forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

   Ahmet Özal Taraf’a 1988'deki suikast giri?imiyle ilgili önemli aç?klamalarda bulundu: Babam bu i?in arkas?nda Erol Simavi’nin oldu?unu dü?ünüyordu. M?T ve poliste delil vard?. Hürriyet'in eski sahibi olan Erol Simavi gazeteyi 1994'te Ayd?n Do?an'a satt?ktan sonra yurtd???na yerle?ti ve hala yurtd???nda ya??yor...Taraf'?n man?etten yay?nlad??? haberin detaylar? ?öyle...


8. Cumhurba?kan? Turgut Özal’?n o?lu Ahmet Özal’?n babas?na yönelik 1988’de düzenlenen ba?ar?s?z suikastla ilgili sürpriz aç?klamalar? yak?n tarihin bu en karanl?k olay?n? yeniden gündeme getirdi. Özal’?n yak?nlar?, 8. Cumhurba?kan?’n?n u?rad??? suikast?n arkas?nda, dönemin Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri Orgeneral Sabri Yirmibe?o?lu’nun yan? s?ra medya patronu Erol Simavi’nin oldu?unu dü?ünüyorlar.

Babas? Turgut Özal’a kar?? gerçekle?tirilen suikast?n daha o y?llarda Emniyet ve M?T taraf?ndan ayd?nlat?ld???n? ancak Özal’?n ortam? germemek için bu isimlerin kamuoyuna aç?klanmas?n? istemedi?ini belirten Ahmet Özal, “Bu isimler Emniyet ve M?T kay?tlar?nda da mevcut. O isimlerden birisi de, suikast?n hemen ard?ndan gazetelerini sat?p yurtd???na giden Erol Simavi’dir” dedi.

Bütün deliller devletin ar?ivinde


Suikastta sorumlu oldu?u iddia edilen Orgeneral Sabri Yirmibe?o?lu’nun da, 6-7 Eylül olaylar? gibi karanl?k olaylarda parma?? olan, ?rkç?l?k-turanc?l?k davalar?ndan yarg?lanm?? bir isim oldu?unu kaydeden Ahmet Özal, ?unlar? söyledi: “Kendisi ?talya’da e?itim gördü. Biliyorsunuz Gladyo’nun merkezi ?talya’d?r. Askeri y?pratmak istemem ancak bu i?in arkas?nda kendini bilmez askerlerin oldu?unu ben de babam da biliyorduk. Ancak enteresan ?ekilde ne siyasi irade ne de savc?lar olay?n üzerine gitmiyor. Oysa tüm deliller devletin ar?ivlerinde mevcut. ?imdi bir hesapla?ma sürecinin içinden geçiyoruz. Türk halk?n?n yüzde 96’s?n? rahats?z eden Özal suikast?n?n art?k ayd?nlat?lmas? gerekiyor.”

Erol Simavi ismini savc?ya verdik


Merhum Cumhurba?kan? Turgut Özal’?n a?abeyi Korkut Özal da Taraf’a yapt??? aç?klamada Ahmet Özal’?n sözlerini do?rulayarak ?unlar? söyledi: “Turgut, suikast?n ard?nda kimlerin oldu?unu bulmu?tu. Bana da söyledi. Bu ki?ilerden biri, o dönemde bir medya grubunun ba??nda olan bir isimdi. Ancak bugüne de?in bu ismi telaffuz etmedik. Bu ismi soru?turmay? yürüten Savc?ya (U?ur Tönük) da söyledik.”

‘Bana bunu kim yapt?’ dedi


Turgut Özal’la birlikte uzun süre siyaset yapm?? olan eski ANAP Milletvekili Faik Tar?mc?o?lu da suikasttan yar?m saat sonra Özal’?n kendisini yan?na ça??rd???n? ve geli?meleri beraber de?erlendirdiklerini söyledi. Tar?mc?o?lu ?ahitli?ine dair ?unlar? anlatt?: “Turgut Bey yaral? parma??n? havada sallay?p ‘bana bunu kim yapt?’ dedi. Ben de Türkiye’de kapsaml? bir reformun yolunu açt???n?, kambiyo sistemini de?i?tirdi?ini baz? kesimlerin bundan rahats?z oldu?unu dile getirdim. ‘Hakl?s?n’ dedi. Suikast?n arkas?nda baz? bürokratlar, askerler, istihbarat örgütleri ve medya patronlar?ndan olu?an organize bir yap?n?n oldu?unu biliyordu. Tahtakale, Bulgaristan ve Zürih hatt?ndan ülkeye yüklü miktarda kaçak döviz ve alt?n sokuluyordu. Özal bu düzeni bozdu. Bir de bunlar?n üzerine dönemdeki aç?l?m politikalar? eklenince suikast kaç?n?lmaz oldu. Bu i?te de ülkücüler kullan?ld?.”

Gazetelerini sat?p ABD’ye yerle?ti


Babas? Sedat Simavi’nin kurdu?u Hürriyet gazetesini yöneten Erol Simavi, kulislerde ad? 1970’li y?llardan itibaren ad? Talat Aydemir cuntas? gibi askeri çevrelerle birlikte an?lan bir medya patronuydu.

Erol Simavi, Turgut Özal suikast?n? izleyen y?llarda Hürriyet gazetesini Do?an grubuna satarak ABD’ye yerle?ti. Simavi’nin Türkiye’nin en etkili ve yüksek tirajl? gazetesini hangi nedenle sat??a ç?kard???na dair tart??malarsa uzun bir süre devam etti.

http://www.taraf.com.tr/

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri