forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

GAZETEC?LER TELEV?ZYONLARDA NEDEN KAVGA ED?YOR?

Aktif .

ahmettezcan_dogansatmisHabertük Gazetesi Genel Yay?n Yönetmen Yard?mc?s? Do?an Satm?? ve Zaman yazar? Ahmet Tezcan, Habertürk TV'de ayn? programda bir araya geldi. Tezcan ve Satm??, ilk programda gazeteci ?amil Tayyar ile Nedim ?ener’in Oldu?u Gibi program?ndaki ekran kavgas?n?n kamera arkas?n? gündeme getirdi ve gazeteler aras?ndaki sert tart??malar? masaya yat?rd?...

Program?n ilk bölümünde, Oldu?u Gibi’nin moderatörü Ece Üner’i konuk eden Do?an Satm?? ve Ahmet Tezcan, reklam girdikten sonra ?amil Tayyar’?n program? terketmesine yol açan kavgada ekrana gelmeyenleri sordu.

Ece Üner; Nedim ?ener ile ?amil Tayyar’?n programdan önce çok rahat olduklar?n?, ?akala?t?klar?n? anlatt?ktan sonra, “Nedim Bey’in ?amil Tayyar’?n kaleme ald??? Çelik Çekirdek kitab?na Kabak Çekirde?i demesiyle birlikte film koptu” dedi. Sertle?en ve yüksek volümlü hakaretle?meye varan tart??ma reklam ku?a?? girilerek ekrandan çekildikten sonra stüdyoda Nedim ?ener’in yerinden kalkmad???n? söyleyen Ece Üner, ?amil Tayyar’?n  öfkeyle ?ener’in üstüne yürüdü?ünü anlatt?.

Tezcan’?n “Araya kim girdi?” sorusuna “Herkes girdi. Ecevit K?l?ç girdi, hele ben tam bir cengaver gibi at?ld?m” diyen Üner, “Geçmi? olsun” dile?ine ise “Evet hem de büyük geçmi? olsun” kar??l???n? verdi.

SORUN ÜSLUP VE ÖZDE?LE?ME

Ece Üner’in kamera arkas?nda ya?ananlar? anlatmas?ndan sonra Ahmet Tezcan, “Ben o programda iki temel sorun gördüm, üslup ve gazetecinin haber kayna??yla özde?le?mesi sorunu. Zaten özde?le?me bizim mesle?in en önemli problemi” dedi.

Do?an Satm?? da bu görü?e kat?ld???n? belirterek, kamu görevi ve kanaat önderi olarak kabul edilen gazetecilerin daha so?ukkanl? davranarak örnek olu?turmalar? gerekti?ini söyledi.
??te o görüntüler....

DO?AN SATMI?'IN SÖZLER? AHMET TEZCAN'I ?A?IRTTI...

Habertürk Televizyonu’nda HT Gazete’nin Genel Yay?n Yönetmen Yard?mc?s? Do?an Satm?? ile haftal?k Medya program?na ba?layan gazeteci Ahmet Tezcan, ilk programda ba?örtülü gazetecilerin Sar? Bas?n Kart? problemlerini gündeme getirdi?inde Satm??’?n sözleri kar??s?nda ?a??rd?...

Tezcan; Türkiye’nin gündemine oturan ba?örtüsü sorununu, sadece üniversitedeki k?z ö?rencilerin de?il, medyada ba?örtülü gazetecilerin de ya?ad???n?, ba?örtülü gazetecilere sar? bas?n kart? verilmedi?ini söyledi.

“Bas?n Yay?n Enformasyon eski Genel Müdürü Salih Melek ile görü?tü?ünü belirten Tezcan; “Sar? Bas?n Kart? Yönetmeli?i’nin 23. maddesindeki aç?k yüz ve aç?k ba?l? foto?raf ?art? yüzünden ba?örtülü gazetecilere kart verilmiyormu?, ancak bu yasak sadece Türk gazeteciler için geçerliymi?, çünkü M?s?rl? bir bayan televizyoncuya ba?örtülü olmas?na ra?men Sar? Bas?n Kart? verilmi?.” dedi. Daha sonra Do?an Satm??’a dönerek “Sen Türkiye Gazeteciler cemiyeti Yönetim Kurulu’ndas?n, TGC bu sorunu çözmek için ele al?p gündeme getiremezmi?” diye sordu ve ald??? cevapla ?ok oldu.

Do?an Satm??, soruya gülerek “Bu konu TGC’nin gündeminde ama farkl? bir ?ekilde. TGC üyeli?i için ba?vuran bir ba?örtülü gazeteci Cemiyet’in Balotaj Kurulu taraf?ndan reddedildi. Biz bunu Yönetim Kurulu’nda tart??maya açt?k ve ba?örtüsü yüzünden üyeli?in reddedilemeyece?ini, bunun yanl?? oldu?unu savunduk, bir karar ç?kmad?. Önümüzdeki toplant?da karara ba?lanacak” dedi.

Bu a?z? aç?k kalacak ?ekilde “Ciddi misin? ?nanm?yorum!” diyerek ?a??ran Tezcan, “?ayet TGC bu ba?vuruy? reddecek olursa Amerika’daki Gay ve Lezbiyen Gazeteciler Derne?i’nden ne fark? kal?r?” diyerek tepki gösterdi...

 


MEDYAJANS.COM

?AM?L TAYYAR NED?M ?ENER TARTI?MASI


MEDYAJANS.COM

 Medya Kritik 1. k?s?m

Medya Kritik 2. k?s?m

Medya Kritik 3. k?s?m

Medya Kritik 4. k?s?m

Medya Kritik 5. k?s?m

Medya Kritik 6. k?s?m

Medya Kritik 7. k?s?m

Medya Kritik 8. k?s?m

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri