forkredit.com | Îôîğìëåíèå ó÷àñòêà | vivaspb.com | finntalk.com
Hata
  • XML Parsing Error at 1:456. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:442. Error 9: Invalid character

MEDYADA KADININ YER? YOK!

Aktif .

ET?KETLER:Medyada Kad?n
medya_kadinKad?n?n sosyal hayatta ve i? dünyas?nda varl???n?n daha etkin hale getirilmesi ve ?artlar?n iyile?tirilmesi ile ilgili çal??malar devam ederken, di?er yandan ise kad?n medyada üçüncü sayfa haberi, cinsel obje veya e?lence unsuru olarak kullan?l?yor. Yap?lan ara?t?rmalar, kad?n?n medyada; i? ve toplumsal hayat?ndaki ba?ar?lar?ndan çok, töre cinayetleri, intihar, tecavüz, ?iddet gibi haberlerle yans?ma buldu?unu ortaya koyuyor.

Medya Takip Merkezi, “8 Mart Dünya Kad?nlar Günü” ile yeniden gündeme gelen “medyada kad?n?n yeri” tart??malar?na, bu kez farkl? bir aç?dan bakt? ve medya sektöründeki kad?n çal??anlar? inceledi.

Ulusal yay?nlar?n genel yay?n yönetmeni, yaz? i?leri ve kö?e yazarlar? kadrolar?nda detayl? bir inceleme yapan MTM, medyada çal??an kad?n?n yerini ara?t?rd?. Ara?t?rma sonuçlar? çarp?c? bulgular ortaya ç?kard?. ??te raporda dikkat çeken ana ba?l?klar;

·         Ulusal yay?nlar?n “genel yay?n yönetmeni” koltu?unda kad?na yer yok.

·         Yaz? i?leri müdürlerinin yüzde 15’i kad?n. Özellikle gazete eklerinde kad?n?n varl??? daha çok hissediliyor.

·         Türkiye’nin en çok okunan ulusal gazete ve eklerinde kö?esi olan yazarlar?n, sadece yüzde 17’si kad?n.

Kö?e yazarlar?yla ile ilgili öne ç?kan di?er noktalar ise;

o       Ana gazetelerde yer bulmakta zorlanan kad?n yazarlar?n gazete eklerinde ?ans? daha yüksek.
o       Spor gazeteleri kad?n kö?e yazar? çal??t?rm?yor.
o       Spor, siyaset ve ekonomide alanlar?nda yazan kad?n yazar oran?, erkeklerin çok gerisinde.
o       Kad?n yazarlar?n en çok varl?k gösterdi?i alan ise genel gündem. Kad?n yazarlar?n en çok öne ç?kt??? di?er alanlar s?ras?yla kültür-sanat, siyaset, ekonomi, sa?l?k, yemek kültürü, moda ve magazin.

“GENEL YAYIN YÖNETMEN?” KOLTU?UNDA KADINA YER YOK!
MTM Medya Takip Merkezi’nin haz?rlad??? ara?t?rmaya göre, ulusal gazetelerin “genel yay?n yönetmenli?i” tamamen erkeklerin hâkimiyetinde. Tek farkl?l?k gösteren gazete ise, iki genel yay?n yönetmeni ile çal??an Günlük gazetesi. Günlük gazetesinin genel yay?n yönetmenlerinden biri erkek, di?eri kad?n.

Genel yay?n yönetmeni koltu?unda erkek hakimiyeti, TV mecras?nda da pek de?i?miyor. 36 TV kanal?n? inceleyen MTM’nin verilerine göre, 38 genel yay?n yönetmeni aras?nda sadece üç kad?n var.

“YAZI ??LER? MÜDÜRܔ KADROSUNDA KADININ SES? CILIZ
Ayn? ara?t?rma raporuna göre, ulusal gazetelerin Yaz? ??leri Müdürü pozisyonunda ise kad?nlar için biraz daha iyimser bir tablo olu?uyor. Türkiye’nin en çok sat?lan ulusal gazetelerinde çal??an 87 yaz? i?leri müdürünün 13’ü (yüzde 15’i) kad?n.

Ulusal gazetelerin eklerinde görev alan yaz? i?leri müdürlerini inceledi?imizde ise, ilk defa ortaya e?it bir tablo ç?k?yor.

ULUSAL GAZETELERDE KÖ?E AYRILAN 1.599 YAZARIN SADECE YÜZDE 17’S? KADIN
Ulusal gazete ve eklerinde çe?itli periyotlarda yazan toplam 1.599 kö?e yazar?n?n, 276's? kad?nlardan olu?urken, 1323'ü ise erkek yazarlar.

Ulusal gazeteler, kad?n yazarlar?na ana gazete yerine genellikle eklerde yer vermeyi tercih ediyor. 35 ulusal gazete ve ekinde yap?lan ara?t?rmaya göre, ana gazetede sadece 172 kad?n yazar yer bulabilirken, erkek yazarlar?n say?s? ise 1.145.

Ulusal gazetelerin eklerinde ise daha iyimser bir tablo var. Buna göre, 63 ulusal gazete ekinde kö?e ayr?lan kad?n gazeteci say?s? 115 olurken, erkek gazeteci say?s? ise 194. 

Kad?n kö?e yazarlar?na en çok yer veren ilk üç gazete Habertürk, Sabah ve Hürriyet.

GAZETE
KADIN YAZAR SAYISI
Habertürk
28
Sabah
25
Hürriyet
24
Milliyet
19
Vatan
16
Cumhuriyet
16
Radikal
15
Günlük
15
Taraf
13
Ak?am
12
Birgün
11
Star
10
Posta
10
Kaynak: MTM Medya Takip Merkezi
(gazete ekleri dahildir)


En çok kö?e yazar? çal??t?ran gazetelerdeki kad?n yazar oran?n? da inceleyen Medya Takip Merkezi’nin raporuna göre, 90 kö?e yazar? ile ilk s?raya oturan Cumhuriyet gazetesinde kad?n yazar oran?, yüzde 18. Kadrosunda 88 yazar bulunan Habertürk’te ise bu oran yüzde 32. Kad?n yazar oran? Sabah’ta yüzde 30, Radikal’de yüzde 19, Hürriyet’te yüzde 31 ve Milliyet’te yüzde 25.
Gazete (ek dahil)
Kad?n
Kad?n %
Erkek
Erkek %
Genel Toplam
Cumhuriyet
16
18%
74
82%
90
Habertürk
28
32%
60
68%
88
Sabah
25
30%
61
73%
84
Radikal
15
19%
63
81%
78
Hürriyet
24
31%
53
69%
77
Milliyet
19
25%
56
75%
75
Birgün
11
16%
57
84%
68
Yeni ?afak
8
13%
52
87%
60
Dünya
7
12%
53
88%
60
Zaman
5
8%
54
92%
59
Yeni Asya
4
7%
54
93%
58
Taraf
13
25%
39
75%
52
Star
10
20%
41
80%
51
Türkiye Gazetesi
4
8%
47
92%
51
Vatan
16
33%
33
67%
49
Kaynak: MTM Medya Takip Merkezi
(En çok kö?e yazar? çal??an ilk 15 gazetede, kad?n yazar oran? belirtilmi?tir.)


Spor gazetelerinde kad?n kö?e yazar? çal??m?yor olmas?, ara?t?rman?n dikkat çeken ba?l?klar? aras?nda yer ald?.

SPOR, S?YASET VE EKONOM?, ERKEK YAZARLARIN UZMANLIK ALANI MI?
Tüm kö?e yazarlar?n?n genel olarak hangi konularla ilgili yazd?klar?n? da ara?t?ran MTM'nin raporu ortaya ilginç sonuçlar ç?kard?. Buna göre, yazarlar en çok gündemden çe?itli konular üzerine yazarken, ikinci s?rada ise spor yer al?yor. Sporu, politika, ekonomi ve kültür-sanat takip ediyor.

Spor alan?nda yazan kad?n yazar say?s?n?n erkek yazarlara oran? yüzde 2 iken, ekonomide bu oran yüzde 8, politikada ise yüzde 9 oldu.

DKM AR??V?N? GOOGLE'DA ARAYIN

DKM'N?N 1998-2001 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2001-2003 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

DKM'N?N 2003-2009 ARASINDAK? AR??V? ?Ç?N TIKLAYIN

Untranslated Strings Designer

Hiçbiri