forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

Aktif .

cetin_dogan_300Balyoz Davas?'n?n bir numaral? san??? Çetin Do?an, 'Ka??t Kaplan' tart??mas?na kat?ld? ve Süheyt Batum'a destek ç?kt?. Ulusalc? yay?nlar?yla bilinen Odatv.com'da yay?nlanan yaz?s?nda Do?an, "Yak?n ge?mi?te TSK'n?n sorumlu mevkilerinde bulunan emekli 'zevat?n', 'ka??ttan kaplan' yak??t?rmas?n? hakettiklerini dü?ünüyorum." dedi...

??te darbeye te?ebbüs etmekten yarg?lanan Emekli Orgeneral Do?an'?n çok tart???lacak cümleleri... 

....

Bu aç?dan bak?ld???nda Say?n Süheyl Batum'un "Ka??ttan Kaplanm??!" betimlemesinin as?l hedefinin TSK olmad???, yak?n geçmi?te TSK'?n sorumlu makamlar?n? i?gal edenleri kastetti?i, ve bu nedenle TSK mensuplar?n? yap?lan benzetmenin incitmedi?i inanc?nday?m. Esasen Say?n Batum da bu konuda aç?klamada bulunmu?tur. 

Son dönemde Türk Toplumunu ve TSK'y? derinden sarsan; haks?z, hukuksuz geli?melere, mensuplar?n?n me?ru temeli bulunmayan davalarla hapse at?lmalar?na, ma?dur edilmelerine kar??n, çe?itli mülahazalarla k?l?n? k?p?rdatmayan, konu?maktan kö?e bucak kaçan, yak?n ge?mi?te TSK'n?n sorumlu mevkilerinde bulunan emekli "zevat?n", "ka??ttan kaplan" yak??t?rmas?n? haketettiklerini dü?ünüyorum. 

TSK'n?n zirvesinde bir zamanlar "Ka??ttan Kaplanlar?n" olmas? elbette kuruma zarar vermi?tir ama, meydana gelen hasar kal?c? olamaz. TSK'n?n iç dinami?i, bu zevat?n sisteme veredi?i hasar? süratle giderme yetisine sahiptir. TSK ka??ttan bir kaplan de?ildir ama, ille de "kaplana" benzetmek gerekirse "yaral? bir kaplana" benzetilebilir. Avc?lar çok iyi bilirler ki; yaral? bir kaplan daha da kahredicidir. Bu nedenle kimsenin TSK üzerinden politika üretmeye kalk??mamas? en do?ru yoldur.

.....

http://www.odatv.com/

 

 

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri