forkredit.com | | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

birandMehmet Ali Birand, Hasan Cemal'e yneltilen "Kandil'e neden gittin?" ?eklindeki ele?tirileri hakl? bulmad???n? yazd?. Abdullah calan'la roprtaj yapt??? dnemde kendisinin de ele?tirildi?ini hatta vatan haini ilan edil?ini ve yarg?land???n? hat?rlatan Birand Hasan Cemal'in iyi bir gazetecilik rne?i verdi?ini savundu.

B?RAND'IN POSTA'DAK? YAZISI


Hasan Cemal'i anlamak


Geen haftasonu, Hasan Cemal ard? ard?na iki yaz? yazd? ve iini dkt. Asl?nda buna iini dkmek yerine, kar?? kar??ya kald??? arp?kl?k kar??s?ndaki k?zg?nl???n? bizlerle payla?t?.

K?zmakta veya k?r?lmakta son derece hakl?yd?.

K?sa bir sre nce, kimselerin kolay kolay cesaret edemeyecekleri bir i? yapm?? ve Kandile gitmi?ti. Riskli bir i?e girmi? ve PKK lideri Karay?lan ile konu?up, gr?lerini aktarm??t?. O s?radaki ortam ok nemliydi. Birden bire tarihi f?rsattan sz edilir olmu?, Genelkurmay Ba?kan?ndan, Cumhurba?kan?na, Ba?bakana kadar yepyeni bir dnemin ba?lad??? belirtiliyordu. mitler ye?erivermi?ti. Demeler veriliyor ve beklentiler art?yor, ancak olup bitenlere Pkkn?n ne dedi?i bilinmiyordu. ??te o a?amada, Cemal Kandile gitti ve son derece ilgin mesajlarla dnd.

Bu syle?i, Cemalin Kuzey Iraktan getirdi?i izlenimler, Trkiyenin Krt sorunu ve PKK terrnde yeni bir sayfan?n a?lmas?n?, son derece sa?l?kl? bir tart??man?n ba?lamas?n? sa?lam??t?.
Hasan Cemalin yapt??? i?, bir gazetecilik olay?yd?. rne?in, Amerikada olsa Pulitzer dlne aday gsterilecek bir de?erde bir gazetecilik olay?yd?. Sadece konu?ulan ki?inin konumu de?il, konu?man?n zamanlamas? da, syle?inin de?erini artt?rm??t?.
Ancak gelin grn ki, Hasan Cemal dllendirilece?ine, yerden yere vuruldu.
Hasan Cemal neden Kandile gittin... Amac?n neydi ? sorular?yla, bir gazetecilik ba?ar?s? say?lmas? gereken bir olay olmad?k yerlere ekildi.
Kimi, PKKn?n szcs yapt?. Kimi, Ba?bakan?n kuryesi oldu?unu iddia etti. Komplo teorilerine bula?t?r?ld?. Ne yaz?k ki, bu kampanyaya en sa?duyulu diye tan?d???m?z meslekda?lar?m?z, siyasetiler, hatta bilim adamlar? dahi kat?ld?lar.
Hasan Cemali herhalde en iyi anlayan ki?i benimdir.
Abdullah calan ile ilk syle?iyi yaparak bir gazetecilik ba?ar?s?na imza atmak istemi?tim. Hasan gibi ben de risk alm??,muhabirlik drtsyle o inanlmaz bir keyfi tatmak iin Bekaa vadisine gitmi?tim.
Ben gazetecilik iin gittim, geri dnd?mde vatan haini oldum.
Milliyet gazetesi toplat?ld?, pe?ime polisler tak?ld? ve 2 y?l sreyle 15 y?l hapis istemiyle yarg?land?m.
Hasan Cemali okuduktan sonra, btn komplo teorisyenlerine seslenmek istedim.
Gerek gazetecilerin, muhabirli?i her?eyin nnde grenlerimizin say?s? giderek azal?yor.
Ancak bu ki?iler (yani Hasan Cemaller) ayakta kald?klar? srece, yine Kandile ?kacaklar, yine sizlerin tylerinizi diken diken edenlerin de gr?lerini al?p yans?tacaklard?r.
Siz istedi?iniz kadar komplo retin. Ancak ltfen, i?ini do?ru yapan gerek gazetecilere dokunmay?n, onlara haks?zl?k etmeyin.
Birgn bu insanlar? mumla arayacaks?n?z, fakat bulamayacaks?n?z.
O zaman sadece kendiniz gibi d?nen yanda? gazetecilerle ya?amak zorunda kalacaks?n?z ve emin olun, gerekleri ?renemeyeceksiniz. ?ktidarlar?n veya egemen glerin duymak istedikleriyle yetineceksiniz.
Belki de toplum olarak buna lay?k?z, kimbilir...

http://www.milliyet.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ??N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri