunu aç?kl?yor ve “tehlikeli” gördü?ü hiçbir mal?n sat?lmas?na izin vermiyor.

Bizim ülkenin böyle kurulu?lar? yok ama kar?nca karar?nca Taraf gazetesi var, biz halk?n aleyhine yakalad???m?z her kötülü?ü aç?klamaya yeminliyiz, darbe haz?rl???n? da, siyasi oyunlar? da, zararl? g?day? da yakalad???m?z anda yazar?z.

Bu halk u?rad??? her haks?zl?kta bizim gazeteyi aras?n, söylesin istiyoruz.

Zehirli hamburgeri bile halk?ndan daha de?erli bulan yasalar?n oldu?u bu ülkede belki bir i?e yarar?z.

http://www.taraf.com.tr/


DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri